Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: Science and Technology

Id-Disinn Innovattiv u t-Teknoloġija > LEVEL 8

L-Aspett tas-Suġġett: Id-disinn, l-intraprenditorija, u l-innovazzjoni

1] Kapaċi nuri u nifhem permezz tad-disinn tiegħi li t-tfassil (designing) mhuwiex dwar risposta waħda korretta, iżda jinvolvi li tagħmel ġudizzji kreattivi u informati dwar l-adegwatezza relattiva, il-vijabbiltà u l-utilità tal-proposti tad-disinn.
IT-TAGĦLIM KREATTIV
2] Kapaċi niddeskrivi u nesprimi idea verbalment, viżwalment, grafikament, diġitalment jew permezz ta' sistemi ta' approċċ biex ikolli kontroll fuq l-iżvilupp tagħha.
IT-TAGĦLIM KREATTIV
3] Kapaċi nikseb l-għarfien minn biċċa xogħol, u nimmira biex nitjieb u nitgħallem aktar dwar kif niddokumenta l-iżvilupp tiegħi.
IT-TAGĦLIM PERSONALI
4] Kapaċi nipprevjeni u nippjana l-implimentazzjoni tal-ideat tad-disinn tiegħi billi ninkludi d-dispożizzjonijiet bażiċi għall-prekawzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà, is-sigurtà fil-laboratorju u l-użu ppjanat b'mod xieraq tat-tagħmir disponibbli.
IL-PRATTIKA
5] Kapaċi nesplora u nwettaq il-proċessi teknoloġiċi b'mod sigur filwaqt li nirrelata mal-applikazzjoni teknoloġika tagħhom.
IL-PRATTIKA
6] Kapaċi nidentifika l-problemi f'disinn fit-termini bażiċi tal-ħtiġijiet, l-opportunitajiet, u l-fattibbiltà.
IL-KONJITTIV
7] Kapaċi nirrifletti fuq l-ideat żviluppati u nagħmel għażliet dikjarati bbażati fuq il-kriterji tal-ispeċifikazzjonijiet tad-disinn żviluppati b'mod indipendenti.
IL-KONJITTIV
8] Kapaċi nesplora u nikkomunika b'mod ċar ir-rwoli differenti tal-klijenti, tal-utenti u tad-disinjaturi, u niddokumenta kuntest komprensiv għall-problema.  
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
9] Konxju u kapaċi nieħu rwol intraprenditorjali fit-tfassil tal-prodotti u s-servizzi mixtieqa u li jistgħu jwasslu għall-potenzjal fil-prodott u s-suq. 
IL-PRATTIKA
10] Kapaċi nuża l-għodda biex nippjana u nlaħħaq mal-inċertezza inklużi ċ-ċarts grafiċi u d-dijagrammi.
IL-PRATTIKA
11] Kapaċi nuża l-mistoqsijiet u l-analiżi tiegħi ta' problema biex jinħarġu l-ispeċifikazzjonijiet bażiċi li jistgħu jirrispondu għall-ħtiġijiet u l-opportunitajiet, u jwasslu għal soluzzjoni fattibbli.
IL-KONJITTIV
12] Kapaċi nuża materjal ta' riċerka ta' ispirazzjoni bħala l-punt tat-tluq biex niġġenera l-ideat tiegħi tal-prodott.
 IT-TAGĦLIM KREATTIV
13] Kapaċi nargumenta fuq is-soluzzjonijiet u l-problemi biex nirfina l-proposta tad-disinn tiegħi b'mod indipendenti.
 IT-TAGĦLIM KREATTIV
14] Kapaċi napplika u niddokumenta l-aspetti teknoloġiċi fl-ideat tad-disinn tiegħi, inwitti t-triq għall-iżvilupp innovattiv u għall-kritika mingħand il-ħbieb u s-soċjetà.
IL-PRATTIKA
15] Konxju dwar u kapaċi niddokumenta proġett ibbażat b'mod sekwenzjali fuq proċess ta' disinn filwaqt li naħdem kontinwament biex nilħaq l-għan tad-disinn.
IL-KONJITTIVL-Aspett tas-Suġġett: Il-kritika, l-implikazzjonijiet, u l-evalwazzjoni

1] Kapaċi nuża l-għodda biex nevalwa d-disinji tiegħi skont il-kriterji tal-ispeċifikazzjoni tal-prestazzjoni, il-kriterji tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott, u r-rispons tal-utent.
IL-PRATTIKA
2] Kapaċi nfassal end user evaluation ta' sistema prototipa.
IL-PRATTIKA
3] Kapaċi nuża għodda u strateġiji biex nassessja l-adegwatezza tad-disinji f'termini tat-tip u l-iskala tal-produzzjoni meħtieġa, il-livelli ta' preċiżjoni meħtieġa fl-operat, in-natura tal-user interface, u l-fatturi ekonomiċi prevalenti.
IL-PRATTIKA
4] Kapaċi nibni mudelli/prototipi waqt li jkun għaddej ix-xogħol, u nirrekordja l-ippjanar għall-evalwazzjoni kontinwa u l-ittestjar. 
IL-PRATTIKA
5] Napprezza d-disponibbiltà limitata tar-riżorsi, u kif dawn jinkisbu u jkunu mmaniġġjati.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
6] Kapaċi nispjega għalfejn t-trattament tar-riskju u l-falliment b'mod pożittiv u kreattiv huwa element fundamentali fil-proċessi tal-iżvilupp tad-disinn u l-produzzjoni tas-suċċess. 
IL-PERSONALI
7] Kapaċi naħdem ma' nies oħrajn f'avveniment pubbliku, u nuri spirtu ta' tim etiku.
L-INTERPERSONALI
8] Kapaċi nikseb għarfien mill-opinjonijiet tal-ħbieb u tal-komunità. 
IT-TAGĦLIM SOĊJALI
9] Kapaċi nagħmel lista ta' fatturi li jinfluwenzaw id-disinn tal-prodotti.
10] Kapaċi niddeskrivi r-relazzjoni bejn il-prodotti, kif u għala jkunu prodotti, e.ż. ta' darba (one-off), lott (batch), jew b'mod kontinwu, u kif dan jaffettwa l-prezz, il-profitt, il-konsumaturi, u l-impatt ambjentali.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
11] Kapaċi niddeskrivi kif it-teknoloġija hija disponibbli għal gruppi differenti u li xi gruppi jistgħu jkunu fi żvantaġġ minħabba li jkollhom nuqqas ta' aċċess.
IL-KOMUNIKAZZJONI GĦAD-DIVERSITÀ
12] Kapaċi nevalwa u nanalizza l-ecological footprint ġenerali tal-proġett tiegħi.
NITGĦALLEM KIF
13] Kapaċi nirrelata u nkun konxju tat-teknoloġiji relevanti u tal-industriji tad-disinn.L-Aspett tas-Suġġett: Il-ġbir tad-data u l-interpretazzjoni

1] Kapaċi nfassal investigazzjonijiet xjentifiċi biex id-deċiżjonijiet tad-disinn tiegħi jkunu informati.
IL-PRATTIKA
2] Kapaċi nuża d-data mill-investigazzjonijiet ta' ħaddieħor biex id-deċiżjonijiet tad-disinn tiegħi jkunu informati.
IT-TAGĦLIM KONJITTIV
3] Kapaċi nuża strumenti ta' osservazzjoni, ta' rekordjar u tal-intervisti, e.ż. il-kwestjonarji, ir-rispons u l-osservazzjoni, għall-ġbir u l-għażla tad-data dwar l-utenti. 
IL-KONJITTIV
4] Kapaċi napplika modi grafiċi u matematiċi biex nipproċesssa d-data u ninforma d-deċiżjonijiet tiegħi bi gwida.
 
L-IMMANIĠĠJAR TAT-TAGĦLIM
5] Kapaċi nuża strumenti tar-riċerka, e.ż. l-analiżi, l-għażla u l-interpretar tad-data, biex nidentifika n-neċessitajiet, ix-xewqat u l-opportunitajiet addattati mingħajr għajnuna.
 
IL-PRATTIKA
6] Kapaċi nanalizza l-proposti tad-disinn u ninterpretahom biex id-deċiżjonijiet tad-disinn tiegħi jkunu informati.
IL-KONJITTIV
7] Kapaċi nikkomunika b'mod grafiku u verbali l-interpretazzjoni tiegħi tad-data tal-proġett b'kunsiderazzjoni xierqa tar-rekwiżiti etiċi fl-ippreżentar tad-data.
IL-KOMUNIKAZZJONI 
8] Kapaċi naċċessa u ninterpreta d-data tas-saħħa u s-sigurtà dwar it-tagħmir u l-materjali li qed jintużaw. 
IL-PRATTIKAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: ​

L-Aspett tas-Suġġett: It-teknoloġija - il-materjali u l-kreazzjoni (making)

1] Kapaċi nuża firxa ta' proċessi billi nuża l-għodda tal-idejnil-hand power tools u l-machine tools, u konxju tal-computer-aided design, tal-manifattura (CAD/CAM) u tal-additive manufacturing. 
IL-PRATTIKA
2] Kapaċi nifhem, nidentifika u naddotta l-aspetti tas-saħħa u s-sigurtà fi ħdan proċessi patikolari tal-fabbrikazzjoni D&T.
IL-PRATTIKA
3] Kapaċi nipproduċi artifatti li jippermettu l-integrazzjoni tas-sistemi u l-karatteristiċi meħtieġa għall-użabbiltà.
IL-PRATTIKA
4] Kapaċi naħdem b'firxa ta' komponenti mekkaniċi u fiżiċi u nuri kif jistgħu jkunu magħqudin b'mod permanenti jew temporanju bl-użu tal-joints, bonds u l-fastenings, e.ż. bil-glued joints, bin-knockdown fittings u bil-kamin.
IL-PRATTIKA
5] Kapaċi nirreferi għall-materjali fil-forma standard tal-provvista u l-klassifikazzjoni tagħhom, filwaqt li nuża l-materjal b'mod effiċjenti, nagħti kas ir-restrizzjonijiet tal-ħela u tad-disponibbiltà.
NITGĦALLEM KIF
6] Kapaċi nifhem u niddeskrivi l-karatteristiċi differenti, f'termini tal-karatteristiċi fiżiċi tal-materjali, u kif dawn jistgħu jintużaw biex id-deċiżjonijiet tad-disinn tiegħi u l-għażla tal-materjal ikunu informati.
IT-TAGĦLIM KONJITTIV
7] Kapaċi nuri kif il-proċessi disponibbli jirrelataw mal-proċessi industrijali u kif dawn jistgħu jippermettu jew jirristrinġu l-fabbrikazzjoni fl-iskola. 
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAFL-Aspett tas-Suġġett: It-teknoloġija - Is-sistemi u l-kontroll

1] Kapaċi nifhem u nuża s-systems approach.
2] Kapaċi nidentifika l-komponenti tas-sistemi u norganizza mill-ġdid is-sub-systems.
IL-KONJITTIV
3] Kapaċi nippjana sistema f'termini tal-input u l-output process, inkluż is-sors tal-enerġija u r-rispons.
IL-KONJITTIV
4] Kapaċi nbassar l-effett konġunt ta' żewġ komponenti jew aktar.
IL-KONJITTIV
5] Kapaċi nippreżenta s-sistemi f'modi grafiċi, verbali, u simboliċi.
6] Kapaċi niddisinja, nissimula, u nagħmel prototip ta' sistema.
IL-PRATTIKA
7] Kapaċi nidentifika l-karatteristiċi ewlenin tal-komponenti, jiġifieri dawk elettriċi, elettroniċi, u mekkaniċi.
IL-KONJITTIV
8] Kapaċi nagħżel u nikkombina komponenti differenti mill-istess dominju biex nikseb funzjoni predeterminata.
IL-PRATTIKA
9] Kapaċi nagħżel komponenti b'element wieħed mill-karatteristiċi fiżiċi, u s-simboli grafiċi tagħhom, filwaqt li nikkunsidra l-valuri tal-komponenti.
IL-KONJITTIV
10] Kapaċi nuża l-CAD biex niddisinja prototype system components lesti għall-CAM.
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
11] Kapaċi nagħżel il-materjali u l-partijiet addattati biex jappoġġaw u jgħaqqdu l-komponenti elettriċi u mekkaniċi f'sistema f'sett partikolari e.ż. il-wajers, l-insulators, l-istann, is-circuit boards, ir-ready made PCBs, il-mechanical members, it-ties, l-istruts, il-fasteners, u l-casings.
IL-KONJITTIV
12] Kapaċi napplika minn żewġ sa tliet komponenti mekkaniċi, inkluż il-levers, il-pulleys, il-cams, il-cranks, il-gears, iċ-chain/sprocket, il-belts, ir-rack u l-pinion, il-linkages, il-komponenti idrawliċi u pnewmatiċi, fil-proġett/i tad-disinn.
IL-PRATTIKA
13] Kapaċi nagħżel komponent ta' sistema mekkanika u elettrika skont il-bżonn partikolari meħtieġ. 
IL-KONJITTIV
14] Kapaċi napplika l-komponenti elettriċi u elettroniċi kemm fl-analogue u d-digital domain, e.ż. l-analogue components jinkludu
s-circuit boards, ir-reżisters, id-dijodi, il-batteriji, il-kapasiters, it-tranżisters, is-sensors, l-iswiċis eċċ.
u e.ż. il-komponenti diġitali li jinkludu l-logic ICs, 555 timer/l-oxxillatur, eċċ.
IL-PRATTIKA
15] Konxju tal-karatteristiċi input/output disponibbli f'microcontroller circuit kit, bħal pereżempju l-eżistenza tal-analogue jew digital inputs outputs.
16] Kapaċi nagħżel il-komponenti elettro-mekkaniċi mill-karatteristiċi fiżiċi u s-simboli grafiċi tagħhom, e.ż. l-electric motor, l-ispekers, l-actuator, ir-relays.
IL-KONJITTIV
17] Kapaċi nkejjel il-parametri taċ-ċirkwit bħall-provvista (supply), il-kurrent u l-vultaġġ li jidħol (input) u joħroġ (output) billi nuża multimetru.
IL-PRATTIKA
18] Kapaċi nipprogramma funzjonijiet mixtieqa f'programmable microcontroller devices partikolari permezz tal-użu tal-graphic interface software simulators. 
L-IMMANIĠĠJAR TAT-TAGĦLIM
19] Bi gwida, kapaċi nagħmel l-interface neċessarju biex il-microcontroller circuit jaħdem tajjeb.
IL-PRATTIKA
20] Kapaċi nissimula u nanalizza l-analogue circuit performance.
IL-PRATTIKA
21] Kapaċi nagħmel ċirkwit jaħdem permezz tal-esperimentazzjoni, segwita minn dijagrammi partikolari, u t-trial and error.
IL-PRATTIKA
22] Kapaċi norganizza u niddokumenta kif stabbilixxejt il-post fejn naħdem, inkluż id-dispożizzjonijiet għas-saħħa u s-sigurtà, u l-komponenti u l-pjani għall-produzzjoni tas-sistema jew għall-immontar (assembly).
IL-PRATTIKA
23] Kapaċi nagħmel fiċ-ċert li l-komponenti jevitaw interazzjoni mhux mhux mixtieqa mal-komponenti l-oħrajn u mal-utenti.
IL-PRATTIKA
24] Kapaċi niddokumenta u nikkomunika l-prekawzjonijiet adegwati tas-saħħa u s-sigurtà, it-tagħmir, l-għodda u l-PPE użati tul il-proġett tiegħi.
IL-PRATTIKA
25] Kapaċi ngħaqqad il-mudelli u l-prototipi tas-sistemi tiegħi inkluż dawk fuq il-bords tal-prototip, l-istrip boards, is-sistemi modulari, is-settijiet tal-kostruzzjoni elettro-mekkanika.
IL-PRATTIKA
26] Kapaċi nippjana u niddokumenta l-proċeduri għall-immontar ta' sistema.
IL-PRATTIKA
27] Kapaċi nuża l-għodda xierqa biex nimmaniġġja, ngħaqqad, inżarma, nissostitwixxi, ninstalla, inneħħi (uninstall) il-komponenti b'mod sikur, meta nibni s-sistemi.
IL-PRATTIKA
28] Kapaċi nipproponi sorsi differenti tal-enerġija għas-sistemi tiegħi, u kapaċi nagħżel il-valuri xierqa meħtieġa għal funzjoni speċifika.
IL-KONJITTIV
29] Kapaċi niddiskuti l-ħtieġa biex nisfrutta s-sorsi tal-enerġija sostenibbli.
NITGĦALLEM KIF
30] Kapaċi nippjana sekwenza għall-immontar (assembly)/għaż-żarmar (disassembly) jew għall-manutenzjoni tal-bords taċ-ċirkwit minn dokumentazzjoni partikolari.
IL-PRATTIKAL-Aspett tas-Suġġett: It-teknoloġija - il-grafika, il-komunikazzjoni, u l-produzzjoni diġitali

1] Kapaċi nipproduċi working drawings preċiżi 2D tal-partijiet tal-proġett tiegħi inklużi d-dimensjonijiet, il-lettering, u l-annotazzjonijiet.
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
2] Kapaċi nikkomunika l-ideat fi 3D billi nuża l-iskeċis, tpinġijiet bl-idejn, u tekniki diġitali tat-tpinġija.
IL-KOMUNIKAZZJONI
3] Kapaċi napplika l-elementi bażiċi tad-disinn e.ż. il-linja, il-forma, u l-kulur biex inżid il-komunikazzjoni tad-disinji tiegħi. 
4] Kapaċi nuża t-tekniki tal-crafting/wire frame biex nipproduċi tpinġijiet u skeċis freehand.
IL-PRATTIKA
5] Kapaċi nikkomunika l-proġetti tad-disinn billi nuża simboli grafiċi, dijagrammi funzjonali u dijagrammi tal-blokok, circuit schematic diagrams, u nużahom fl-applikazzjonijiet tal-ICT.
IL-KOMUNIKAZZJONI
6] Kapaċi niddisinja x-xbieki ġeometriċi tal-wiċċ għall-oġġetti u l-mudelli bażiċi 3D.
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
7] Kapaċi ninqeda u nuża l-kulur b'mod effettiv biex nippreżenta u nsebbaħ l-ideat tad-disinn tiegħi.
IL-PRATTIKA
8] Bi ftit għajnuna, kapaċi naqra u npinġi l-veduti ortografiċi ta' oġġetti sempliċi 3D e.ż. kif jidhru mill-faċċata, minn fuq u mill-ġenb f'3 view layouts, mingħajr spazju, b'xi ftit mill-ġeometrija moħbija.
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
9] Kapaċi nuża għodod diġitali 2D u 3D biex nikkomunika u nipproduċi partijiet tal-proġett tad-disinn tiegħi inkluż biex nirrekordja, nipproċessa, nuri, niddisinja, nistimula, u noħloq materjal diġitali bil-Word processing, l-image digitisation u l-printing, l-electronic simulation software, it-3D modelling software u fejn ikun disponibbli is-CNC manufacturing u t-3D printing.  
IL-KOMUNIKAZZJONI 
10] Kapaċi nagħżel materjali grafiċi differenti għall-print; ir-relazzjoni tal-qisien tal-karta, il-ħxuna u t-texture tal-karta, il-bord, il-karta riċiklata, l-ismart materials.
11] Kapaċi napplika l-finishing techniques kemm fuq il-prodotti grafiċi u wkoll fil-modelling materials. 
 

L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
12] Kapaċi nipproduċi hand drawn digital organisational diagrams, u ċarts infografiċi biex norganizza u nippreżenta l-ideat, id-data u aspetti oħrajn tal-proġett.
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
L-Aspett tas-Suġġett: Is-saħħa u s-sigurtà

1] Kapaċi nsegwi l-linji gwida kollha biex naħdem b'mod sigur fil-laboratorju relevanti tat-teknoloġija, segwiti mid-direzzjonijiet minsuġa tas-saħħa u s-sigurtà preżentati fil-qasam relevanti tat-teknoloġija. 
IL-PRATTIKA
Agħti r-rispons tiegħek hawn