Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: Is-Saħħa u l-Edukazzjoni Fiżika

L-Edukazzjoni Fiżika u l-Isport > LEVEL 10

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Kapaċi nilħaq kompromess fl-ambjent tiegħi tat-tagħlim filwaqt li nieħu sehem u nitgħallem b'mod effettiv f'kuntesti differenti, kemm fl-iskola kif ukoll fil-komunità inġenerali. 

L-Aspett tas-Suġġett: Kapaċi nitgħallem b'mod indipendenti f'ambjent ta' tagħlim li jiffoka fuq l-istudent. 

1] Kapaċi nirrifletti b'mod kritiku fuq it-tagħlim tiegħi u nippjana għat-tagħlim tal-futur. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI
2] Kapaċi nirrifletti b'mod kritiku fuq il-valur tal-esperjenzi tiegħi tal-passat sabiex ikolli tagħlim informat. 
IT-TAGĦLIM KONJITTIV 
3] Kapaċi nimmira lejn aspirazzjonijiet li jirriflettu l-impenn tiegħi fit-tagħlim, it-tmexxija, il-parteċipazzjoni u/jew il-kapaċità. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI 

4] Kapaċi napplika modi differenti li fihom jiġu mgħallma ħiliet differenti u nista' nippjana, nimplimenta, u nevalwa l-abbiltajiet tiegħi ta' tagħlim għal titjib fil-kapaċitajiet tiegħi. Kapaċi nuri wkoll li nifhem l-irwol tal-għalliem/a u l-oħrajn li jgħinuni fit-tagħlim tiegħi, u nuża t-tagħrif u r-rispons tagħhom biex intejjeb il-kapaċitajiet tiegħi. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI 
5] Nieħu sehem f'attivitajiet fiżiċi u sportivi li jagħmlu sens għalija, u jġagħluni nħossni tajjeb/tajba, kunfidenti, u kuntent/a bit-tagħlim tiegħi u l-kapaċitajiet fil-kuntest tal-iskola u lil hinn mill-iskola. 
IT-TAGĦLIM PERSONALIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Kapaċi nosserva, nanalizza, u napprezza l-kapaċitajiet tiegħi u ta' ħaddieħor biex nifhem aħjar il-proċess tat-tagħlim filwaqt li ntejjeb l-esperjenzi tat-tagħlim tiegħi u ta' sħabi. 

L-Aspett tas-Suġġett: It-tisħiħ tal-litteriżmu fiżiku. 

1] Kapaċi nagħżel u nipprattika ħiliet aktar kumplessi b'mod ikkontrollat, b'konsistenza, filwaqt li naddatta aktar sabiex nilħaq firxa ta' għanijiet aktar kumplessi ta' attività. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI 
2] Kapaċi nipprattika ħiliet aktar kumplessi b'mod flessibbli u addattat, b'kontroll u eżattezza, sabiex naħdem b'mod effettiv f'ambjent dinamiku. 
IT-TAGĦLIM KREATTIV 
3] Kapaċi nipprattika numru ta' ħiliet u movimenti b'mod mexxej, ħeffa u kontroll. 
4] Kapaċi nosserva, nanalizza b'mod kritiku u nevalwa l-kapaċità tiegħi u ta' oħrajn f'varjetà ta' kuntesti. Kapaċi nagħmel suġġerimenti fuq kif nista' ntejjeb il-kapaċitajiet fil-futur. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI 
5] Kapaċi niddeskrivi, nanalizza b'mod kritiku, u nevalwa l-elementi ta' eżekuzzjoni ritmika jew kreattiva sabiex nirrifletti fuq il-kwalità tal-eżekuzzjoni. Kapaċi nagħmel suġġerimenti informati fuq kif nista' ntejjeb il-kwalità ta' eżekuzzjonijiet fil-futur. 
IT-TAGĦLIM KONJITTIV 
6] Kapaċi nipprattika firxa ta' ħiliet bl-eżatt u b'kontroll f'sitwazzjonijiet ta' sfida. Kapaċi nuri l-ħiliet tiegħi b'mod effettiv f'sitwazzjonijiet fejn l-eżekuzzjoni tiegħi qed tiġi assessjata. Żviluppajt strateġiji li jiffaċilitawli l-eżekuzzjoni tiegħi, anke f'sitwazzjonijiet li jpoġġuni taħt pressjoni.  
7] Kapaċi nieħu deċiżjonijiet fuq it-tipi ta' attivitajiet fiżiċi u sportivi li nista' nieħu sehem fihom. Motivat/a li nkompli nipparteċipa f'attivitajiet fiżiċi u sportivi skont l-esperjenzi tal-passat, it-tagħlim u l-gost. Li nipparteċipa f'attivitajiet fiżiċi u/jew sportivi hija parti minn ħajti u nieħu sehem fihom b'mod regolari, kemm fil-kuntest ta' skola kif ukoll barra. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI 
8] Għandi għarfien speċjalizzat ta' attività fiżika u/jew sportiva partikolari. Konxju/a tal-modi li din hija xi ħaġa pożittiva għall-istil ta' ħajja tiegħi.
9] Għandi fehim fil-fond tal-attività fiżika jew sport u kapaċi nkun kreattiv/a f'dan il-kuntest sabiex inkabbar il-gost tiegħi, it-tagħlim u l-eżekuzzjoni tiegħi sabiex inkun nista' nitrasferixxi dan il-fehim sabiex nieħu sehem b'mod effettiv f'attivitajiet fiżiċi u/jew sportivi. 
IT-TAGĦLIM KREATTIV 
10] Kapaċi nevalwa b'mod kritiku l-eżekuzzjoni tiegħi f'attivitajiet fiżiċi u sportivi li l-aktar jinteressawni. Kapaċi nissettja għanijiet realistiċi iżda fl-istess ħin li joffru sfida sabiex intejjeb it-tagħlim u l-ħiliet tiegħi. Kapaċi nirrikordja u nimmonitorizza t-tagħlim tiegħi u t-titjib fl-eżekuzzjonijiet tiegħi mal-mogħdija taż-żmien, filwaqt li naddatta l-għanijiet jekk hu meħtieġ. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Kapaċi niżviluppa ħiliet, kompetenzi, u attitudnijiet li jsostnu s-saħħa inġenerali attwali tiegħi u l-benesseri, filwaqt li jinkoraġġuni nkompli ngħix stil ta' ħajja b'saħħitha fil-futur. 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-possibbiltà li l-istudenti jieħdu sehem f'attività fiżika matul ħajjithom. 

1] Kapaċi nanalizza b'mod kritiku l-isfidi ta' benefiċċji differenti tal-attività fiżika u l-isport b'rabta mar-realtajiet tiegħi u ta' oħrajn bħal sħabi, il-familja, u membri tat-tim. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Konxju/a li t-tagħlim u l-ħiliet f'attività fiżika u l-isport jistgħu jgħinuni nsir aktar konxju/a tiegħi nnifsi u kif nitgħallem, kif ukoll kif għandi nħares lejja nnifsi b'mod pożittiv. Barra minn hekk nuri li nifhem in-natura u l-għan ta' varjetà ta' attivitajiet fiżiċi u l-isport, filwaqt li kapaċi nuża dan il-fehim biex insolvi problemi u nasal għal deċiżjonijiet xierqa. 

L-Aspett tas-Suġġett: L-indirizz tal-isfidi u l-ħiliet marbuta mas-soluzzjoni ta' problemi permezz tal-Edukazzjoni Fiżika.

1] Kapaċi nesplora firxa ta' soluzzjonijiet tattiċi aktar kumplessi għal problemi tekniċi kumplessi. Kapaċi nagħraf u nuri li nifhem kull sitwazzjoni tattika, u kapaċi nagħżel, naddatta ruħi u nkun diskret/a fit-teħid ta' deċiżjonijiet.  
IT-TAGĦLIM KONJITTIV 
2] Kapaċi nagħżel u nuża strateġiji xierqa minn firxa ta' strateġiji sabiex insolvi problemi tattiċi kumplessi f'ambjenti ta' eżekuzzjoni dinamiċi. 
IT-TAGĦLIM KONJITTIV 
3] Kapaċi nevalwa numru ta' strateġiji li jgħinuni nħossni aktar pożittiv/a. 
4] Kapaċi nesplora, niżviluppa (b'mod kreattiv), u naddatta firxa ta' soluzzjonijiet kumplessi marbuta ma' moviment sabiex insolvi firxa ta' problemi marbuta ma' moviment kumpless. Kapaċi nuri li nifhem il-modi li bihom nitgħallem niċċaqlaq u konxju/a li għandi stil ta' ħiliet uniku iżda effettiv. 
KONJITTIVAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Nagħraf il-fatt illi li titgħallem f'kuntesti, u permezz ta' kuntesti differenti, inkluż l-attività fiżika u l-isport, jikkontribwixxi għas-saħħa u l-benesseri inġenerali, inkluż il-benesseri fiżiku, soċjali, emozzjonali, u psikoloġiku. Kapaċi naħdem b'mod effettiv waħdi, f'koppja ma' ħaddieħor u fi gruppi żgħar sabiex inkabbar l-esperjenzi tiegħi ta' tagħlim u dawk ta' ħaddieħor. 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-ħidma lejn l-iżvilupp olistiku tal-istudenti.

1] Impenjajt ruħi b'mod personali għal attività fiżika partikolari u/jew sport għaliex nieħu gost fih/a u qed i/tħalli impatt pożittiv fuq ħajti. Qed issir parti minn ħajti u għalhekk parti minn dak li jien. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI 
2] Kapaċi nevalwa b'mod kritiku l-ħiliet u n-nuqqasijiet tal-oħrajn. 
IT-TAGĦLIM SOĊJALI 
3] Kapaċi nuri empatija, kif ukoll simpatija lejn l-oħrajn billi nisma', niddiskuti u nagħmlilhom kuraġġ fit-tagħlim u l-eżekuzzjoni tagħhom. Kapaċi nuri li nifhem kif dan jista' jsaħħaħ ir-relazzjoni tiegħi mal-oħrajn fil-klassi u l-esperjenzi tat-tagħlim tiegħi fl-Edukazzjoni Fiżika.
IT-TAGĦLIM PERSONALI 
4] Kapaċi nikkomunika mal-oħrajn b'mod miftuħ, demokratiku, ġust u bil-ħsieb filwaqt li nagħti valur lill-opinjonijiet tagħhom. Nirrispetta t-tagħlim, il-ħiliet, l-emozzjonijiet u l-għażliet tal-oħrajn. 
L-GĦARFIEN TIEGĦI NNIFSI 
5] Kapaċi nikkoopera mal-oħrajn billi nisma', nirrifletti b'mod kritiku, insolvi kunfiltti, u naqsam l-ideat sabiex insaħħaħ it-tagħlim tiegħi u tal-oħrajn. Naf li kulħadd għandu dritt indaqs li jikkontribwixxi fl-ambjent tat-tagħlim. 
IT-TAGĦLIM SOĊJALI 
6] Għandi għarfien fil-fond tal-irwoli u r-responsabbiltajiet fl-attività fiżika/sport speċjalizzat, u nuża dan sabiex insaħħaħ l-eżekuzzjoni tiegħi u tal-oħrajn f'kuntest tal-iskola u barra mill-iskola. 
IT-TAGĦLIM PERSONALI 
7] Kapaċi naħdem f'koppji, gruppi żgħar, u timijiet akbar sabiex niddiskuti, nanalizza u nippjana għat-tagħlim u l-eżekuzzjoni fil-futur. Kapaċi ngħaddi suġġerimenti, nisma' lill-oħrajn u ninnegozja biex nasal għal konklużjonijiet għat-tajjeb tal-grupp/tim. Kapaċi nikkontribwixxi jew immexxi grupp/tim sabiex jorganizza avveniment jew eżekuzzjoni. 
IT-TAGĦLIM SOĊJALI 
8] Kapaċi nippjana u norganizza mal-oħrajn avvenimenti għal gruppi kbar, kemm fl-iskola kif ukoll fil-komunità, li jipprovdu opportunitajiet għal attività fiżika kompetittiva u rikreattiva, u sport. Jien mexxej/ja effettiv/a u konxju/a tal-ħiliet, l-irwoli u r-responsabbiltajiet meħtieġa fl-organizzazzjoni ta' avveniment. 
INTERPERSONALI
9] Kapaċi noffri sapport lil individwi b'ħiliet differenti f'attività fiżika waqt l-isport, kemm fl-iskola kif ukoll fil-komunità. 
NITGĦALLEM INKUN JIENIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Kapaċi nuri li nifhem lil ġismi, kif qed jikber, u l-iżvilupp tiegħu, u kif dan flimkien ma' informazzjoni u approċċ ibbilanċjat lejn id-dieta u l-eżerċizzju, jistgħu jkollhom impatt pożittiv fuq it-tagħlim tiegħi, is-saħħa olistika, u l-benesseri. 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-kuxjenza favur is-saħħa u l-għarfien ta' ġisimna. 

1] Konxju/a tal-modi li bihom l-esperjenzi tiegħi tat-tagħlim fl-Edukazzjoni Fiżika jagħtu kontribut pożittiv lis-saħħa u l-benesseri inġenerali. 
2] Kapaċi nżomm djarju personali fejn nista' niddeskrivi u nirrifletti fuq l-emozzjonijiet tiegħi fl-Edukazzjoni Fiżika. Kapaċi nuri li nifhem l-avvenimenti u r-relazzjonijiet li taw kontribut għall-emozzjonijiet tiegħi, u kapaċi nippjana strateġiji li jistgħu jgħinuni niżviluppa idea pożittiva waqt l-Edukazzjoni Fiżika. 
IL-KITBAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Kapaċi niddiskuti (b'mod kritiku) u nirrifletti fuq il-modi li bihom l-ideat fuq is-saħħa, l-attività fiżika, u l-isport jiġu ffurmati fis-soċjetà sabiex jitkissru l-barrieri, jinbidlu l-perċezzjonijiet, u jinħolqu esperjenzi aktar ġusti għal kulħadd. 

L-Aspett tas-Suġġett: It-tkissir tal-barrieri. 

1] Kapaċi nikkritika l-isterjotipi marbuta ma' ġeneru, inkluż l-ideat personali tiegħi fuq il-ġeneru fl-attività fiżika u l-isport, u kapaċi nisfidahom u nibdilhom sabiex noħloq ambjent tat-tagħlim ġust, ekwu, u inklussiv. 
IL-BIDLA SOĊJALI
Agħti r-rispons tiegħek hawn