Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: Il-Lingwi

Il-Franċiż > LEVEL 10

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Tislijiet/Introduzzjonijiet

1. Kapaċi nirrispondi b'mod xieraq u preċiż f'varjetà ta' sitwazzjonijiet soċjali u vokazzjonali meta niltaqa' ma nies oħra bl-applikazzjoni ċara tal-forom formali tal-indirizzar u rikjesti aktar ikkumplikati eż. Pourriez-vous me dire où se trouve la pharmacie, s'il vous plaît?, kmandi u lingwa formali. 
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
2. Kapaċi nintroduċi 'l ħaddieħor u ninforma 'l ħaddieħor dwarhom b'mod kunfidenti.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
3. Kapaċi niddiskuti passatempi/impjiegi 'part-time' ma' oħrajn b'fiduċja. Kapaċi nuża vokabolarju u struttura relatata ma' passatempi/impjiegi/professjonijiet/kompiti ta' kuljum ('les tâches ménagères') bil-konsolidazzjoni tan-numri, opinjonijiet, aġġettivi u l-konsolidazzjoni ta' verbi –er/–ir/re u  'devoir, pouvoir, vouloir, il faut' bi grad ta' kunfidenza u ħeffa. Kapaċi nuri konsolidazzjoni tar-rutina, espressjonijiet tal-ħin. Kapaċi nuża l- artiklu 'le' mal-jiem tal-ġimgħa biex nindika r-regolarità.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
4. Kapaċi niddiskuti l-flus fil-but u d-drawwiet tal-infiq ma' oħrajn b'mod kunfidenti bl-użu ta' 'acheter, gagner, recevoir, dépenser, sortir, venir, aller…' Kapaċi nuri użu kunfidenti tal-lingwa ta' dak li nħobb, dak li ma nħobbx u l-preferenzi. Kapaċi nuża oġġetti diretti preċedenti bħal 'Je le dépense … je le reçois, je l’ai acheté(e),' b'mod kunfidenti.
5.  Kapaċi nikteb test dwar il-flus fil-but/impjieg part-time tiegħi, niddeskrivi dak li nagħmel biex naqla' l-flus u fuqiex nonfoqhom.
6. Kapaċi nuri użu kunfidenti ta' lingwa u vokabolarju li għandha x'taqsam ma' xogħol tad-dar, oġġetti diretti preċedenti, prepożizzjonijiet/espressjonijiet tal-iskop bħal 'Pour/si je veux/afin de gagner mon argent de poche…'
7. Kapaċi ngħid x'nixtieq nagħmel meta nispiċċa l-iskola u nistaqsi lill-oħrajn dwar l-intenzjonijiet tal-karriera tagħhom filwaqt li nuri li jien kapaċi nivverifika l-interessi tiegħi stess biex nikkunsidra għażliet tal-karriera futuri. Kapaċi nuża vokabolarju bħal 'le métier, la profession, gagner, recevoir' u nuri użu kunfidenti tal-mod kondizzjonali. 
INTERPERSONALI
8.  Kapaċi ngħid b'mod kunfidenti liema karriera futura nixtieq u nuri li żviluppajt perspettiva orjentata fuq il-futur u naf x'għandi bżonn nikkunsidra fl-għażliet tal-karriera tal-futur eż. 'un ingénieur qui s'occupe du traitement de l'eau ou des énergies renouvelables. Kapaċi nuża l-mod futur biex nitkellem dwar il-proġetti u l-karriera tal-futur. Kapaċi nuża ‘A l’avenir, plus tard, après, un jour, puis, ensuite', 'Etudier, suivre un cours de…'  Għandi ħakma tajba tal-mod kondizzjonali, bl-użu ta', 'je voudrais être/devenir/travailler, pour/comme…'; 'Mon ambition, c’est de devenir/travailler, pour/comme…'; Kapaċi nagħraf verbi fis-suġġuntiv preżenti 'il faut'  + verb, 'il faut que'… b'ċertu aspetti fil-mod suġġuntiv, eż. 'il faut que j’aille (à l’université/à l’étranger); il faut que j’étudie …'
INTERPERSONALI
9. Kapaċi nitkellem dwar il-kwalitajiet u l-kwalifiki differenti li għandi bżonn insegwi għall-karriera futura magħżula tiegħi f'ċertu dettall u nistaqsi lill-oħrajn dwar kwalifiki li għandhom bżonn u nuri li qed niżviluppa perspettiva orjentata fil-futur u li kapaċi nivverifika l-ħiliet u l-interessi tiegħi stess biex nikkunsidra għażliet tal-karriera akkademiċi u vokazzjonali tal-futur. Kapaċi nuri użu kundifenti ta' vokabolarju u espressjonijiet relatati max-xogħol, eż. 'travailler en équipe, communiquer, savoir, la formation, durer'. Kapaċi nuri konsolidazzjoni u estensjoni ta' aġġettivi bħal 'serviable, poli(e), intéressé(e) par… organisé(e), logique, travailleur/travelleuse'.
INTERPERSONALI
10. Kapaċi nifhem testi dwar kwistjonijiet relatati ma' tipi differenti ta' għażliet tal-karriera u tal-qgħad.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
11.  Kapaċi nikteb/nibgħat 'e-mail' bħala ittra ta' applikazzjoni għal impjieg 'part-time' wara li nispiċċa l-iskola. 
12. Kapaċi nirriċerka, nipprepara u nippreżenta preżentazzjoni dwar karriera partikolari. Kapaċi nuri sofistikazzjoni dejjem akbar fl-użu tal-lingwa, billi nuża sentenzi kumplessi, użu usa' ta' konnetturi u żieda fl-eżattezza. Kapaċi nuża pronomi tal-oġġett indiretti, bħal ‘Je vais vous parler de … Je vais vous expliquer…il me semble que…'
L-IMMANIĠĠJAR TAL-INFORMAZZJONIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Familja, annimali domestiċi u ħbieb

1. Kapaċi nitkellem dwar emozzjonijiet meta tispiċċa relazzjoni. 
2. Kapaċi nifhem test li huwa dwar il-bidu/iż-żamma/it-tmiem ta' relazzjoni mal-ħbieb. 
3. Kapaċi nikteb fid-dettall dwar inċident li ġegħilni nħossni mdejjaq/mdejqa/kuntent/kuntenta, u nuri konsolidazzjoni tal-modi perfett/imperfett.
4. Kapaċi nikteb test li huwa dwar relazzjonijiet/emozzjonijiet/it-tmiem ta' relazzjoni. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Id-dar u l-ambjent tad-dar

1. Kapaċi nikkomunika  x'nagħmel biex nipproteġi l-ambjent u nistaqsi lill-oħrajn x'jagħmlu, u nuri li naċċetta fehmiet differenti. Kapaċi nuża aktar vokabolarju estensiv relatat ma' karatteristiċi ġeografiċi eż. 'l’étang, le glacier, l’océan'. Kapaċi nuri vokabolarju u espressjonijiet tal-ambjent aktar estensivi eż. 'l’énergie nucléaire/solaire, la culture biologique, fonder, la sècheresse, les énergierenouvelables, le changement climatique, les aliments génétiquement modifiés'.
IT-TAGĦLIM SOĊJALI
2. Kapaċi nifhem testi f'lingwa familjari iżda b'xi lingwa aktar ta' sfida dwar kwistjonijiet ambjentali fil-pajjiż tiegħi u f'pajjiżi oħrajn. 
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
3. Individwalment, jew b'kollaborazzjoni ma' oħrajn, kapaċi nirriċerka, nipproduċi u nippreżenta rapport bil-Franċiż li jikkumpara l-protezzjoni ambjentali ta' pajjiżi oħrajn ma' dik tal-pajjiż tiegħi. 
IL-KOLLABORAZZJONIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Ħin liberu

1. Kapaċi nitkellem fid-dettall dwar il-passatempi/interessi tal-ħbieb tiegħi, x'jogħġobhom u x'ma jogħġobhomx, eż. 'Ma meilleure amie s'intéresse au dessin'. Kapaċi nagħmel użu ta' verbi bħal 's'intéresser à/aimer bien/préférer/ apprécier/détester/ être passionné/e de/ montrer un important intérêt pour'.
2. Kapaċi nifhem test li jitkellem fid-dettall dwar proġetti/attivitajiet/avventuri li fihom jipparteċipaw iż-żgħażagħ.
3. Kapaċi nikteb email biex nistieden lill-ħbieb tiegħi biex jipparteċipaw miegħi f'attivitajiet bħal kompetizzjoni, proġett, ħarġa, u nuri użu tajjeb tal-mod futur u l-mod kondizzjonali fejn xieraq. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Vaganzi

1. Kapaċi niddiskuti l-vantaġġi/l-iżvantaġġi ta' destinazzjonijiet tal-vaganzi differenti, u nuri li kapaċi nanalizza informazzjoni bl-użu ta' komparattivi aktar kumplessi bħal 'autant … que, aussi… que'; u estensjoni tal-lingwa diskorsiva, eż. 'd’un côté … d’un autre côté, en revanche, en effet'.
IT-TAGĦLIM KONJITTIV
2. Kapaċi niddiskuti l-vantaġġi/l-iżvantaġġi ta' postijiet differenti fejn tgħix u taħdem u nifhem l-importanza li taċċetta li tgħix/taħdem ma' oħrajn li għandhom sfond kulturali u twemmin differenti u nuri li nagħti valur u nirrispetta d-diversità soċjali, kulturali u ekoloġika, bl-użu ta' espressjonijiet aktar kumplessi, bħal 'il faut avouer/il faut dire/accepter que… Si on accepte que…'
IL-KOMUNIKAZZJONI GĦAD-DIVERSITÀ
3. Kapaċi nifhem testi aktar diffiċli f'lingwa l-aktar familjari dwar l-għajxien u/jew il-ħidma barra mill-pajjiż. 
4. Kapaċi nitkellem dwar btala(btajjel) tal-passat jew futur u nifhem lill-oħrajn meta jitkellmu dwar btajjel tal-passat jew futur u nuri fehim ċar u demostrazzjoni ta' meta nuża l-modi perfett u imperfett u nuri użu tajjeb tal-mod futur meta nitkellem dwar btajjel tal-futur.
5. Kapaċi niddiskuti l-vantaġġi/l-iżvantaġġi ta' tipi differenti tal-ivvjaġġar u nuri li jien konxju/a ta' modi ħodor tat-trasport u nuri konsolidazzjoni tal-lingwa relatata ma' opinjonijiet u sentimenti personali; użu konsistenti tal-konnetturi biex noħloq sentenzi kumplessi u konsolidazzjoni u estensjoni tal-aġġettivi u l-paraguni.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
6. Kapaċi niddeskrivi l-vjaġġ ideali tiegħi u nuri użu kunfidenti ta' aġġettivi relatati mal-ħin u mal-kwalità bħal 'de bonne qualité, une ambiance (qui est) …', u l-użu ta' 'y', eż. 'J’y serais/voyagerais …'
IL-KITBA
7. Kapaċi nifhem testi aktar diffiċli li jinkludu lingwa li jien familjari magħha u li jien inqas familjari magħha relatata ma' avvenimenti li niltaqa' magħhom waqt li nkun fuq vaganza. 
IL-KITBA
8. Kapaċi nikteb test qasir dwar vaganza reċenti.
IL-KITBA
9. Kapaċi nirriċerka u, flimkien mal-oħrajn, nipproduċi preżentazzjoni qasira li tippromwovi destinazzjoni tal-btala fi Franza. 
IL-PRATTIKAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: Barra u madwar 

1. Kapaċi niddiskuti x'hemm x'tagħmel f'ġurnata/ħin partikolari b'mod kunfidenti, u nuża vokabolarju relatat ma' firxa ta' interessi tad-divertiment. 
2. Kapaċi norganizza laqgħa u nuri l-użu ta' lingwa aktar kumplessa tan-negozjar, bħal 'si on allait…'; 'Qu’est-ce que tu penses de…'; 'A mon avis/ selon, c’est-à-dire, je veux dire, …' 'Lequel/laquelle…? Rendez-vous à …;
On se rencontre/se voit quand/où/à quelle heure?'
3. Kapaċi niddiskuti mal-oħrajn kif nasal f'postijiet soċjali u x'beħsiebni nilbes jien u x'beħsiebhom jilbsu huma u nuri estensjoni ta' espressjonijiet relatati mat-trasport, ħwejjeġ u konsolidazzjoni tal-mod kondizzjonali, bħal 'je préférerais, on pourrait…'
4. Kapaċi niddeskrivi okkażjoni soċjali riċenti u nistaqsi lill-oħrajn dwar okkażjonijiet soċjali li attendew bl-użu ta' lingwa fil-mod perfett u imperfett u konnetturi relatati mal-ħin, eż. 'après, puis, ensuite, alors, à ce moment-là, pendant la journée/après–midi/soirée', and 'C’était comment? Qu’est-ce qui est arrivé? Qu’est-ce qui s’est passé?'
5. Kapaċi nikteb testi inqas sempliċi f'lingwa l-aktar sempliċi dwar avvenimenti soċjali u 'media' soċjali. 
IL-QARI U L-FEHIM
6. Kapaċi nikteb test qasir aktar involut u dettaljat dwar avveniment soċjali riċenti li attendejt. 
IL-KITBA
7. Kapaċi nikteb test u niddiskuti l-użu tal-'media' soċjali bl-użu ta' lingwa diskorsiva u l-lingwa tal-argument/negozjar, bl-użu ta' lingwa bħal 'Les médias sociaux'; 'Ce qui/ ce que', eż. 'Ce qui est dangereux chez les médias sociaux, c’est …'; u konnetturi aktar sofistikati bħal 'néanmoins, quand même, en aucun cas…'
IL-KITBAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Teknoloġija

1. Kapaċi nitkellem dwar it-teknoloġija li nuża fil-ħajja ta' kuljum tiegħi u nuri li kapaċi nuża l-internet biex nikkomunika mal-oħrajn u napprezza l-kulturi, perspettivi u opinjonijiet differenti tagħhom u nistaqsi lill-oħrajn dwar it-teknoloġija li jużaw, u nuri użu kunfidenti tal-vokabolarju teknoloġiku.
L-GĦARFIEN TIEGĦI NNIFSI
2. Kapaċi nitkellem dwar siti tal-internet li nuża għad-divertiment u għax-xogħol tal-iskola u nkun konxju/a tal-implikazzjonijiet morali u l-valuri etiċi li għandi nikkunsidra meta nibbrawżja l-internet u nistaqsi lill-oħrajn dwar siti li jsibu utli / ta' pjaċir, bl-użu ta' lingwa aktar involuta. 
L-IMMANIĠĠJAR TAL-UŻU TAL-INTERNET
3. Kapaċi nikteb b'mod kunfidenti u persważiv dwar kif nuża t-teknoloġija fil-ħajja tiegħi. 
4. Kapaċi nikteb test dwar it-teknoloġija u l-użu tagħha fil-ħajja ta' kuljum, kemm minn perspettiva personali kif ukoll professjonali, bl-użu ta' sentenzi kumplessi u nuri użu flessibbli ta' lingwa l-aktar preċiża.
Agħti r-rispons tiegħek hawn