Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: Is-Saħħa u l-Edukazzjoni Fiżika

L-Edukazzjoni Fiżika u l-Isport > LEVEL 8

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Kapaċi nilħaq kompromess fl-ambjent tiegħi tat-tagħlim filwaqt li nieħu sehem u nitgħallem b'mod effettiv f'kuntesti differenti, kemm fl-iskola kif ukoll fil-komunità inġenerali. 

L-Aspett tas-Suġġett: Kapaċi nitgħallem b'mod indipendenti f'ambjent ta' tagħlim li jiffoka fuq l-istudent. 

1] Kapaċi nagħraf meta t-tagħlim tiegħi kien wieħed effettiv. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI 

2] Konxju/a tar-relazzjoni bejn it-tipi differenti ta' biċċiet ta' tagħlim u l-għanijiet differenti tat-tagħlim. Kapaċi nuri li nifhem l-irwol tal-għalliem/a u l-oħrajn li jgħinuni fit-tagħlim tiegħi u nuża t-tagħrif u r-rispons tagħhom biex intejjeb il-kapaċitajiet tiegħi. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI 
3] Konxju/a tal-modi li bihom l-esperjenzi tal-passat fl-attivitajiet fiżiċi u l-isport jistgħu jintużaw biex isaħħu t-tagħlim tiegħi. Kapaċi nieħu mill-esperjenzi tal-passat sabiex ikolli tagħlim informat. 
4] Nieħu sehem f'attivitajiet fiżiċi u sportivi li jagħmlu sens għalija, u li jġagħluni nħossni tajjeb/tajba, kunfidenti u kuntent/a bit-tagħlim tiegħi u l-kapaċitajiet fil-kuntest tal-iskola u lil hinn mill-iskola. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Kapaċi nosserva, nanalizza, u napprezza l-kapaċitajiet tiegħi u ta' ħaddieħor biex nifhem aħjar il-proċess tat-tagħlim filwaqt li ntejjeb l-esperjenzi tat-tagħlim tiegħi u ta' sħabi. 

L-Aspett tas-Suġġett: It-tisħiħ tal-litteriżmu fiżiku. 

1] Kapaċi nagħżel u nipprattika ħiliet aktar kumplessi b'mod ikkontrollat u konsistenti sabiex nilħaq għanijiet aktar kumplessi ta' attività.
IT-TAGĦLIM PERSONALI
2] Kapaċi nipprattika ħiliet aktar kumplessi b'modi varjati sabiex naħseb għal bidliet fl-ambjent tat-tagħlim. 
IT-TAGĦLIM KREATTIV 
3] Nuża l-ispazju, il-livell, u d-direzzjoni b'mod kreattiv fl-eżekuzzjoni tiegħi. 
IT-TAGĦLIM KREATTIV 
4] Kapaċi nosserva u niddeskrivi b'mod preċiż l-eżekuzzjoni tiegħi u ta' oħrajn f'kuntesti aktar kumplessi. 
IL-KITBA 
5] Kapaċi niddeskrivi u nanalizza l-elementi ta' eżekuzzjoni ritmika u kreattiva li jirriflettu l-kwalità tal-eżekuzzjoni. 
IT-TAGĦLIM KONJITTIV 
6] Kapaċi nuri numru ta' ħiliet bl-eżatt u f'kontroll f'aktar sitwazzjonijiet ta' sfida.
IT-TAGĦLIM KREATTIV 
7] Kapaċi nipparteċipa b'mod effettiv f'numru ta' attivitajiet fiżiċi u sportivi, u għandi opportunitajiet li nibni fuq it-tagħlim tiegħi mill-esperjenzi tal-passat. Kapaċi nagħmel għażliet f'dak li għandu x'jaqsam ma' attivitajiet li nieħu sehem fihom u nieħu gost bihom. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI
8] Konxju/a tan-natura u l-għan tal-firxa ta' attivitajiet fiżiċi u sportivi. Nuża dan il-fehim sabiex nipparteċipa b'mod ġust u inklussiv. Għandi fehim dettaljat tal-għanijiet u r-regoli ta' kull attività fiżika u sportivia, u kapaċi nimmodifikahom sabiex intejjeb it-tagħlim tiegħi u ta' oħrajn. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI 
9] Kapaċi nirrekordja u nagħmel monitoraġġ tat-tagħlim u t-titjib tiegħi fil-kapaċitajiet mal-mogħdija taż-żmien. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI 
10] Konxju/a kif ħiliet differenti jiġu mgħallma, u kapaċi nuża dan il-fehim sabiex nippjana u norganizza l-biċċiet ta' xogħol ta' tagħlim li huma speċifiċi għall-bżonnijiet tiegħi f'varjetà ta' attivitajiet fiżiċi u sportivi. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Kapaċi niżviluppa ħiliet, kompetenzi, u attitudnijiet li jsostnu s-saħħa inġenerali attwali tiegħi u l-benesseri, filwaqt li jinkoraġġuni nkompli ngħix stil ta' ħajja b'saħħitha fil-futur. 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-possibbiltà li l-istudenti jieħdu sehem f'attività fiżika matul ħajjithom. 

1] Konxju/a u kapaċi nuri li nifhem ir-relazzjoni bejn il-benefiċċji differenti tal-attività fiżika u l-isport.  Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Konxju/a li t-tagħlim u l-ħiliet f'attività fiżika u l-isport jistgħu jgħinuni nsir aktar konxju/a tiegħi nnifsi u kif nitgħallem, kif ukoll kif għandi nħares lejja nnifsi b'mod pożittiv. Barra minn hekk nuri li nifhem in-natura u l-għan ta' varjetà ta' attivitajiet fiżiċi u l-isport, filwaqt li kapaċi nuża dan il-fehim biex insolvi problemi u nasal għal deċiżjonijiet xierqa. 

L-Aspett tas-Suġġett: L-indirizz tal-isfidi u l-ħiliet marbuta mas-soluzzjoni ta' problemi permezz tal-Edukazzjoni Fiżika.

1] Konxju/a li permezz tal-prattika u l-impenn, it-tagħlim u l-ħiliet tiegħi jitjiebu. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI 
2] Kapaċi nesplora firxa ta' soluzzjonijiet tattiċi aktar kumplessi għal problemi tattiċi. Qed nipprova nifhem aktar kull sitwazzjoni tattika u kif kull waħda taffettwa d-deċiżjonijiet tiegħi marbuta ma' ħiliet. 
IT-TAGĦLIM KONJITTIV 
3] Kapaċi nagħżel u nuża strateġiji xierqa biex insolvi problemi tattiċi aktar kumplessi. 
IT-TAGĦLIM KONJITTIV 
4] Kapaċi nesplora u ngħaqqad flimkien firxa ta' soluzzjonijiet marbuta ma' moviment sabiex insolvi numru ta' problemi kumplessi marbuta ma' moviment. Kapaċi nuri li nifhem il-fatt li l-esplorazzjoni tiegħi tgħinni niżviluppa soluzzjoni unika b'mod personali. 
IT-TAGĦLIM KONJITTIV Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Nagħraf il-fatt illi li titgħallem f'kuntesti, u permezz ta' kuntesti differenti, inkluż l-attività fiżika u l-isport, jikkontribwixxi għas-saħħa u l-benesseri inġenerali, inkluż il-benesseri fiżiku, soċjali, emozzjonali, u psikoloġiku. Kapaċi naħdem b'mod effettiv waħdi, f'koppja ma' ħaddieħor u fi gruppi żgħar sabiex inkabbar l-esperjenzi tiegħi ta' tagħlim u dawk ta' ħaddieħor. 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-ħidma lejn l-iżvilupp olistiku tal-istudenti.

1] Nieħu gost b'firxa ta' attivitajiet fiżiċi u sportivi li nieħu sehem fihom għaliex kapaċi nuri li nifhem kif dawn jirrelataw miegħi u kif jagħtu kontribut lil setturi oħra f'ħajti. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI 
2] Konxju/a li għandi kemm ħiliet kif ukoll nuqqasijiet fit-tagħlim konjittiv, soċjali, emozzjonali u fiżiku f'firxa ta' attivitajiet fiżiċi differenti u sport, speċjalment dawk li jinteressawni l-aktar. Kapaċi nevalwa l-ħiliet u n-nuqqasijiet tiegħi filwaqt li nagħmel suġġerimenti għal titjib. 
IT-TAGĦLIM KONJITTIV 
3] Konxju/a u kapaċi nuri li nifhem il-fatt li persuni oħrajn fil-klassi tiegħi jitgħallmu b'modi u b'rati differenti. 
4] Kapaċi nempatizza filwaqt li nuri simpatija lejn l-oħrajn billi nisma', niddiskuti, u nagħmlilhom kuraġġ fit-tagħlim u l-eżekuzzjoni tagħhom. Kapaċi nuri li nifhem kif dan jista' jsaħħaħ ir-relazzjoni tiegħi mal-oħrajn fil-klassi u l-esperjenzi ta' tagħlim tiegħi fl-Edukazzjoni Fiżika. 
NITGĦALLEM INKUN JIEN 
5] Kapaċi nikkomunika mal-oħrajn b'mod miftuħ, demokratiku, ġust, u bil-ħsieb filwaqt li nagħti valur lill-opinjonijiet tagħhom. Nirrispetta t-tagħlim, il-ħiliet, l-emozzjonijiet u l-għażliet tal-oħrajn. 
L-GĦARFIEN TIEGĦI NNIFSI 
6] Kapaċi nikkopera mal-oħrajn billi nisma', nirrifletti u naqsam l-ideat sabiex inkabbar it-tagħlim tiegħi u tal-oħrajn. Naf li kulħadd għandu dritt indaqs li jikkontribwixxi fl-ambjent tat-tagħlim. 
IT-TAGĦLIM SOĊJALI 
7] Kapaċi nuri li nifhem u li pprattikajt l-irwoli differenti u r-responsabiltajiet meħtieġa f'firxa ta' attivitajiet fiżiċi u sport. Napprezza kull rwol bħala komponent importanti fl-eżekuzzjoni effettiva. 
8] Kapaċi naħdem f'koppji jew gruppi żgħar sabiex insaħħaħ it-tagħlim tiegħi u ta' ħaddieħor. Kapaċi nisma', niddiskuti u naqsam l-opinjonijiet. Nagħti valur lill-opinjonijiet ta' ħaddieħor u nużahom biex insaħħaħ it-tagħlim tiegħi u t-tagħlim tal-grupp/tim. Kapaċi nuża dawn il-ħiliet sabiex immexxi grupp f'biċċiet xogħol sempliċi. 
IT-TAGĦLIM SOĊJALI 
9] Kapaċi nippjana u norganizza, waħdi jew mal-oħrajn, avvenimenti għal gruppi żgħar jew gruppi kbar fil-klassi li jipprovdu opportunitajiet għal attivitajiet kompetittivi u rikreattivi u sport. 
INTERPERSONALI
10] Kapaċi nitgħallem u nieħu sehem b'mod effettiv fi ħdan grupp fejn hemm firxa differenti ta' ħiliet. 
IT-TAGĦLIM SOĊJALI Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Kapaċi nuri li nifhem lil ġismi, kif qed jikber, u l-iżvilupp tiegħu, u kif dan flimkien ma' informazzjoni u approċċ ibbilanċjat lejn id-dieta u l-eżerċizzju, jistgħu jkollhom impatt pożittiv fuq it-tagħlim tiegħi, is-saħħa olistika, u l-benesseri. 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-kuxjenza favur is-saħħa u l-għarfien ta' ġisimna. 

1] Konxju/a li xi ideat fuq is-saħħa u l-benesseri jistgħu jiġu frammentati, u konxju/a wkoll tal-impatt negattiv li dawn jista' jkollhom fuq is-saħħa u l-benesseri ġenerali tal-individwu.
2] Konxju/a tal-modi li bihom il-ġisem u l-apparenza tal-ġisem jidhru f'għajnejn is-soċjetà, u kapaċi nkun kritiku/a tal-idea tiegħi tal-ġisem u tal-apparenza tal-ġisem. 
3] Konxju/a tal-irwol tal-politika, il-mezzi tax-xandir u s-soċjetà fil-bini ta' ideat fuq il-ġisem u l-apparenza tal-ġisem. 
L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI  
4] Kapaċi nżomm djarju personali fejn nista' niddeskrivi l-esperjenzi tiegħi waqt il-lezzjonijiet tal-Edukazzjoni Fiżika. Kapaċi nidentifika u nuri li nifhem l-affarijiet li jiġru fl-Edukazzjoni Fiżika li jġagħluni nħossni kemm tajjeb/tajba kif ukoll ħażin/a. Kapaċi nuża dan il-fehim li nagħmel work out, waħdi jew ma' ħaddieħor, kif inkun aktar pożittiv/a fl-Edukazzjoni Fiżika. 
IL-KITBA 
5] Konxju/a tat-tipi differenti ta' eżerċizzju u t-tipi differenti ta' effetti li għandhom fuq il-fitness u l-ġisem tiegħi. Kapaċi nżomm rekord u nkejjel tipi differenti ta' fitness, inkluż il-kapaċità aerobika, is-saħħa tal-muskoli u l-flessibbiltà. 
L-IMMANIĠĠJAR TAT-TAGĦLIMIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Kapaċi niddiskuti (b'mod kritiku) u nirrifletti fuq il-modi li bihom l-ideat fuq is-saħħa, l-attività fiżika, u l-isport jiġu ffurmati fis-soċjetà sabiex jitkissru l-barrieri, jinbidlu l-perċezzjonijiet, u jinħolqu esperjenzi aktar ġusti għal kulħadd. 

L-Aspett tas-Suġġett: It-tkissir tal-barrieri. 

1] Konxju/a tal-modi li bihom l-identitajiet marbuta ma' ġeneru ġew iffurmati, u l-modi li bihom jissaħħu f'kuntesti varji. 
L-GĦARFIEN TIEGĦI NNIFSI
Agħti r-rispons tiegħek hawn