Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: Il-Lingwi

Il-Ġermaniż > LEVEL 8

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Introduzzjonijiet

1] Kapaċi nuża lingwaġġ formali u informali meta niltaqa' ma' nies f'sitwazzjonijiet soċjali differenti eż. 'bis morgen, bis später, bis nächste Woche'.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
2] Nifhem il-forom differenti biex nindirizza lill-ħbiebi fil-klassi u f'kuntesti soċjali differenti, u nifhem sew meta jintużaw 'Sie' u 'du'.
3] Kapaċi nirreaġixxi b'mod xieraq meta l-għalliem/a jistaqsini tistaqsini biex nagħmel xi ħaġa bil-Ġermaniż u nitlob l-għajnuna meta ma nifhimx.
4] Kapaċi nsegwi ordnijiet fil-klassi (lingwaġġ riċettiv u dejjem iżjed attiv) u istruzzjonijiet u kapaċi nifhem u nwieġeb b'mod xieraq għall-frażijiet bħal  'Wiederholen Sie, bitte; Entschuldigung, aber ich habe nicht verstanden/ich habe es nicht gehört; Das war zu schnell; Langsam(er), bitte; Danke schön'.
  IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
5] Kapaċi nintroduċi lili nnifsi, nagħti dettalji bijografiċi u nistaqsi lil ħaddieħor dettalji bijografiċi dwarhom infushom.
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
6] Kapaċi nintroduċi lil ħaddieħor, nipprovdi dettalji bijografiċi fil-qosor dwarhom filwaqt li nagħmel użu tajjeb mill-verbi, mill-pronomi personali u possessivi u mill-prepożizzjonijiet eż. 'Er wohnt in..., Sein Name ist..., Ihr Haus liegt am ..., Sie  kommt aus...'
  IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
7] Kapaċi nifhem testi li jagħtu dettalji bijografiċi fuq ħaddieħor.
8] Kapaċi nikteb introduzzjoni qasira dwar dettalji bijografiċi tiegħi u ta' ħaddieħor u nuża verbi komuni regolari u irregolari fil-preżent.
9] Kapaċi nuża aġġettivi tan-nazzjonalità u nitkellem fuq etajiet u għeluq is-snin. 
 IL-KITBA
10] Kapaċi nirriċerka l-ħajja ta' persuna(i)Ġermaniżi famuż(i) fl-istorja/il-midja/l-isports u noħloq preżentazzjoni dwaru/dwarha/dwarhom. 
 IL-KOMUNIKAZZJONI
11] Kapaċi nuża vokabularju bħal 'berühmt, beliebt' u vokabolarju marbut ma' karrieri ta' persuni magħrufa eż. 'Sänger(in), Schauspieler(in), Komiker(in),Fußballer (in)'  u nuża frażijiet fissi eż. 'Er ist …geboren'; kapaċi nuża 'seit'+ frażi tal-ħin u fil-preżent.
12] 
Kapaċi nuża s-sitt verbi modali kollha fil-preżent, biex nikteb/ngħid sentenzi bażiċi.eż. Ich möchte mich vorstellen.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Kalendarju

1] Kapaċi nagħraf u nuża n-numri kardinali b'kunfidenza sa 1,000,000.
 IL-QARI U L-FEHIM
2] Kapaċi nagħraf u nuża b'kunfidenza n-numri ordinali flimkien mad-dati u x-xhur.
 IL-QARI U L-FEHIM
3] Kapaċi nirriċerka aġġornamenti dwar it-temp għal pajjiżi differenti, nifhem u nitkellem fuq l-informazzjoni ppreżentata, nuża għadd ta' espressjonijiet fuq it-temp, nuża n-negattiv u l-kwalifikaturi eż. 'Es ist nie sehr kalt, Es schneit fast nie'
4] Kapaċi nwessa' l-użu tiegħi tal-prepożizzjonijiet biex ninkludi pajjiżi u postijiet differenti u nuża prepożizzjonijiet marbuta ma' postijiet, billi nuża l-każijiet fl-akkużattiv jew id-dativ eż.Ich fahre nach Valletta und gehe ins Kleidergeschäft.
 IL-KOLLABORAZZJONI
5] Kapaċi nsegwi u nifhem it-tbassir tat-temp bil-Ġermaniż.
 IL-QARI U L-FEHIM
6] Kapaċi nuża l-ħiliet diġitali u tal-litteriżmu tiegħi biex nikseb informazzjoni fuq attività ta' importanza partikulari f'pajjiż fejn jitkellmu bil-Ġermaniż, bħall-Milied, il-Karnival, l-Għid u l-'Oktoberfest' .
 L-IMMANIĠJAR TAL-INFORMAZZJONI
7] Kapaċi nuri li nirrikonoxxi u nirrispetta tradizzjonijiet u kulturi differenti ta' ċelebrazzjonijiet, nuża u nifhem vokabolarju bħal  'das Fest, der Feierabend, feiern.'
 NITGĦALLEM NGĦIX MA' ĦADDIEĦOR
8] Kapaċi nuża l-ħiliet tal-kitba u l-kreattività tiegħi biex nipproduċi materjal relatat ma' festi u okkażjonijiet speċjali  eż. kartolini diġitali tal-Milied, kartolini ta' għeluq is-snin u inviti magħmula minn materjal riċiklat. 
 IL-KOMUNIKAZZJONI
9] Kapaċi nitkellem u nikteb fuq ir-rutina ta' kuljum tiegħi, billi nuri t-tisħiħ tiegħi fil-vokabolarju marbut mal-ħin, id-dati u r-rutina u nuża frażijiet bħal  ''dienstags','samstags', 'abends'' biex nindika r-regolarità. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Familja, l-Annimali Domestiċi u l-Ħbieb 

1] Kapaċi ngħid kif immur mal-membri tal-familja tiegħi u għaliex, u nistaqsi lil ħaddieħor kif huma jmorru mal-membri tal-familja tagħhom. 
 IL-KOMUNIKAZZJONI GĦAD-DIVERSITÀ
2] Kapaċi nuża lingwaġġ marbut mal-familja biex nuri li nifhem il-pronomi possessivi  eż. 'mein', 'unser', 'euer'; it-temp il-verbi fil-preżent u kliem għaqqiedi eż. 'weil', 'da', 'denn'; u nifhem l-ordni tal-kliem u l-verbi bħal   'sich gut verstehen' u kapaċi nagħmel użu mil-lingwa biex niddeskrivi karatteristiċi personali u nuża l-aġġettivi u l-komparattiv, eż. Er ist größer als ich und ist auch sehr sportlich.
3] Kapaċi nitkellem fuq ix-xogħol fid-dar li nagħmel u nistaqsi lil ħaddieħor fuq x'jagħmlu huma fid-dar biex jgħinu; konxju/a tal-irwol tiegħi fil-familja u kapaċi nuri rispett u mħabba għal ħaddieħor, inkluż l-annimali u l-annimali domestiċi. 
 NITGĦALLEM NGĦIX MA' ĦADDIEĦOR
4] Kapaċi nuża l-għarfien tiegħi tal-ħin u tal-avverbi tal-ħin/tar-regolarità  eż. 'normalerweise, einmal in der Woche, dienstags'.
5] Kapaċi niddiskuti kwistjonijiet marbuta ma'  ta' annimali domestiċi.
6] Kapaċi nesprimi l-opinjonijiet u s-sentimenti tiegħi  eż.'Meiner Meinung nach, vor etw. Angst haben, Ich bin allergisch gegen'.
7] Kapaċi nifhem testi qosra b'Iingwaġġ l-aktar familjari fuq l-opinjonijiet ta' ħaddieħor fuq il-ħajja tal-familja u x-xogħol fid-dar li jagħmlu. Nifhem li persuni differenti jista' jkollhom opinjonijiet differenti minn tiegħi u li hemm tipi differenti ta' familji eż.'Patchworkfamilie'.
 IL-BIDLA SOĊJALI
8] Kapaċi nipproduċi test qasir u kapaċi nitkellem dwar l-opinjonijiet tiegħi fuq iI-ħajja fil-familja u x-xogħol li nagħmel id-dar, billi nuża vokabolarju bħal , 'Ich bin der Meinung, dass; Es gefällt mir; Ich finde, dass , Ich helfe nicht gern im Haushalt'. 
 IL-KITBA
9] Kapaċi niddiskuti u nagħti l-opinjonijiet tiegħi fuq il-familja tiegħi eż. Ich verstehe mich gut mit meiner Mutter.
 
IT-TAGĦLIM SOĊJALIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Niddeskrivu lil ħaddieħor 

1] Kapaċi niddeskrivi lili nnifsi u lil ħaddieħor verbalment billi nuża komparattivi inkluż 'groß, größer, klein, kleiner', u superlattivi  eż. 'der größte, am größten, die kleinste, am kleinsten', 'so.....wie'.
LINGWAĠĠ ESPRESSIV
2] Kapaċi nifhem il-komparattiv meta xi ħadd jitkellem bil-Ġermaniż u/jew meta naqra test bil-Ġermaniż.
 LINGWAĠĠ ESPRESSIV
3] Kapaċi nikteb paragrafu qasir bil-Ġermaniż u nagħmel paraguni eż. bejni u bejn ħuti jew il-pari tiegħi.
 L-IPPJANAR U R- RIFLESSJONIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: L-Iskola

1] Kapaċi nitkellem fuq ir-regoli tal-iskola u nistaqsi lil ħaddieħor fuq tagħhom eż..  Man darf in der Schule nicht telefonieren. 
IT-TAGĦLIM KONJITTIV
2] Kapaċi nifhem testi qosra b'lingwaġġ l-aktar familjari fuq ir-rutini  u l-aspettattivi tal-iskola f'pajjiż fejn jitkellmu bil-Ġermaniż u f'pajjiżi oħra fuq l-iskejjel tagħhom.
 IL-BIDLA SOĊJALI
3] Kapaċi niddeskrivi l-uniformi tal-iskola tiegħi u nistaqsi lil ħaddieħor fuq l-opinjonijiet tagħhom fuq l-uniformijiet tal-iskola.
4] Kapaċi nikteb l-opinjoni tiegħi fil-qosor fuq ir-regoli tal-iskola u l-uniformi.
 IT-TAGĦLIM SOĊJALIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Opinjonijiet

1] Kapaċi ngħid li jogħġbuni, ma jogħġbunix jew li nippreferi ċertu tipi ta' sports, mużika, films u kotba billi nuża l-komparattiv eż. 'Ich finde Popmusik besser als Rockmusik'.
2] Kapaċi nistaqsi lil  ħaddieħor x'jogħġobhom u x'ma jogħġobhomx u niddiskuti għaliex;  filwaqt li nirrispetta opinjonijiet differenti  billi nuża l-aġġettivi eż. 'Wie findest du Popstars?, Ich finde sie arrogant.'
IL-KOMUNIKAZZJONI GĦAD-DIVERSITÀ
3] Kapaċi nikteb test qasir li fih insemmi x'jogħġobni u x'ma jogħġobnix.
 IL-KITBA
4] Kapaċi nifhem testi twal, l-aktar b'lingwaġġ familjari fuq x'jogħġob u x'ma jogħġobx lil ħaddieħor.
 IL-QARI U L-FEHIMIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Id-Dar u ż-Żona tal-Madwar 

1] Kapaċi nitkellem fuq x'hemm x'tara u x'tagħmel fejn noqgħod jien u nistaqsi lil ħaddieħor x'hemm x'tara u x'tagħmel fejn joqogħdu huma.
 LINGWAĠĠ ESPRESSIV
2] Kapaċi nuża prepożizzjonijiet differenti, mal-każ tal-akkużattiv u d-dativ, biex niddeskrivi eż. fejn qiegħda xi ħaġa bħal  'Die Post ist hinter der Kirche', jew biex ngħid kif tasal xi mkien  eż. 'Gehen Sie hinter die Kirche!'.
3] Kapaċi nitkellem liberament fuq kif nasal f'postijiet fil-pajjiż tiegħi u nistaqsi lil ħaddieħor fuq modi ta' trasport differenti fil-pajjiż/ ir-reġjun tagħhom.
 NITGĦALLEM KIF
4] Kapaċi nitkellem fuq ġita ta' ġurnata li għamilt, kif ivvjaġġajt, x'rajt u x'għamilt billi nuża il-perfett . 'Wir sind mit dem Flugzeug geflogen; Ich habe den Reichstag besucht.'
 
L-IPPJANAR U R-RIFLESSJONI
5] Kapaċi nistaqsi lil ħaddieħor fuq ġiti ta' ġurnata li għamlu, kif ivvjaġġaw, x'raw u x'għamlu, billi nifforma mistoqsijiet fil-perfett.
6] Kapaċi nifhem testi qosra b'lingwaġġ l-aktar  familjari fuq l-ivvjaġġar u x'hemm x'tara u x'tagħmel f'postijiet differenti.
7] Kapaċi nikteb test deskrittiv qasir fuq  ġita ta' ġurnata li għamiltx'għamilt u x'rajt.
8] Kapaċi naħdem ma' ħaddieħor biex nipproduċi fuljett  sempliċi tal-ivvjaġġar bil-Ġermaniż fuq pajjiżi jew belt/żona partikulari f'pajjiżi fejn jitkellmu bil-Ġermaniż
 INTERPERSONALIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Ħin Liberu 

1] Kapaċi niddiskuti ma' ħaddieħor xi nħobb nagħmel fil-ħin liberu tiegħi.
2] Kapaċi niddeskrivi t-tip ta' films/vidjos logħob/mużika/programmi tat-televiżjoni li jogħġbuni u dawk li ma jogħġbunix.
3] Kapaċi niddeskrivi x'għamilt reċentement u x'għamilt fil-passat fil-ħin liberu tiegħi, billi nuża l-perfett.
4] Kapaċi nistaqsi lil ħaddieħor x'għamlu fil-ħin liberu tagħhom reċentement u x'għamlu fil-passat.
5] Kapaċi nifhem testi qosra b'lingwa familjari li jiddeskrivu tipi differenti ta' attivitajiet tal-ħin liberu u l-preferenzi tan-nies marbuta mal-mużika, il-kotba, programmi tat-televixin/  logħob tal-vidjo u  films.
 IL-QARI U L-FEHIM
6] F'kollaborazzjoni ma' ħaddieħor, kapaċi nagħmel stħarriġ fil-klassi, nippreżenta s-sejbiet tiegħi u nitkellem fuq kif ħbiebi tal-klassi jqattgħu l-ħin liberu tagħhom u x'attivitajiet ta' divertiment jagħmlu.
 IT-TAGĦLIM SOĊJALI
7] Kapaċi nikteb rapport qasir għal rivista marbuta mad-divertiment u l-isports billi nuża l-'Präteritum' ta' verbi bażiċi. 
 L-IPPJANAR U R-RIFLESSJONIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Vaganzi 

1] Kapaċi nsemmi bil-Ġermaniż, pajjiżi fi u barra l-Ewropa u xi reġjuni f'pajjijżi fejn jitkellmu bil-Germaniż. 
2] Kapaċi nitkellem ma' ħaddieħor fuq pajjiżi li żort, jew li ma żortx.
3] Kapaċi nistaqsi lil ħaddieħor liema pajjiżi jixtiequ jew ma jixtiqux iżuruu għaliex, billi nuża mistoqsijiet bħal 'Warum willst du/möchtest du…?'
4] Kapaċi nifhem testi sempliċi bil-lingwaġġ l-aktar familjari fuq fejn jixtieq jivvjaġġa ħaddieħor.
5] Kapaċi nikteb rakkont qasir ta' fejn nixtieq nivvjaġġa u x'nixtieq nagħmel waqt il-vaganza, u nagħti r-raġunijiet  eż. 'Ich will in die Schweiz fahren'.
 
IL-KITBA
6] Ma' ħaddieħor, kapaċi nirriċerka destinazzjoni għall-ivvjaġġar u nippreżenta s-sejbiet bil-Ġermaniż.
 IL-KOMUNIKAZZJONI
7] Kapaċi nifhem vokabolarju marbut mal-akkomodazzjoni u kapaċi napplika dan il-vokabolarju biex nibbukja kamra f'lukanda jew f'guest house.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIVIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Ir-Rutina ta' Kuljum

1] Kapaċi nuża l-prepożizzjoni 'in' tajjeb eż. Ich kaufe Brötchen in der Bäckerei'.
2] Kapaċi nitkellem fuq tifkiriet /rigali li xtrajt għalija u għal ħaddieħor u nistaqsi lil ħaddieħor fuq rigali/tifkiriet li xtraw, u nagħmel użu tajjeb mill-oġġett indirett, l-oġġett dirett u fil-passatt (perfett) eż. 'Ich habe meiner Freundin einen Schal gekauft'.
3] Kapaċi nagħmel differenza bejn il-każijiet fl-akkużattiv u d-dativ eż. 'Ich hole meinem Vater die Zeitung'.
4] Kapaċi niddiskuti prezzijiet u qisien billi nuża lingwaġġ ta' negozjar eż.  'Haben Sie…? Ich möchte...' u nuri t-tisħiħ tiegħi fl-użu ta' kwalifikaturi eż. 'zu, sehr, ein bisschen, viel'u nuża aġġettivi marbuta max-xiri eż. 'teuer, billig, im (Sonder)angebot'.
5] Kapaċi niddiskuti ma' ħaddieħor fuq il-ħwejjeġ li nħobbu nilbsu u x'nilbsu għal okkażjonijiet/żminijiet tas-sena/kundizzjonijiet ta' temp partikulari billi nuża sentenzi kumplessi inkluż, 'Wenn es warm ist, trage ich gerne…'
 NITGĦALLEM INKUN JIEN
6] Kapaċi nifhem testi b'lingwaġġ l-aktar familjari fuq il-preferenzi tal-ħwejjeġ ta' persuni oħra u x'jilbsu.
7] Kapaċi nikteb test qasir fejn niddeskrivi xi nħobb nilbes u x'ma nħobbx nilbes, billi nuża, 'weil, wenn u da'.
8] Waħdi jew f'kollaborazzjoni ma' ħaddieħor, kapaċi niddeskrivi x'inhi liebsa persuna u kapaċi nagħmel katalgu/fuljett bil-Ġermaniż, nippromwovi l-aktar moda riċenti, nagħmel użu minn aġġettivi marbuta mal-ħwejjeġ, ix-xiri u l-kwalifikaturi eż. v'Dieser lange schwarze Rock ist aus Baumwolle und kommt in Größe S, M, L, XL und kostet nur ...'
 IT-TAGĦLIM SOĊJALI
9] Kapaċi nifhem, kif ukoll nipproduċi, invit u/jew flyer għall-attività soċjali eż. kapaċi noħloq invit bil-Ġermaniż għall- attività speċjali li ser issir l-iskola bħal 'Schulfest'.
 IL-PRATTIKAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: Ħajja f'Saħħitha

1] Kapaċi ngħid li ma niflaħx u x'għandi, billi nuża 'Es tut mir weh, Mein Kopf tut weh, Ich habe Halsschmerzen, die Grippe, Ich fühle mich nicht wohl'.
2] Kapaċi nistaqsi  Iil ħaddieħor kif qed iħossuhom, fid-dettall, nuża espressjonijiet għal żjara għand it-tabib u vokabolarju u espressjonijiet marbuta mal-mard eż. 'Was ist los? Wo liegt das Problem? Es tut mir leid'.
3] Kapaċi nagħmel appuntament mat-tabib billi nuża 'Ich möchte/will einen Termin bei…machen' u nuri t-tisħiħ tiegħi fid-dati tal-kalendarju u l-ħinijiet. 
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
4] Kapaċi nitkellem fuq marda li kelli/ kif kont qed inħossni l-ġimgħa li għaddiet  eż. Ich hatte Magenschmerzen, denn ich habe zu viel Schokolade gegessen.
5] Kapaċi ngħid x'nagħmel biex inżomm ruħi f'saħħti u nifhem lil ħaddieħor meta jitkellmu  fuq is-suġġett u nuża vokabolarju marbut mal-isports u l-ħin liberu, avverbi u aġġettivi tal-ħin eż. Ich trainiere täglich, oft, selten.
6] Kapaċi nuri rispett lejn l-oħrajn billi nagħmel suġġerimenti u nagħti ordnijiet/pariri lill-oħrajn rigward stil ta' ħajja tajba, billi nagħmel użu mill-imperattiv eż. 'Iss mehr Obst!, Treib Sport!, Du solltest kein Fastfood essen!'
 
NITGĦALLEM NGĦIX MA' ĦADDIEĦOR 
7] Kapaċi niddiskuti ikel sustanzjuż billi nuża 'Ich esse gesund, Es gibt Zucker darin, Das ist zu fettig'.
 IT-TAGĦLIM SOĊJALI 
8] Kapaċi niddiskuti t-tipjip u prattiċi ħżiena tas-saħħa eż. 'Ich rauche nicht, Rauchen ist sehr ungesund'.
 IT-TAGĦLIM SOĊJALI 
9] Kapaċi nifhem testi b'lingwaġġ I-aktar familjari marbut mas-saħħa u kwistjonijiet tas-saħħa fost iż-żgħażagħ.
 NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
10] Kapaċi nikteb test biex ninforma lil ħaddieħor fuq l-importanza li tkun f'saħħtek u x'nagħmel biex nibqa' f'saħħti. NITGĦALLEM KIF
11] Kapaċi nikkollabora mal-oħrajn biex nipproduċi menù ta' ikel bnin u nippreżentah fil-klassi bil-Ġermaniż.
 PRATTIKAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section 

L-Aspett tas-Suġġett: It-Teknoloġija 

1] Kapaċi nitkellem fuq it-teknoloġija li nuża fil-ħajja ta' kuljum tiegħi u nistaqsi lil ħaddieħor fuq it-teknoloġija li jużaw huma, billi nuri t-tisħiħ tiegħi fil-vokabolarju marbut  mat-teknoloġija.
2] Kapaċi nitkellem fuq l-użu tal-internet billi nuża frażijiet bħal 'im Internet surfen, online sein, ins Internet gehen, etw. ins Internet stellen'.
3] Kapaċi nuża dizzjunarju onlajn Ġermaniż-Ingliż.
 L-IMMANIĠĠJAR TAL- INFORMAZZJONI
4] Kapaċi nuża t-teknoloġija, billi nibgħat ittri elettroniċi b'Ġermaniż sempliċi, biex nikkomunika ma' studenti oħra tal-Ġermaniż jew ma' kelliema nattivi Ġermaniżi u napprezza l-kulturi, il-perspettivi u l-opinjonijiet differenti tagħhom.
 IL-MIDJA DIĠITALIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: All the Learning Area outcomes are covered in this section

L-Aspett tas-Suġġett: ​L-Ikel u x-Xorb

1] Kapaċi nordna ikel u xorb f'kafetterija jew ristorant billi nuża lingwaġġ, bħal, ‘Ich möchte......bestellen’; Ich hätte gern....' billi nuża lingwaġġ edukat u adattat.
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
2] Kapaċi nifhem menù bażiku bil-Ġermaniż.
3] Kapaċi nitkellem fuq l-ikel u x-xorb li huwa speċifiku għall-pajjiż tiegħi u nistaqsi lill-oħrajn fuq speċjalitajiet tal-ikel f'pajjiżhom.
 NITGĦALLEM KIF INSIR NAF
4] Kapaċi naħdem waħdi jew fi grupp biex nipproduċi menù bil-Ġermaniż u nippreżentah lill-istudenti l-oħra fil-klassi.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV

5] Kapaċi niddeskrivi ikliet partikulari għall-okkażjonijiet speċjali bħall-Milied, l-Ewwel tas-Sena u l-Oktoberfest.
6] Kapaċi naqra u nifhem testi qosra, passaġġi/fuljetti bil-lingwa mira fuq suġġetti marbuta mas-servizzi f'ristorant eż. permezz ta' reklami u menus.
7] Kapaċi nifhem u nispjega riċetta Ġermaniża u nuri l-konsolidazzjoni tal-lingwa marbuta mal-ikel u l-użu tal-imperattiv fi frażijiet bħal 'Misch alles zusammen!; Koch die Kartoffeln!' 
8] F'kollaborazzjoni mal-oħrajn, kapaċi nirriċerka speċjalità reġjonali tipika ta' żona fil-Ġermanja jew f'pajjiż fejn jitkellmu bil-Ġermaniż u nipprepara preżentazzjoni qasira bil-Ġermaniż, jew forsi anke nipprova r-riċetta fil-kċina tal-iskola u/jew norganizza Jum l-ikel Ġermaniż fl-iskola tiegħi.
 PRATTIKA
Agħti r-rispons tiegħek hawn