Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: Il-Lingwi

Il-Franċiż > LEVEL 8

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Tislijiet/Introduzzjonijiet

1. Kapaċi nuża lingwa formali u informali meta niltaqa' ma nies f'varjetà ta' sitwazzjonijiet soċjali u nuża l-espressjonijiet bħal 'A bientôt, à tout à l’heure, à plus tard, à demain/la semaine prochaine'.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
2. Nifhem u kapaċi nuża forom differenti ta' indirizzar fil-klassi u anke f'sitwazzjonijiet soċjali differenti b'fehim ċar ta' meta jiġu użati 'vous' u 'tu'.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
3. Kapaċi nirreaġixxi b'mod xieraq meta l-għalliem/a jistaqsini/tistaqsini biex nagħmel xi ħaġa bil-Franċiż u nitlob għall-għajnuna jekk ma nifhimx. Kapaċi nifhem kmandi fil-klassi (lingwa riċettiva u dejjem aktar attiva) u struzzjonijiet u lingwa formali. Nifhem u nirrispondi b'mod xieraq għal frażijiet tal-għajnuna bħal 'Pardon', 'vous pouvez répéter', 's’il vous plaît', 'excusez-moi', 'je ne comprends pas', 'je n’ai pas compris', 'je n’ai pas entendu’, 'plus lentement', 'moins/trop vite', 'je peux…?', 'Je voudrais…', 'merci'.
IT-TAGĦLIM SOĊJALI
4. Kapaċi nintroduċi lili nnifsi, nipprovdi dettalji bijografiċi u kapaċi nistaqsi lill-oħrajn dwarhom infushom. 
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
5. Kapaċi nintroduċi lill-oħrajn, nipprovdi dettalji bijografiċi qosra dwarhom u nuri l-użu ta' 'être/avoir' u verbi –er fil-forom kollha u nuri użu tal-prepożizzjonijiet u persuni differenti tal-verbi bħal 'j’habite - il/elle habite à … en… dans…' 'Je viens - il/elle vient de…'
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
6. Kapaċi nifhem testi li jipprovdu dettalji bijografiċi ta' oħrajn.
IL-QARI U L-FEHIM
7.  Kapaċi nikteb introduzzjoni qasira fuqi nnifsi u oħrajn u nipprovdi dettalji bijografiċi. Kapaċi nuża l-persuni kollha b'‘être, avoir’ u verbi regolari –er kif ukoll ‘venir'. Kapaċi nuża aġġettivi tan-nazzjonalità, età u għeluq is-snin.  
8. Kapaċi nirriċerka l-ħajja ta' persuna/i famuża/i fl-istorja/fil-medja/fl-isports u noħloq preżentazzjoni qasira fuqu/fuqha/fuqhom. Kapaċi nuri l-użu ta' 'être, avoir' u 's’appeler', artikoli, sessi, plurali, truf tal-verbi, numri, alfabet, nazzjonalitajiet, aġġettivi, vokabolarju tal-familja/annimali domestiċi. Kapaċi nuża vokabolarju speċjalizzat bħal 'fameux/euse, célèbre, bien connu(e), important(e), le/la meilleur(e)' u vokabolarju relatat ma' karrieri ta' profil għoli bħal 'chanteur(-euse) acteur(-rice), comédien(ne), footballeur'. Kapaċi nuża frażijiet fissi bħal 'il/elle est né/e … il/elle est mort/e'. Kapaċi nuża ‘depuis’ u frażijiet tal-ħin u l-mod preżenti. 
L-IMMANIĠĠJAR TAL-INFORMAZZJONIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: ​All the Learning Area outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: Il-kalendarju

1. Kapaċi nagħraf u nuża numri b'mod kunfidenti sal-1,000,000.
IL-KITBA
2. Kapaċi niddiskuti t-temp f'partijiet differenti tad-dinja u nuri li kapaċi nisma' lill-oħrajn b'attenzjoni u nirrispondi b'mod xieraq. 
Kapaċi nuri estensjoni ta' espressjonijiet u negattivitajiet u kwalifikaturi tat-temp, eż. 'il ne fait jamais trop froid, il ne neige pas souvent'. Kapaċi nwessa' l-użu tiegħi tal-prepożizzjonijiet biex ninkludi postijiet u żoni differenti.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
3. Kapaċi nifhem testi dwar it-temp u dati/okkażjonijiet speċjali f'pajjiżi Frankofoni u nuri li kapaċi nikseb għarfien u li lest/a li nitgħallem dwar kulturi u tradizzjonijiet oħra inkluż sottokulturi u minoritajiet. Kapaċi nuża u nifhem vokabolarju bħal 'fêter/célébrer. Kapaċi nirreferi għal xi oġġetti tal-ikel u tax-xorb, eż. 'les crêpes pour le 2 février' relatati ma' ġranet speċjali. Kapaċi nuża vokabolarju relatat ma' rutini, bħal 'normalement' d'habitube; u nuri konsalidazzjoni ta' on.
IL-QARI U L-FEHIMIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Familja, annimali domestiċi u ħbieb

1. Kapaċi niddikjara kemm immur tajjeb ma' membri tal-familja tiegħi u mal-ħbieb u għalfejn, u nuri li jien familjari ma' diversi personalitajiet, u nistaqsi lill-oħrajn kif imorru mal-membri tal-familja tagħhom u mal-ħbieb. Kapaċi nuża lingwa relatata mal-familja biex nuri li nifhem il-pronomi possessivi, il-mod preżenti ta' verbi u konnetturi er, ir, re eż. 'parce que, car, par contre, en revanche'. Kapaċi nuża 's’entendre bien/mal avec…'
Kapaċi nuża lingwa relatata mal-familja biex nuri li nifhem aġġettivi tal-personalità u tal-karattru, ftehim u tqegħid ta' aġġettivi u paraguni.
2. Kapaċi nitkellem dwar xogħol tad-dar li nwettaq u nistaqsi lill-oħrajn dwar x'jagħmlu huma fid-dar biex jgħinu, nuri sens ta' rispett lejn l-oħrajn bl-użu ta' 'devoir/il faut'…verb fl-infinitiv u 'partager'. Kapaċi nuża l-għarfien tiegħi tal-familja, annimali domestiċi u ħbieb biex nuri l-għarfien tiegħi tal-ħin u avverbji tal-ħin/regolarità bl-użu ta' lingwa bħal 'normalement, une fois par semaine, régulièrement, tous les jours, chaque samedi, avant, après'.
NITGĦALLEM INKUN JIEN
3.  Kapaċi niddiskuti kwistjonijiet relatati maż-żamma/it-trobbija ta' annimali domestiċi ma' oħrajn bl-użu tal-vokabolarju u espressjonijiet biex nesprimi opinjonijiet u sentimenti bħal 'Ça me fait peur'.
4.  Kapaċi nitkellem dwar il-flus fil-but tiegħi u niddikjara kif naqlagħhom u fiex nonfoqhom.
5.  Kapaċi nifhem testi qosra f'lingwa l-aktar familjari dwar il-fehmiet tal-oħrajn dwar il-ħajja tal-familja u l-kompiti li għandhom iwettqu d-dar.
6. Kapaċi nikteb test qasir dwar il-fehmiet tiegħi nnifsi dwar il-ħajja tal-familja u nuri fehim dwar fehmiet differenti, il-kompiti li nwettaq id-dar u nuri li kapaċi nilħaq bilanċ bejn id-drittijiet tiegħi u dawk tal-oħrajn u nuri li konxju/a tal-importanza ta' diviżjoni ġusta tax-xogħol tad-dar, tal-flus fil-but tiegħi, bl-użu ta' vokabolarju u espressjonijiet bħal 'A mon avis, gagner, dépenser ….', opinjonijiet; sentimenti, ‘C’est juste/ce n’est pas juste, c’est normal, c’est trop’.
L-GĦARFIEN TIEGĦI NNIFSIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Niddeskrivi lill-oħrajn

1. Kapaċi nitkellem dwar il-kantanti/atturi/plejers tal-futbol favoriti tal-akbar ħbieb tiegħi u nuri li kapaċi nuża aġġettivi tal-personalità u tal-karattru u nuża l-ftehim u t-tqegħid korrett tal-aġġettivi. 
2. Kapaċi nistaqsi lill-oħrajn dwar il-kantanti/atturi favoriti tal-akbar ħbieb tagħhom. 
3. Kapaċi naqra u nisma testi dwar persuni famużi biex insir naf informazzjoni dwarhom.
4. Kapaċi nikteb test qasir dwar l-akbar ħabib/a tiegħi / il-kantant/kantanta favorit/a tiegħi / il-futboler favorit/a tiegħi bl-użu ta' dettalji bijografiċi, u nagħti deskrizzjoni fiżika, bl-użu ta' aġġettivi tal-personalità u tal-karattru, paragun (meilleur/mieux) u l-ftehim u t-tqegħid korrett tal-aġġettivi. 
5. Kapaċi nikkollabora ma' oħrajn biex nipprepara u nippreżenta preżentazzjoni dwar persuna famuża Franċiża jew persuna li tiġi minn pajjiż Frankofonu. 
IL-KOLLABORAZZJONIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Skola

1. Kapaċi nitkellem dwar regoli tal-iskola u nistaqsi lill-oħrajn dwar ir-regoli fl-iskola u fil-klassijiet tagħhom u nuri li napprezza perspettivi differenti u li nirrispetta regoli li jgħinuni ngħix f'armonija mal-oħrajn, bl-użu ta' lingwa bħal 'A mon avis…', 'Je suis d’accord / je ne suis pas d’accord' and
'C’est juste / ce n’est pas juste'.
NITGĦALLEM NGĦIX MA' ĦADDIEĦOR
2. Kapaċi nifhem testi qosra f'lingwa l-aktar familjari dwar rutini tal-iskola u aspettattivi f'pajjiż Frankofonu u kwalunkwe pajjiż ieħor u l-iskejjel tagħhom.
3. Kapaċi nitkellem dwar l-uniformi tal-iskola u nistaqsi lill-oħrajn dwar il-fehmiet tagħhom dwar l-uniformi tal-iskola u nuri li napprezza fehmiet differenti. 
IT-TAGĦLIM SOĊJALI
4. Kapaċi nikteb artikolu ta' opinjoni dwar regoli tal-iskola u l-uniformi, u napplika l-għarfien u l-fehim tiegħi f'kuntesti differenti u nuri li nirrispetta r-regoli li jgħinuni ngħix f'armonija mal-oħrajn.
NITGĦALLEM NGĦIX MA' ĦADDIEĦORIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Opinjonijiet

1. Kapaċi niddikjara li jogħġbuni, ma jogħġbunix jew nippreferi ċertu tipi ta' mużika, strumenti mużikali, films, popstars famużi, b'referenza għal persuni famużi li huma konxji tal-ambjent bħal Brigitte Bardot, U2, Angelina Jolie u Leonardo Di Caprio bl-użu ta' paraguni bħal 'Il est meilleur, plus intéressant, plus beau…,' u superlattivi bħal 'C'est la meilleure'. Kapaċi wkoll nuża pronomi tal-oġġett diretti fi frażijiet bħal 'Je le/la préfère parce que…', pronomi dimostrattivi bħal 'C'est celle qui...' u espressjonijiet tal-opinjoni bħal 'A mon avis, je pense que, je crois que'.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
2. Kapaċi nistaqsi lill-oħrajn dwar x'jogħġobhom u x'ma jogħġobhomx u nuri li nirrispetta u napprezza perspettivi u opinjonijiet differenti, bl-użu ta' vokabolarju bħal 'A ton avis..?Pourquoi…? Qu’est-ce que tu penses de…? Tu as raison; Je ne suis pas d’accord…'
IT-TAGĦLIM SOĊJALI

3.
 Kapaċi nifhem testi, bl-użu ta' firxa ta' tagħlim biex nitgħallem strateġiji bħall-użu ta' dizzjunarju/glossarju bilingwi, nifhem il-kuntest, neżamina stampi li jakkumpanjaw u nqabbel il-kliem biex nara jekk jixbahx kliem ieħor li naf f'lingwi differenti, f'lingwa l-aktar familjari dwar dak li jogħġobhom u li ma jogħġobhomx nies oħrajn. 
IL-QARI U L-FEHIM
4.
 Kapaċi nikteb test qasir, bl-użu ta' dizzjunarju/glossarju bilingwi, dwar film li mort nara fiċ-ċinema / kunċert li attendejt biex ninforma lill-oħrajn dwar x'għoġobni u x'ma għoġobnix bl-użu tal-mod perfett. 
IL-KITBA
Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Id-dar u l-ambjent tad-dar

1. Kapaċi nitkellem dwar x'hemm x'tara u x'tagħmel fiż-żona madwar id-dar tiegħi u nistaqsi lill-oħrajn x'hemm x'tara u x'tagħmel fejn joqogħdu huma u nuri konsolidazzjoni ta' 'pouvoir' + infinittivi eż. 'Qu’est-ce qu’on peut faire/voir/visiter à… ; On peut…'; konsolidazzjoni ta' prepożizzjonijiet, aktar aġġettivi tas-sitwazzjoni u tal-karattru, eż. 'il date du Moyen Âge' 'ancien' 'imposant'; tisħiħ tal-paraguni, kwalifikanti, x'jogħġobni u x'ma jogħġobnix u 'connectors' 'il y a, il n’y a pas de…'
2. Kapaċi nitkellem dwar ħarġa li kelli mal-ħbieb tiegħi f'parti interessanti ta' pajjiżi. Kapaċi ngħid dak li rajt u dak li għamilt bl-użu tal-mod perfett u nuża l-mod imperfett għal deskrizzjonijiet u t-temp. 
3. Kapaċi nistaqsi lill-oħrajn dwar vjaġġi li għamlu, kif ivvjaġġaw, x'raw u x'għamlu, billi nifforma mistoqsijiet fil-modi tal-perfett u l-imperfett.
4. Kapaċi nifhem testi qosra, f'lingwa l-aktar familjari, dwar l-ivvjaġġar u affarijiet x'tara u x'tagħmel f'postijiet differenti. 
5. Kapaċi nikteb test qasir deskrittiv dwar ħarġa li kelli, dak li għamilt u dak li rajt. 
6. Kapaċi nikkollabora ma' oħrajn, bl-użu tal-ICT biex nikkonsulta ħolqiet/websajts relatati mas-suġġett inkwistjoni, biex nipproduċi rapport dwar affarijiet x'tara u x'tagħmel fil-pajjiż tiegħi u nippreżenta r-rapport lill-oħrajn bl-użu tal-Franċiż. 
IL-KOLLABORAZZJONIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Ħin liberu

1. Kapaċi niddiskuti ma' oħrajn xi nħobb nagħmel fil-ħin liberu tiegħi.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
2. Kapaċi niddeskrivi t-tip ta' films/logħob elettroniku/mużika/programmi tat-TV li jogħġbuni u oħrajn li ma jogħġbunix. Kapaċi nuża l-pronomi relattivi 'qui/que/où' biex nitkellem dwar preferenzi, eż. ‘L’émission de télé que les jeunes préfèrent, c'est…'; ‘La musique qui fait danser, c’est…’ ; 'Les Galeries Lafayette? C'est là où je vais faire du shopping.'
IL-KITBA
3. Kapaċi niddeskrivi x'għamilt reċentement u wkoll fil-passat waqt il-ħin liberu tiegħi. 
IL-KITBA
4. Kapaċi nistaqsi lill-oħrajn x'għamlu fil-ħin liberu tagħhom reċentement u x'kienu għamlu fil-passat. 
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
5. Kapaċi nifhem testi qosra f'lingwa l-aktar familjari li jiddeskrivu tipi differenti ta' attivitajiet tal-ħin liberu u l-preferenzi tan-nies relatati mal-mużika, kotba, programmi tat-TV/logħob elettroniku u films. 
IL-QARI U L-FEHIM 
6. Kapaċi nikteb test qasir biex ninforma lill-oħrajn dwar l-opinjonijiet tiegħi relatati mal-qari, mas-smigħ tal-mużika, mal-logħob elettroniku u/jew mal-films/programmi tat-TV possibbilment b'referenza għall-vjolenza u l-kunflitt u kif dawn jaffettwaw b'mod ħażin il-kwalità tal-individwi.
IL-KITBAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Vaganzi

1. Kapaċi nkellem lill-oħrajn dwar pajjiżi li żort jew li ma żortx, u nuri li jien konxju/a tad-differenzi kulturali u nirrispettahom. 
L-GĦARFIEN TIEGĦI NNIFSI
2. Kapaċi niddikjara liem pajjiżi/reġjuni nixtieq u ma nixtieqx inżur, u għalfejn, u nuri għarfien ta' differenzi kulturali. 
3. Kapaċi nistaqsi lill-oħrajn liem pajjiżi/reġjuni jixtiequ jew ma jixtiqux iżuru u għalfejn b'kunsiderazzjoni għal kwistjonijiet relatati mat-tniġġis, temp, perikoli, ikel u lbies bl-użu ta' formazzjoni ta' mistoqsijiet eż. 'pourquoi, quel(le)…'
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
4. Kapaċi nitkellem dwar btala(btajjel) futur(i) / skambju ta' studenti u nifhem lill-oħrajn meta jitkellmu dwar btajjel futuri / proġetti ta' skambju ta' studenti u nuri fehim u demostrazzjoni ta' meta nuża l-mod futur. 
5. Kapaċi nifhem testi f'lingwa l-aktar familjari dwar fejn oħrajn se jivvjaġġaw/jgħixu. 
6. Kapaċi nikteb test qasir dwar fejn beħsiebni nivvjaġġa u x'inhuma l-pjanijiet tiegħi, u nuri li kapaċi nuża l-mod futur. 
7. Ma' oħrajn, kapaċi nirriċerka destinazzjoni tal-ivvjaġġar u nieħu sehem fil-preżentazzjoni tas-sejbiet tagħna bil-Franċiż.
IL-KOLLABORAZZJONIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: Barra u madwar 

1. Kapaċi nitkelem dwar tifkiriet/rigali li xtrajt għalija nnifsi u għall-oħrajn u nistaqsi lill-oħrajn dwar tifkiriet/rigali li jkunu xtraw, filwaqt li nqis li nixtri oġġetti tal-kummerċ ġust u nagħmel/nixtri rigali riċiklati. 
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
2. Kapaċi niddiskuti prezzijiet u daqsijiet bl-użu tal-lingwa tan-negozjar 'Avez-vous...? Je voudrais...', u nikkonsolida l-użu tal-kwalifikanti bħal 'trop, un peu, assez, beaucoup', u nuża kliem u frażijiet relatati max-xiri, eż. 'cher, pas cher, taille, soldes, en promotion…'
3. Kapaċi niddiskuti mal-oħrajn liema ħwejjeġ inħobbu nilbsu għal okkażjonijiet/żminijiet tas-sena/kundizzjonijiet tat-temp partikolari bl-użu ta' sentenzi kumplessi bħal 'Quand il fait beau/je vais au gymnase, j'aime porter…'
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
4. Kapaċi nifhem testi f'lingwa l-aktar familjari dwar il-preferenzi tal-ħwejjeġ ta' persuni oħra u dwar x'jilbsu. 
5. Kapaċi nikteb test qasir li jiddeskrivi xi nħobb u x'ma nħobbx nilbes, bl-użu ta' konnetturi bħal 'parce que, car, si, quand'Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Għajxien b'saħħtu

1. Kapaċi nsemmi partijiet tal-ġisem differenti. 
2. Kapaċi niddikjara li jiena ma niflaħx u niddeskrivi x'qed inħoss ħażin bl-użu ta' 'Être en forme, ne pas être en forme'; 'Avoir mal à la/l’/au/aux/J’ai mal à la/au/aux eċċ. J’ai de la fièvre/la grippe'.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
3. Kapaċi nistaqsi lill-oħrajn dwar kif qed iħossuhom bl-użu ta' espressjonijiet għal viżti għand it-tabib jew id-dentist u vokabolarju u espressjonijiet relatati mal-mard eż. 'Qu’est-ce que tu as? Où as-tu mal? Je crois que …'
4. Kapaċi nifhem lill-oħrajn meta jgħiduli x'qed iħossu ħażin, u nifhem 'Être en forme, ne pas être en forme.', 'J’ai mal à la/au/aux...,' eċċ. 'J’ai de la fièvre/la grippe'.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
5. Kapaċi nagħmel appuntament ma' tabib jew dentist bl-użu ta' 'Je voudrais/peux prendre rendez-vous (avec)?' u nuri konsolidazzjoni tal-kalendarju u tal-ħinijiet. 
6. Kapaċi niddikjara x'nagħmel biex inżomm f'saħħti u nifhem meta oħrajn jgħiduli x'jagħmlu biex iżommu f'saħħithom, u nuri konsolidazzjoni tal-vokabolarju u espressjonijiet relatati mal-isports u l-attivitajiet tal-ħin liberu, il-lingwa tar-rutina u l-avverbji u l-aġġettivi tal-ħin bħal 'normalement, tous les jours, chaque après-midi, une fois par semaine'.
7. Kapaċi niddiskuti drawwiet alimentari tajbin bl-użu ta' 'Je pense/crois que…';'sain(e)/malsain(e)/équilibré(e); bon(ne)/mauvais(e) pour la santé';
'Il y a trop de graisse/sucre dedans'; 'Ça fait grossir'.
8. Kapaċi niddiskuti prattiċi ħżiena għas-saħħa bl-użu ta' frażijiet bħal 'C'est très bon/mauvais pour la santé.'
9. Kapaċi nifhem testi f'lingwa l-aktar familjari relatati mal-kwistjonijiet tal-fitness u tas-saħħa taż-żgħażagħ. 
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
10. Kapaċi nikteb test biex ninforma lill-oħrajn dwar l-importanza li tkun f'saħħtek u x'nagħmel biex nibqa' f'saħħti. 
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
11. Kapaċi nikkollabora ma' oħrajn biex nipproduċi 'poster'/preżentazzjoni dwar prattiċi tajbin għas-saħħa u nippreżenta s-sejbiet bil-Franċiż. 
IT-TAGĦLIM SOĊJALIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: Ikel u xorb

1. Kapaċi nordna l-ikel u xorb f'kafetterija jew ristorant bl-użu ta' lingwa tal-ordnijiet bħal 'je voudrais, avez-vous, je prends, l’addition, la carte', u nuri l-użu tal-lingwa formali u r-reġistru xieraq. 
2. Kapaċi nitkellem dwar l-ikel u x-xorb li huwa partikolari għal pajjiżi u possibbilment nirreferi għall-użu ta' prodotti lokali, allerġiji tal-ikel, dieti veġetarjani u oħrajn, eċċ.
3. Kapaċi nifhem menù bażiku bil-Franċiż. 
4. Kapaċi nifhem testi dwar ikliet partikolari għal okkażjonijiet speċjali bħall-Milied u s-Sena l-Ġdida.
5. Kapaċi nifhem u nispjega riċetta Franċiża u nuri konsolidazzjoni tal-lingwa relatata mal-ikel u l-użu tal-imperattiv fi frażijiet bħal 'Mettez le sucre dans…, ajoutez de la farine…, préparez la pâte…'
6. Flimkien ma' oħrajn, kapaċi nirriċerka l-ispeċjalitajiet ta' żona fi Franza jew f'pajjiż Frankofonu, u napprezza li kull staġun għandu l-ispeċjalitajiet tiegħu, u nipprepara preżentazzjoni qasira bil-Franċiż.
IT-TAGĦLIM SOĊJALI
Agħti r-rispons tiegħek hawn