Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: L-Arti Viżiva u tal-Ispettaklu

L-Arti > LEVEL 9

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I value my background and everyday experiences as sources of inspiration and can relate the visual arts to my immediate environment; ​I am able to draw on my curiosity, imagination and divergent thinking processes to pose questions and explore ideas, spaces, materials and technologies; I can apply skills and dispositions such as goal setting, working independently and collaboratively, showing initiative, experimentation and adaptability

L-Aspett tas-Suġġett: L-inkoraġġiment ta' risponsi personali u kollaborattivi tal-istudenti: il-promozzjoni tal-kurżità, l-esplorazzjoni, l-esperimentazzjoni u l-invenzjoni.

1] Kapaċi nirriċerka u nirreġistra l-ambjent lokali billi nuża għadd ta' proċessi viżivi, direttament u minn sorsi sekondarji.
NITGĦALLEM KIF
2] Kapaċi nagħmel studju indipendenti ta' artisti u disinjaturi, billi nagħżel firxa wiesgħa ta' sorsi u materjal ta' referenza.
IT-TAGĦLIM PERSONALI
3] Jiena mmotivat/a nipparteċipa fl-organizzazzjoni ta' esibizzjoni bbażata fl-iskola.
NITGĦALLEM INKUN JIEN
4] Kapaċi nirrelata r-rispons personali tiegħi mal-ambjent tiegħi, ma' dik ta' artisti, u disinjaturi professjonali. 
5] Kapaċi nuża kombinazzjoni ta' riżultati biex noħloq u niddisinja xogħol finali, biex inkun nista' nikkomunika ideat, emozzjonijiet, u soluzzjonijiet għall-problemi.
NITGĦALLEM KIF
6] Kapaċi nitgħallem minn riskji kreattivi li nieħu.
IT-TAGĦLIM KREATTIV
7] Kapaċi nesplora ideat u xogħol b'mod inventiv f'firxa ta' proċessi viżwali. 
8] Kapaċi nevalwa, inqassar u nikkomunika opinjonijiet differenti fil-grupp tiegħi u napprezza l-modi differenti kif in-nies jaraw u jesprimu lilhom infushom.
IT-TAGĦLIM SOĊJALI
9] Jiena persuna li nagħmel riflessjoni kritika u kapaċi nevalwa deċiżjonijiet, għażliet u azzjonijiet bħal dawk fi ħdan ħidma fi grupp.
NITGĦALLEM KIF
10] Kapaċi nimmaniġġja miri u għandi ħiliet tajbin tal-immaniġġjar tal-ħin.
IT-TAGĦLIM PERSONALI
 Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand how to employ basic ethical decision-making when reflecting on my own and others’ art works and when creating art works that involve the intellectual and cultural property rights of others; I can interpret a variety of artistic forms, recognising and evaluating traditional, historical and contemporary works and identifying possible meanings; I understand the role of the visual arts in fostering lifelong learning. I am also aware of professional arts companies, galleries, museums, cultural organisations and creative adults, in Malta and the wider world, and their role in achieving such learning.

L-Aspett tas-Suġġett: L-Interpretar u l-Assessjar tal-Arti.

1] Kapaċi nuża firxa wiesgħa ta' riżorsi tar-riċerka, inkluż l-internet, biex insib informazzjoni biex inwieġeb mistoqsijiet.
IL-MIDJA DIĠITALI
2] Kapaċi nippreżenta riċerka b'mod li nuri li jiena konxju / konxja mid-drittijiet tal-propjetà etiċi, intellettwali, u kulturali.
L-IMMANIĠĠJAR TAL-UŻU TAL-INTERNET
3] Meta nitkellem u nikteb fuq l-arti kapaċi niddeskrivi, ninterpreta, u nevalwa b'kunfidenza x-xogħol tiegħi u tal-pari, artisti, artiġjani, u disinjaturi billi nuża vokabolarju speċjalizzat.
IL-KITBA
4] Meta nitkellem u nikteb fuq l-arti tiegħi u l-arti ta' ħaddieħor,  jiena konxju / konxja mid-drittijiet tal-propjetà etiċi, intellettwali u kulturali.
5] Kapaċi nagħmel ġudizzji raġunati fuq ix-xogħol tiegħi u fuq dak ta' ħaddieħor, billi nuri fehim kontestwali.
IT-TAGĦLIM KONJITTIV
6] Kapaċi  nevalwa x-xogħol tiegħi hekk kif jiżviluppa u nuża dawn il-ġudizzji biex nagħmel deċiżjonijiet fuq kif nipproċedi, billi nikkunsidra d-drittijiet tal-propjetà etiċi, intellettwali u kulturali.
7] Kapaċi nagħti u nirċievi kritika kostruttiva, u kapaċi niddokumenta kif ix-xogħol tiegħi inbidel b'rispons għall-evalwazzjoni.
IT-TAGĦLIM PERSONALI
8] Kapaċi nevalwa l-arti minn kulturi oħra, billi nikkummenta fuq il-modi differenti li l-elementi viżivi huma użati. 
Nifhem li mhux l-arti kollha għandha l-istess enfasi fuq l-elementi.
9] Kapaċi nifhem u niddiskuti modi differenti biex noħloq l-arti b'suċċess.
KONJITTIV
10] Kapaċi nikkomunika l-kontribut tax-xogħol tal-artisti u d-disinjaturi lejn is-soċjetà.
11] Kapaċi nikkomunika l-interpretazzjoni u l-fehim tiegħi tal-arti permezz tal-midja diġitali.
IL-KOMUNIKAZZJONI
12] Kapaċi nagħmel rabtiet mad-dixxiplini tal-ispettaklu.
KONJITTIV
13] Kapaċi niftakar xi prinċipji tal-arti astratta tas-seklu 20.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can interpret, communicate and present ideas, problems and arguments in a number of visual modes; ​I can apply my understanding of the properties of media and of techniques to specific tasks and purposes that will benefit user groups and audiences.

L-Aspett tas-Suġġett: Nuri li nifhem il-Materjali, it-Tekniki, il-Ħiliet, il-Midja u l-Kwalitajiet Estetiċi.

1] Kapaċi b'kunfidenza nuża varjetà ta' modi biex nirreġistra, billi nuri ħiliet f'midja differenti.
2] Kapaċi nikkunsidra, nagħżel, u nuża b'mod xieraq firxa wiesgħa ta' midja. Kapaċi wkoll ngħaqqad midja differenti biex inwettaq l-intenzjonijiet tiegħi permezz ta' midja mħallta.
3] Kapaċi naħseb b'mod kreattiv biex insolvi l-problemi.
KONJITTIV
4] Kapaċi naħdem f'firxa ta' attivitajiet ibbażati fuq il-proċessi billi nuża 2 u 3 dimensjonali. 
5] Kapaċi nuri fehim ta' elementi viżivi u l-użu tagħhom fl-arti tal-Punent u tradizzjonijiet tal-arti oħra, u kapaċi nirreferi għal dawn biex nagħti tagħrif fuq ix-xogħol tiegħi.
6] Kapaċi nippreżenta x-xogħol tiegħi b'mod li juri kif l-ideat tiegħi żviluppaw. Nista' nuri kif kapaċi nimmodifika u nirfina x-xogħol tiegħi hekk kif il-ħiliet fl-użu ta' midja '2-Dimensional', '3-Dimensional' u mħallta żdiedet.
IT- TAGĦLIM KONJITTIV
7] Kapaċi nirrikonoxxi kif l-artisti fis-seklu 20 esperimentaw b'perspettivi, u kapaċi napplika dan il-fehim fix-xogħol tiegħi.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I understand the capacity of visual arts to address moral, ethical, social and political issues relevant to Malta and the wider world. I appreciate that the arts can be challenging and provide a space for addressing social difference as well as facilitating social and cultural cohesion; ​I understand that imaginative activity can be harnessed to produce outcomes that contribute to the culture, creativity and wealth of Malta and the wider world; I know how to learn and update my knowledge of the arts.

L-Aspett tas-Suġġett: L-Art f'Kuntest

1] Kapaċi nidentifika l-arti, l-artiġjanat, u d-disinn magħmul fi żminijiet differenti matul is-seklu 20, inkluż l-arti magħmula Malta.
2] Kapaċi nuri kif l-artisti jipproduċu arti li tisfida kunċetti ta' inugwaljanza, faqar, razziżmu, u diskriminazzjoni.
 IL- BIDLA SOĊJALI
3] Kapaċi niddiskuti kif l-arti tirrelata mas-soċjetà li fiha hija magħmula u/jew esibita.
NITGĦALLEM INSIR NAF
4] Kapaċi nifhem il-kwistjonijiet etiċi u legali għall-aċċess u l-użu tal-midja diġitali.
IL-MIDJA DIĠITALI
5] Kapaċi nuri l-fehim tiegħi tal-irwoli u l-funzjonijiet tal-arti f'kulturi u minoritajiet etniċi differenti.
6] Kapaċi niddiskuti xi wħud mit-tipi differenti tal-arti li ħarġu fis-seklu 20. Kapaċi nirrelata dan il-fehim għax-xogħol tiegħi.
IS-SMIGĦ U T-TAĦDIT
7] Kapaċi nifhem id-differenzi tal-irwoli u l-funzjonijiet tal-arti fil-ħajja kontemporanja, fil-perjodi tal-Medjuevu, ir-Rinaxximent, u Wara r-Rinaxximent.
8] Kapaċi ninvestiga kwisjonijiet ambjentali speċifiċi permezz ta' proċessi viżivi.
NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
9] Kapaċi nuri l-għarfien u l-fehim tiegħi tal-modi kif l-internet affettwa l-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-arti. Kapaċi nipproduċi arti li hija maħsuba għal pjattaforma diġitali.
IL-MIDJA DIĠITALI
10] Kapaċi nifhem relazzjonijiet bejn il-kultura viżiva u l-ħajjiet kulturali, personali u soċjali, it-teknoloġija, u attivitajiet kontemporanji.
L-IMMANIĠĠJAR TAL-UŻU TAL-INTERNET
11] Kapaċi nirriċerka u ninvestiga l-arti kontemporanja Maltija.
12] Kapaċi nispjega kif il-kulur u t-tifsira simbolika tiegħu mhumiex universali iżda huma differenti kulturalment.
13] Kapaċi nuri l-abilità biex noħloq arti li hija speċifika għall-post.
Agħti r-rispons tiegħek hawn