Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: L-Arti Viżiva u tal-Ispettaklu

L-Arti > LEVEL 8

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I value my background and everyday experiences as sources of inspiration and can relate the visual arts to my immediate environment; ​I am able to draw on my curiosity, imagination and divergent thinking processes to pose questions and explore ideas, spaces, materials and technologies; I can apply skills and dispositions such as goal setting, working independently and collaboratively, showing initiative, experimentation and adaptability

L-Aspett tas-Suġġett: L-inkoraġġiment ta' risponsi personali u kollaborattivi tal-istudenti: il-promozzjoni tal-kurżità, l-esplorazzjoni, l-esperimentazzjoni u l-invenzjoni.

1] Kapaċi nuri interess personali fir-riċerka viżiva u fit-tagħlim fuq l-ambjent lokali tiegħi direttament u minn sorsi sekondarji.
NITGĦALLEM KIF 
2] Kapaċi nipparteċipa, bl-għajnuna ta' ħaddieħor, fl-organizzazzjoni ta' esibizzjoni ta' klassi tal-arti fl-iskola.
NITGĦALLEM INKUN JIEN
3]  Kapaċi niddiskuti kif l-artisti użaw tekniki u l-midja biex joħolqu burdati, effetti u soluzzjonijiet differenti.
 IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
4] Kapaċi nuża firxa ta' metodi viżivi biex nesprimi ideat u emozzjonijiet. Kapaċi nagħmel dan billi nuża firxa wiesgħa ta' midja, li tinkludi l-midja diġitali.
IL-MIDJA DIĠITALI
5] Kapaċi nuri l-abilità biex nindirizza problema / informazzjoni  semplici ta' disinn billi nuża diversi tipi ta' midja.
6] Kapaċi ngħaqqad ideat, osservazzjonijiet, u sentimenti, biex niddisinja, u nagħmel immaġnijiet u oġġetti.
7] Jiena konxju / konxja mill-importanza li għandhom jittieħdu riskji kreattivi fl-iżvilupp tal-ideat u x-xogħol immaġinattiv tiegħi.
8] Kapaċi nisma' lill-membri tal-grupp tiegħi u naċċetta li għandhom opinjonijiet differenti, u napprezza l-modi differenti kif nies differenti jaraw l-affarijiet u jesprimu lilhom infushom.
IT-TAGĦLIM SOĊJALI
9] Kapaċi nifhem li l-pari tiegħi jistgħu jikkontribwixxu għal biċċa xogħol permezz tal-abilitajiet, il-ħiliet, u l-inklinazzjonijiet differenti tagħhom.
IT-TAGĦLIM SOĊJALI
10] Jiena kunfidenti meta niddiskuti jew nagħmel mistoqsijiet.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT 
11] Jiena kapaċi mmexxi biċċa xogħol żgħira fi grupp.
INTERPERSONALI
12] Kapaċi nimmaniġġja miri u l-ħin.
IT-TAGĦLIM PERSONALI
13] Kapaċi nirrispondi għall-poeżija u l-mużika b'lingwa viżiva.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand how to employ basic ethical decision-making when reflecting on my own and others’ art works and when creating art works that involve the intellectual and cultural property rights of others; I can interpret a variety of artistic forms, recognising and evaluating traditional, historical and contemporary works and identifying possible meanings; I understand the role of the visual arts in fostering lifelong learning. I am also aware of professional arts companies, galleries, museums, cultural organisations and creative adults, in Malta and the wider world, and their role in achieving such learning.

L-Aspett tas-Suġġett: L-Interpretar u l-Assessjar tal-Arti.

1] Kapaċi nirriċerka informazzjoni fuq artisti, disinjaturi, u x-xogħol tagħhom billi niġbor informazzjoni, minn għadd ta' sorsi, inkluż minn sorsi diġitali.
IL-MIDJA DIĠITALI
2. Kapaċi nirriċerka informazzjoni fuq il-wirt kulturali minn siti ta' wirt kulturali u sorsi sekondarji.
NITGĦALLEM KIF
3] Meta nitkellem u nikteb fuq l-arti, kapaċi nidentifika l-midja u t-tekniki użati biex inħoloq ix-xogħol. Kapaċi nuża vokabolarju speċjalizzat biex niddeskrivih.
IL-KITBA
4] Meta nitkellem u nikteb fuq ix-xogħol tiegħi u ta' ħaddieħor, kapaċi ninterpreta l-għan u/jew it-tifsira tiegħu.
IL-KITBA
5] Kapaċi nagħmel ġudizzji raġunati fuq ix-xogħol tiegħi u dak ta' ħaddieħor. Meta nevalwa, kapaċi nippjana u niżviluppa x-xogħol tiegħi aktar.
IT-TAGĦLIM PERSONALI
6] Kapaċi nagħmel dikjarazzjonijiet personali fuq ix-xogħol tiegħi u x-xogħol ta' artisti u disinjaturi. 
7] Kapaċi nevalwa r-relevanza ta' riżultati tal-improvizzazzjoni biex inwettaq l-intenzjonijiet tiegħi. 
8] Kapaċi nuri l-fehim tiegħi u l-użu ta' elementi viżivi biex nappoġġja l-opinjonijiet tiegħi, kif ukoll bħala fehim tal-intenzjonijiet tal-artist u l-kuntest li għalih sar ix-xogħol. 
9] Kapaċi nikkomunika r-rispons tiegħi għall-arti li m'iniex familjari magħha bil-miktub, viżwalment u f'forom prattiċi.
IL-KITBA
10]  Kapaċi nikkomunika l-interpretazzjoni u l-fehim tiegħi tal-arti lil firxa ta' udjenzi.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
11] Kapaċi nagħmel rabtiet ma' dixxiplini oħrajn.
KONJITTIV
12] Kapaċi niddeskrivi d-differenza bejn l-arti dekorattiva u funzjonali.
13] Kapaċi nikkomunika r-rispons tiegħi għal temi u ġeneri differenti fl-arti.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can interpret, communicate and present ideas, problems and arguments in a number of visual modes; ​I can apply my understanding of the properties of media and of techniques to specific tasks and purposes that will benefit user groups and audiences.

L-Aspett tas-Suġġett: Nuri li nifhem il-Materjali, it-Tekniki, il-Ħiliet, il-Midja u l-Kwalitajiet Estetiċi.


1] Kapaċi nuża għadd ta' modi tar-reġistrar.
2] Kapaċi nagħżel midjum wieħed, kemm biex jintuża fih innifsu u wkoll bħala l-bażi għal żvilupp ulterjuri, b'varjetà ta' midja differenti.
3] Kapaċi nesperimenta b'tekniki u proċessi li jwasslu għal riżultati mhux mistennija.
PRATTIKA
4] Kapaċi nuri u nifhem l-importanza tal-improvizzazzjoni bħala aspett utli tal-proċess kreattiv.
5] Kapaċi naħdem b'kunfidenza f'għadd ta' attivitajiet ibbażati fuq il-proċess fejn xi drabi ngħaqqad il-midja u l-materjali.
6] Jiena konxju / konxja li l-elementi viżivi huma ċentrali għal-lingwaġġ viżiv tal-arti u d-disinn, u nista' nużahom biex nagħmel immaġnijiet u oġġetti.
7] Kapaċi niddiskuti u nuri, permezz ta' għażla u wirja, l-iżviluppi fix-xogħol tiegħi hekk kif nikseb il-ħiliet u nuża firxa ta' midja '2-Dimensional' u '3-Dimensional'.
IT- TAGĦLIM PERSONALI
8] Kapaċi nuża perspettiva tal-Punent biex noħloq l-illużjoni ta' spazju u fond  fuq wiċċ '2-Dimensional'.  Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand the capacity of visual arts to address moral, ethical, social and political issues relevant to Malta and the wider world. I appreciate that the arts can be challenging and provide a space for addressing social difference as well as facilitating social and cultural cohesion; ​I understand that imaginative activity can be harnessed to produce outcomes that contribute to the culture, creativity and wealth of Malta and the wider world; I know how to learn and update my knowledge of the arts.

L-Aspett tas-Suġġett: L-Art f'Kuntest

1] Kapaċi niddiskuti xi wħud mil-modi li bihom elementi storiċi tal-arti u tad-disinn huma użati biex joħolqu forom ġodda.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
2] Kapaċi nidentifika l-arti magħmula storikament u niddiskuti l-irwol tal-arti fl-identità nazzjonali Maltija.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
3] Kapaċi nuri kif l-arti intużat għal għanijiet differenti, e.ż. bħala propaganda waqt żmien il-gwerra, reazzjonijiet għall-faqar, is-sessiżmu, l-omofobija u r-razziżmu, u bħala memorja ta' avvenimenti storiċi.
4] 
Kapaċi nuri l-fehim tiegħi li jiena responsabbli għax-xogħol tal-arti tiegħi u l-immaġnijiet li nipproduċi.
5] Kapaċi nesplora arti speċjalizzata differenti u niddiskuti kif xogħol bħal dan jirrifletti l-valuri fil-kultura u s-soċjetà.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
6] Kapaċi ninvestiga d-differenzi fil-mod li kienet prodotta u esperjenzata l-arti minn udjenzi fis-seklu preċedenti u nispjega kif dan jirrelata ma', u jirrifletti l-iżvilupp ta' dik is-soċjetà, e.ż. kif il-kodiċi u l-konvenzjonijiet jirrappreżentaw ideat, twemmin u valuri fix-xogħlijiet tal-arti, l-artiġjanat, u d-disinn.
IL-KITBA
7] Kapaċi nitkellem fuq u jiena mmotivat/a nesprimi viżwalment soluzzjoni immaġinarja għal kwistjoni ambjentali, soċjali, jew ekonomika.
NITGĦALLEM INKUN JIEN
8] Kapaċi niddiskuti l-modi li bihom skambji kulturali jistgħu jwasslu għall-produzzjoni ta' forom ibridi ġodda tal-arti u d-disinn.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
9] Kapaċi niddiskuti kif l-arti tirrelata mal-kuntesti li titqiegħed fihom (arti speċifika għall-post).
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
Agħti r-rispons tiegħek hawn