Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: Il-Lingwi

Il-Ġermaniż > LEVEL 7

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Introduzzjonijiet

1]Kapaċi nsellem lin-nies b'mod xieraq, nistaqsihom kif inhuma, ngħidilhom kif jiena jien u nistaqsi kif inhu ħaddieħor.
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
2] Kapaċi nuża forom differenti biex nindirizza u nitkellem ma' ħbiebi, mal-għalliema u ma'  persuni li ma nafx, billi nuża modi u lingwaġġ formali u informali biex nindirizzahom.
3] Nifhem meta l-għalliem/a ikun/tkun qed ikellem/tkellem persuna waħda jew aktar fil-klassi u naf inwieġeb għal kmandi sempliċi  (l-aktar fil-passiv, fil-lingwa riċettiva bi ftit lingwaġġ attiv u produttiv).
4] Kapaċi nagħraf il-forom 'du' u 'Sie', u frażijiet bħal 'Entschuldigung, Entschuldigen Sie, bitte'. 
5]Kapaċi nirreaġixxi b'mod xieraq meta l-għalliem/a jistaqsini/tistaqsini biex nagħmel xi ħaġa bil-Ġermaniż u nitlob l-għajnuna jekk ma nifhimx.
6] Kapaċi nifhem u nuża tajjeb il-verbi 'haben' u 'sein'
7] Kapaċi nifhem u nuża l-pronomi possessivi'mein', 'dein' u 'Ihr'. 
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
8]Kapaċi nintroduċi lili nnifsi, ngħid kemm għandi żmien, meta huwa għeluq snini, in-nazzjonalità tiegħi u fejn noqgħod, u nistaqsi x'jisimhom, kemm għandhom żmien u x'inhi n-nazzjonalità ta' persuni oħra.
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
7]Kapaċi nintroduċi nies lil xulxin u nagħmel użu mill-pronomi personali u possessivi fil-każ nominattiv.
  IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
10] Kapaċi nifhem testi sempliċi li jipprovdu dettalji personali tal-oħrajn.
11] Kapaċi nikteb introduzzjoni qasira dwari u dwar l-oħrajn, nagħti dettalji personali u nuża elementi għaqqieda sempliċi eż. 'und, aber, auch'.
12] Kapaċi nuża l-verbi komuni regolari u irregolari fil-preżent, l-artikli, il-ġeneru, l-alfabett, xi nazzjonalitajiet u xi aġġettivi.
 IL-KITBA
13] Kapaċi nispelli bil-Ġermaniż u nuri l-għarfien tal-alfabett Ġermaniż.
14] Kapaċi nikseb informazzjoni bażika personali minn test eż. biex nimla 'Profil' jew 'Anmeldungsformular'.
 IL-QARI U L-FEHIM
15] Kapaċi nuża l-verbi modali 'können''dürfen' 'möchten'  fil-preżent, biex nikteb/ngħid sentenzi sempliċi eż. Ich kann ein bisschen Deutsch verstehen.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Kalendarju

1] Kapaċi nifhem u nipproduċi n-numri kardinali sa 1,000,000.
 IL-QARI U L-FEHIM
2] Kapaċi napplika l-għarfien u l-fehem  tal-matematika tiegħi biex ngħodd u nnaqqas bil-Ġermaniż.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
3] Kapaċi nippreżenta s-sejbiet numeriċi tiegħi f'ċifri u kapaċi nitkellem dwarhom eż. kapaċi nagħmel stħarriġ fil-klassi fuq kemm minn ħbiebi għandhom ħuthom jew annimal domestiku.
 L-IMMANIĠĠJAR TAT-TAGĦLIM
4] Kapaċi nifhem u nipproduċi n-numri ordinali, sal- 31, flimkien ma' dati u xhur eż. 'der erste Januar, der dritte Monat'.
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
5] Kapaċi nitkellem fuq id-dati u t-temp f'Malta u postijiet oħra u nistaqsi lil ħaddieħor fuq id-dati u t-temp f'pajjiżi, reġjuni u postijiet oħra fejn jitkellmu l-Ġermaniż, billi nuża espressjonijiet fuq it-temp  eż. 'Mir ist warm, Hier ist es kalt'.
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
6] Kapaċi nifhem informazzjoni fuq it-temp inġenerali, bħat-temperaturi, meta nisma' t-tbassir tat-temp. 
 IL-QARI U L-FEHIM
7] Kapaċi nitkellem fuq l-istaġuni biIli nuża l-prepożizzjonijiet eż. im Sommer, im Herbst, im Winter, im Frühling.
8] Kapaċi nitkellem fuq il-festi u okkażjonijiet speċjali f'pajjiżi fejn jitkellmu bil-Ġermaniż u f'Malta eż. Der Nikolaustag ist am 6. Dezember.
 NITGĦALLEM  INKUN JIEN 
9] Kapaċi nifhem testi sempliċi fuq it-temp u d-dati tal-festi jew okkażjonijiet f'Malta u f'pajjiżi oħra billi nuża vokabolarju bħal  'traditionell, u speziell' .
10] F'kollaborazzjoni mal-oħrajn, kapaċi nipprepara preżentazzjoni qasira, billi nuża Ġermaniż sempliċi, fuq ġranet speċjali u/jew il-kundizzjonijiet tat-temp f'pajjiż fejn jitkellmu bil-Ġermaniż.
 IT-TAGĦLIM KREATTIV

11] Kapaċi nagħraf il-ħin eż. Es ist zehn Minuten nach vier / Es ist vier Uhr zehn Minuten.
12] Kapaċi nistaqsi mistoqsijiet relatati mal-ħin eż. 'Wann stehst du am Morgen auf?, Wann beginnt die erste Stunde?'
13] Kapaċi nikteb ftit sentenzi fuq ir-rutina tiegħi ta' kuljum eż. Ich stehe um 7 Uhr auf. Dann frühstücke ich.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Familja, l-Annimali Domestiċi u l-Ħbieb 

1] Kapaċi ngħid kemm hemm persuni fil-familja tiegħi u min huma, billi nuża vokabolarju addattat li jiddeskrivi l-membri tal-familja, ir-rinforzar ta' verbi regolari u irregolari, pronomi possessivi u fin-negattiv  fi frażijiet fissi eż. 'Ich habe keine Geschwister'. 
 IS-SMIGH U T-TAĦDIT 
2] Kapaċi nuża elementi għaqqieda eż. 'und, aber, auch'u kapaċi nuża l-każ akkużattiv mal-oġġett dirett  eż. 'Ich habe einen Bruder, aber keinen Vater'.
3] Kapaċi nistaqsi lil ħaddieħor fuq min hemm fil-familja tagħhom u nifhem dak li jgħiduli u nifhem li jeżistu tipi differenti ta' familji, anke differenti mill-'grupp dominanti'.
 IL-BIDLA SOĊJALI
4] Kapaċi ngħid x'inhuma l-annimali domestiċi tiegħi, jew li m'għandix annimali domestiċi billi nuża l-verb 'haben' u n-negattiv bi frażijiet fissi eż. 'Ich habe keine Haustiere'.
5] Kapaċi nistaqsi lil ħaddieħor jekk għandhomx annimali domestiċi.
6] Kapaċi nifhem meta persuni jkunu qed jiddeskrivu l-familja tagħhom jew ta' ħaddieħor, inkluż I-annimali domestiċi, permezz tat-taħdid jew tal-kitba bil-Ġermaniż.
7] Kapaċi nipproduċi test qasir, bħal ittra elettronika,  fuq il-familja tiegħi, inkluż l-annimali domestiċi.
 IL-MIDJA DIĠITALIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Niddeskrivu lil ħaddieħor 

1] Kapaċi niddeskrivi l-familja, il-ħbieb u l-annimali domestiċi tiegħi billi nuża aġġettivi li jiddeskrivu t-tul, id-daqs, il-kulur tax-xagħar u tal-għajnejn u l-karattru, l-aġġettiv ta' fehim, il-pożizzjoni ta' aġġettiv f'sentenza u l-komparattiv  eż. 'groß, größer, klein, kleiner', 'Die Augen sind blau'.
 
LINGWAĠĠ ESPRESSIV 
2] Kapaċi nistaqsi lill-oħrajn jiddeskrivu lilhom infushom u l-membri tal-familja, ħbieb u annimali domestiċi tagħhom billi nuża aġġettivi u nuża l-forma t-tajba tal-aġġettivi u nqegħidhom fil-pożizzjoni t-tajba f'sentenza eż. Das Haar ist braun.
3] Kapaċi naqra u nisma' testi sempliċi, Ii jużaw lingwa familjari biex insib informazzjoni fuq persuni, il-familji, il-ħbieb u l-annimali domestiċi tagħhom.
4] Kapaċi nikteb deskrizzjoni qasira fuq il-familja, ħbieb u annimali domestiċi għal ħaddieħor billi nuri l-fehim tiegħi tal-pożizzjoni, il-fehim u l-komparattiv eż. Ich bin älter als meine Schwester'; kapaċi wkoll nippreżenta l-informazzjoni b'modi differenti.
 LINGWAĠĠ ESPRESSIV
5] Kapaċi nikkollabora ma' ħaddieħor biex nikteb rapport fuq il-familji/annimali domestiċi/ħbieb ta' persuni fil-klassi tiegħi jew deskrizzjoni ta' familja immaġinarja u nieħu sehem f'preżentazzjoni ta' rapport billi nuża lingwaġġ sempliċi eż. 'In meiner Klasse sind wir … Personen'.
 IT-TAGĦLIM KREATTIVIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: L-Iskola

1] Kapaċi niddeskrivi l-klassi tiegħi u x'hemm fihaeż. 'In meiner Klasse gibt es … + acc'.
2] Kapaċi nagħmel mistoqsijiet fil-klassi u nitlob l-għajnuna bil-Ġermaniż billi nuża  'Darf ich.....?, Entschuldigung, haben Sie…, Ich habe ein Problem, Wiederholen Sie bitte!'
 IT-TAGĦLIM SOĊJALI
3] Kapaċi nindirizza lil ħaddieħor b'mod xieraq, u nuri l-fehim tiegħi tal-użu ta'  'du' u 'Sie' u meta għandi nużahom b'mod xieraq fl-iskola.
4] Kapaċi nifhem lin-nies meta jitkellmu jew jiktbu fuq l-iskejjel tagħhom f'żoni fejn jitkellmu bil-Ġermaniż.
 IL-QARI U L-FEHIM
5] Kapaċi niddeskrivi l-klassi tiegħi kemm bil-kliem kif ukoll f'testi qosra miktuba.
6] Kapaċi niddeskrivi l-iskola tiegħi u nistaqsi lil ħaddieħor fuq l-iskola tagħhom billi nuża espressjonijiet fissi  eż. 'in der Stadt, auf dem Land, am Meer, Es liegt....'.
7] Kapaċi nidentifika oqsma ta' suġġetti differenti fl-iskola tiegħi u ngħid x'suġġetti nistudja.
8] Kapaċi nifhem testi qosra fuq is-suġġetti tal-iskola ta' persuni f'pajjiż fejn jitkellmu bil-Ġermaniż u f' pajjiżi oħra u l-iskejjel tagħhom.
9] Kapaċi nitkellem dwar l-iskola u r-rutina ta' kuljum tiegħi, u nuri t-tisħiħ tiegħi fil-vokabolarju marbut mal-ħin  u kapaċi nistaqsi lil ħaddieħor fuq ir-rutini tagħhom inkluż il-ħin, il-ħinijiet tal-ġurnata eż.'dreimal pro Tag, viermal pro/in der Woche'.
10] Kapaċi nikteb l-iskeda tiegħi tal-iskola bil-Ġermaniż.
 IL-KITBA 
11] Kapaċi niddeskrivi s-suġġetti tiegħi u nistaqsi lil ħaddieħor x'jaħsbu fuq suġġetti oħra  eż. 'Wie findest du Deutsch?'
12] Kapaċi ngħid meta huma l-klassijiet differenti u nistaqsi lil ħaddieħor fuq il-ħinijiet tal-klassijiet tagħhom.
13] Kapaċi nikkollabora ma' ħaddieħor, permezz tal-ICT u dizzjunarji bilingwali, biex nagħmel riċerka fuq l-iskejjel u fuq il-ġurnata tal-iskola f'pajjiż fejn jitkellmu bil-Ġermaniż u nieħu parti f'preżentazzjoni tas-sejbiet b'Ġermaniż sempliċi.
IT-TAGĦLIM SOĊJALIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Opinjonijiet

1] Kapaċi ngħid li jogħġbuni, ma jogħġbunix jew li nippreferi ċertu annimali, persuni fil-familja tiegħi, suġġetti tal-iskola; u nuża aġġettivi biex ngħid għaliex.
2]Kapaċi nistaqsi lil ħaddieħor x'jogħġobhom u x'ma jogħġobhomx billi nuża vokabolarju bħal  'Gefällt es dir …?', 'Ich habe …lieber','Ich habe…am liebsten'.
3] Kapaċi nifhem testi qosra l-aktar b'lingwaġġ familjari fuq dak li jogħġob u ma jogħġobx lil ħaddieħor.
 IL-QARI U L-FEHIM
4] Kapaċi nikteb test qasir biex ninforma lil ħaddieħor x'jogħġobni u x'ma jogħġobnix u nagħti r-raġunijiet.
 IL-KITBAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Id-Dar u ż-Żona tal-Madwar 

1] Kapaċi nitkellem fuq fejn noqgħod u ż-żona tal-madwar, u ngħid x'hemm x'tara u x'tagħmel. 
 LINGWAĠĠ ESPRESSIV
2] Kapaċi nuża l-espressjoni 'es gibt' mal-każ akkużattiv eż. 'Es gibt hier einen Fußballplatz'.
3] Kapaċi nistaqsi għal direzzjonijiet  eż. 'Wo ist das Rathaus, bitte?'
4] Kapaċi nifhem u nagħti direzzjonijiet  eż.'Hier links'.
5] Kapaċi niddisrivi d-dar u l-kamra tiegħi u I-madwar immedjat billi nuża vokabolarju bażiku eż. Wir haben ein Wohnzimmer und ...., Mein Zimmer ist groß'. 
6] Kapaċi nistaqsi lil ħaddieħor fuq fejn joqogħdu u kif inhuma djarhom.
7] Kapaċi nitkellem fuq affarijiet fid-dar jew  fiż-żona tal-madwar, billi nuża 'es gibt, er ist, sie haben'.
8] Kapaċi nistaqsi fejn qegħdin ċertu  affarijiet fid-dar jew fil-madwar billi nuża 'Wo gibt es…? Gibt es…?'
9] Kapaċi nifhem testi qosra b'lingwaġġ l-aktar  familjari fuq id-djar ta' ħaddieħor u ż-żoni tal-madwar.
10] Kapaċi nikteb test deskrittiv qasir fuq id-dar tiegħi u ta' ħaddieħor, nifhem li d-djar f'pajjiżi fejn jitkellmu bil-Ġermaniż huma mibnija differenti minn ta' Malta, naf għaliex u kapaċi nsib stampi ta' tipi differenti ta' djar f'pajjiżi fejn jitkellmu bil-Ġermaniż.
 NITGĦALLEM KIF
11] Kapaċi ngħid fejn noqgħod meta mqabbla ma' kuntest ġeografiku usa' u nuża vokabolarju tas-sitwazzjoni marbut ma' postijiet ġeografiċi  eż. 'im Norden, im Süden, nördlich von' + dativ'.
12] Kapaċi nistaqsi lil ħaddieħor fuq fejn joqogħdu billi nuża 'Wo wohnst du genau?'
13] Kapaċi nsemmi punti ta' interess li hemm fil-madwar ta' dari u nistaqsi lil ħaddieħor fuq punti ta' interess fejn joqogħdu huma billi nuża vokabolarju bħal 'In meiner Heimatstadt, In der Nähe von' + dativ. 
14] Kapaċi nieħu sehem f'konversazzjoni fuq x'hemm fiż-żona tad-dar tiegħi u f'postijiet oħra billi nuża 'in Malta, auf der Insel'.
 LINGWAĠĠ ESPRESSIV
15] Kapaċi nifhem u nagħti direzzjonijiet lejn postijiet f'belt jew xi mkien ieħor billi nuża 'Wo ist, wo gibt es hier, ich suche, gehen Sie, gibt es … in der Nähe?'
16] Kapaċi nuża numri ordinali flimkien ma' direzzjonijiet  eż. 'die erste Straße' links.
17] Kapaċi nifhem testi qosra b'lingwaġġ l-aktar famijari fuq pajjiżi u postiijet oħra fejn nista' ngħix.
18] Kapaċi nikteb test deskrittiv qasir fuq iż-żona tad-dar tiegħi, billi nagħti l-opinjonijiet personali tiegħi  eż. 'Ich finde meinen Wohnort sehr laut'.
 IL-KITBA
19] Kapaċi nikkollabora ma' ħaddieħor biex nagħmel preżentazzjoni qasira jew proġett bil-Ġermaniż fuq il-pajjiż tiegħi u/jew pajjiż u/jew belt/reġjun eż. preżentazzjoni jew proġett fuq postijiet ta' interess f'Berlin/Vienna/Bern.
 INTERPERSONALIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Ħin Liberu 

1] Kapaċi ngħid x'hemm x'tagħmel viċin id-dar tiegħi u nistaqsi lil ħaddieħor x'hemm x'tagħmel fejn joqogħdu huma eż. Ich kann/man kann schwimmen gehen.
2] Kapaċi nitkellem fuq sports u attivitajiet ta' divertiment differenti ma' ħaddieħor, billi nistaqsi u nagħti l-opinjonijiet tiegħi 
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
3] Kapaċi niddiskuti fejn, meta u ma' min nagħmel attivitajiet differenti ta' divertiment.
4] Kapaċi nifhem testi bażiċi qosra minn sorsi differenti dwar attivitajiet ta' divertiment u l-preferenzi tan-nies.
5] Kapaċi nipproduċi testi deskrittivi qosra li jiddeskrivu x'nagħmel fil-ħin liberu tiegħi.
 L-IPPJANAR U R-RIFLESSJONI
6] Kapaċi nikkollabora ma' ħaddieħor biex nirriċerka fuq attivitajiet ta' divertiment f'pajjiż fejn jitkellmu bil-Ġermaniż, jew biex insib informazzjoni fuq personalità li titkellem bil-Ġermaniż u nieħu sehem fil-preżentazzjoni tas-sejbiet b'Ġermaniż sempliċi.
IT-TAGĦLIM SOĊJALIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Vaganzi 

1] Kapaċi ngħid bil-Ġermaniż, isem il-pajjiż tiegħi, il-pajjiżi fejn jitkellmu bil-Ġermaniż u xi pajjiżi kbar oħra fl-Ewropa.
2] Kapaċi ngħid liema pajjiżi nixtieq jew ma nixtieqx inżur.
3] Kapaċi nisma' test irrekordjat fuq nies ta' nazzjonalitajiet differenti jintroduċu lilhom infushom bil-Ġermaniż u kapaċi nifhem minn fejn huma u fejn joqogħdu.
4] Kapaċi naqra u nifhem testi sempliċi fuq nies ta' nazzjonalitajiet differenti jintroduċu lilhom infushom, jgħidu minn fejn huma, fejn joqogħdu, liema lingwa jitkellmu u x'inhu x-xogħol tagħhom.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Ir-Rutina ta' Kuljum

1] Kapaċi nidentifika ħwienet differenti u ngħid xi jbigħu . 'Das ist eine Bäckerei. Hier kann man Brötchen kaufen'. 
2] Kapaċi nistaqsi kemm tiswa xi ħaġa u nifhem meta xi ħadd jistaqsini kemm tiswa xi ħaġa u niddiskuti l-prezzijiet .'Wie viel kostet ein Brötchen?; Die Brötchen kosten je 30 Cent'. 
3] Kapaċi ngħid x'liebes/liebsa jiena, kif ukoll x'inhu liebes ħaddieħor u nuri li kapaċi nifhem u nuża vokabolarju marbut mal-ħwejjeġ eż. Die Bluse ist rot.
4] Kapaċi nikteb test qasir biex niddeskrivi x'liebes/liebsa jien u kapaċi nikteb deskrizzjoni qasira fuq stampa biex ngħid x'inhi liebsa persuna eż. Marias Kleid ist blau. 
5] Kapaċi nitkellem dwar rigali li nixtri jew affarijiet li nipprepara meta nkun mistiedna parti, billi nagħmel użu mill-akkużattiv tal-oġġett dirett eż.'Ich mache Brötchen und kaufe Mineralwasser; Ich hole CDs; Wir bringen Getränke mit.'
 LINGWAĠĠ ESPRESSIV
6] Kapaċi naqra u nifhem invit għal parti jew invit għall- attività soċjali u kapaċi nwieġbu.
 IL-QARI U L-FEHIM
7] Kapaċi noħloq u nikteb invit għal parti bil-Ġermaniż, billi nuża kliem u frażi marbuta ma' partis. 
 IL-KREATTIVITÀ
8] Kapaċi nikteb ittra elettronika fuq l-aħħar parti ta' għeluq snini billi nuża verbi bażiċi fil-perfett.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Ħajja f'Saħħitha

1] Kapaċi nsemmi partijiet differenti tal-ġisem.
2] Kapaċi ngħid li ma niflaħx, billi nuża  'Ich bin krank', 'Ich habe .......schmerzen'.
3] Kapaċi nistaqsil Iil ħaddieħor kif qed iħossuhom  billi nuża espressjonijiet bħal eż.'Was ist mit dir los?', 'Wo tut es weh?'
4] Kapaċi nifhem meta ħaddieħor jgħidli li mhux qed iħossuhom, tajjeb eż. 'Was ist denn los?  Ich bin erkältet, Ich habe einen Schnupfen. Kapaċi ngħid jekk inhix allerġika/u għal xi ħaġa u nistaqsi lil ħaddieħor jekk għandhomx  xi allerġiji eż. 'Ich bin allergisch gegen Milchprodukte'; Kapaċi nifhem meta ħaddieħor jgħid x'allerġiji għandhom u naf il-kliem f'saħħti u ma niflaħx bil-Ġermaniż u kif nużahom biex niddeskrivi ċertu ikel eż. 'Fastfood ist ungesund', billi nuri t-tisħiħ tiegħi fil-vokabolarju tal-ikel.
5] Waħdi, jew f'kollaborazzjoni mal-oħrajn, kapaċi nipprepara powster u nikteb slogan bil-Ġermaniż biex nippromwovi l-għarfien fuq is-saħħa eż. 'Rauchen ist ungesund, Sport macht fit'.
 IT-TAGĦLIM KREATTIVIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: It-Teknoloġija 

1] Kapaċi nifhem xi vokabolarju komuni marbut mat-teknoloġija li ħafna drabi tintuża fil-ħajja ta' kuljum, bħal 'der Computer, der Laptop, das Handy, das Internet, die SMS, das Smartphone, das Tablet, die Webseite, uploaden, downloaden' u 'speichern'.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: ​L-Ikel u x-Xorb

1] Kapaċi nidentifika oġġetti tal-ikel u tax-xorb, inkluż frott u ħaxix, f 'għadd ta' kuntesti differenti eż. 'Zum Frühstück esse ich ...'
2] Kapaċi nidentifika ħwienet differenti ta' ikel/xorb bi speċjalalità differenti u nitkellem fuq xi jbigħu eż. 'Das ist ein Café.  Hier kann ich einen Tee trinken und ein Stück Kuchen essen'.
3] Kapaċi nixtri oġġetti tal-ikel u tax-xorb billi nuża vokabolarju u espressjonijiet transazzjonali bħal ‘Ich möchte, Ich brauche, Ich nehme' u nuża lingwaġġ marbut ma' kwantitajiet eż. 'Ein Kilo Äpfel; Ein Liter Milch; Eine Dose Tomaten'.
 
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
4] Kapaċi niddiskuti x'niekol matul il-ġurnata billi nuża avverbi tal-ħin u tar-rutina eż.‘Morgens esse ich; In der Pause esse ich; Nachmittags nehme ich; Abends esse ich'.
5] Kapaċi ngħid x'ikel jogħġobni u ma' jogħġobnix eż.‘Ich esse gern; Ich esse kein; Mein Lieblingsessen ist.... und mein Lieblingsgetränk ist....
6] Kapaċi nwieġeb mistoqsijiet marbuta mal-ikel u l-lingwa li tintuża madwar il-mejda eż.'Kannst du mir die Butter reichen, bitte?, Kann ich noch eine Scheibe Brot haben, bitte?'
7] Kapaċi nifhem riċetta u menù sempliċi.
8] Kapaċi nifhem testi sempliċi fuq l-ikel u x-xorb.
9] Kapaċi naqra u nifhem djalogi li fihom ħafna kuntest u testi fil-lingwa fil-mira fuq suġġetti marbuta mal-ikel u x-xorb fil-preżenti.
10] Kapaċi nikteb test qasir li jiddeskrivi xi nħobb u x'ma nħobbx niekol u nixrob.
Agħti r-rispons tiegħek hawn