Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: L-Edukazzjoni għad-Demokrazija / L-Umanitajiet

L-Istudji Ewropej > LEVEL 10

L-Aspett tas-Suġġett: Istituzzjonijiet tal-UE, id-Demokrazija fl-UE u ċ-Ċittadinanza Ewropea

1] Kapaċi nagħmel analiżi profonda u niddiskuti l-istruttura u r-rwol tal-Parlament Ewropew, tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Kunsill tal-Ministri u ta' istituzzjonijiet oħra tal-UE fosthom il-Kunsill Ewropew u l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Nista' norbot it-Trattat ta' Liżbona mal-bidliet istituzzjonali, eż. il-vot ta' maġġoranza doppja fil-Kunsill u l-proċedura leġiżlattiva ordinarja.
2] 
Kapaċi nanalizza t-trattati ewlenin  tal-UE u niddiskuti b'mod kritiku l-kunċetti prinċipali tagħhom.
3]Kapaċi nagħmel lista u nanalizza b'mod kritiku l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-adeżjoni ta' pajjiżi kandidati mal-UE.
4]Kapaċi nirriċerka u niddiskuti studji ta' każijiet li jinvolvu l-erba' libertajiet, eż. l-Erasmus u l-Ftehim ta' Schengen.
5] Kapaċi nanalizza b'mod kritiku u nevalwa l-benefiċċji ta' ċittadinanza tal-UE u niddiskuti l-aspetti varji ta' ċittadinanza attiva.L-Aspett tas-Suġġett: Id-Demokrazija, id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Istat tad-Dritt

1]Kapaċi nqabbel u nikkuntrasta proċessi politiċi u demokratiċi differenti fl-Ewropa. Kapaċi nispjega u niddiskuti kif il-prinċipju ta' sussidjarjetà kien imsaħħaħ bit-Trattat ta' Liżbona, eż. il-leġiżlazzjoni proposta tintbagħat lill-parlamenti nazzjonali qabel ma tiġi approvata mill-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill jiġifieri mekkaniżmu ta' twissija bikrija.
2]Kapaċi nanalizza u nevalwa b'mod kritiku xi wħud mid-drittijiet ewlenin li nsibu fil-KEDB, fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-Karta Soċjali Ewropea. Kapaċi nirriċerka u nagħti eżempji ta' ksur ta' dawn id-drittijiet u nirrifletti fuq l-implikazzjonijiet ta' ksur bħal dawn.
 IT-TAGĦLIM SOĊJALI
3]Kapaċi nagħmel evalwazzjoni kritika u niddiskuti ma' nies tal-età tiegħi dwar l-implikazzjonijiet ta' tipi differenti ta' vjolenza strutturali fl-Ewropa, eż. il-faqar, ir-razziżmu u s-sessiżmu.
 IT-TAGĦLIM SOĊJALIL-Aspett tas-Suġġett: Istituzzjonijiet Ewropej Oħra

1]Kapaċi nagħmel differenza ċara bejn il-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem (Kunsill tal-Ewropa) u l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (UE). Kapaċi nispjega li dawn huma żewġ qrati separati u li għandhom rwoli differenti.
2] Kapaċi nidentifika r-rwol tal-UE fl-OSKE u nagħti eżempji speċifiċi tal-koperazzjoni bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet eż. fil-kriżi tal-Ukrajna.L-Aspett tas-Suġġett: L-Interdipendenza tas-Setturi Ekonomiċi, tan-Negozju u tal-Kummerċ

1]Kapaċi norbot l-iżvilupp ta' setturi ta' produzzjoni mal-iżvilupp soċjoekonomiku f'pajjiżi Ewropej u nagħti eżempji attwali, eż. l-għeluq ta' fabbriki f'Malta u l-introduzzjoni ta' industriji terzjarji u kwaternarji bħal dawk ta' servizzi finanzjarji, tal-logħob tal-azzard u servizzi tal-IT.
 
 KONJITTIVA
2]Kapaċi nanalizza metodi differenti ta' għajnuna mogħtija lil pajjiżi li qed jiżviluppaw u niddiskuti b'mod kritiku l-implikazzjonijiet li jista' jkun hemm minn għajnuna bħal din.
IT-TAGĦLIM KREATTIV

3] Kapaċi nagħmel analiżi kritika tal-isfidi prinċipali tal-PAK u r-relevanza attwali fl-Ewropa tal-lum, b'referenza għar-ruralità u s-sostenibbiltà ambjentali.
 NITGĦALLEM INKUN JIEN
4]Kapaċi nevalwa b'mod kritiku l-impatti, kemm pożittivi kif ukoll negattivi ta' kumpaniji multinazzjonali fl-Ewropa u fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Kapaċi nidentifika u niddiskuti b'mod kritiku r-rwol ta' kumpaniji multinazzjonali fl-għajnuna multilaterali u għall-iżvilupp.
 
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
5] Kapaċi nanalizza u niddeskrivi r-relazzjoni bejn l-UE u gruppi ekonomiċi oħra.
6] Kapaċi nanalizza u nevalwa b'mod kritiku l-isfidi tal-globalizzazzjoni għall-Ewropa.
 
 KONJITTIVAL-Aspett tas-Suġġett: Il-Komunikazzjoni u l-Kummerċ Elettroniku fl-Ewropa

1] Kapaċi niddiskuti u nanalizza b'mod kritiku xi wħud mill-effetti ekonomiċi, soċjali u ambjentali tal-metodi differenti tal-komunikazzjoni u t-trasport.
 L-GĦARFIEN TIEGĦI NNIFSI

2] Kapaċi nsib eżempji ta' kif il-kummerċ elettroniku jinfluwenza n-natura tal-attività ekonomika.
 
IT-TAGĦLIM KREATTIVL-Aspett tas-Suġġett: Il-Popolazzjoni u l-Migrazzjoni fl-Ewropa - Ir-Realtajiet Demografiċi u Soċjali

1] Kapaċi nqabbel u nikkuntrasta d-differenzi bejn pajjiżi Ewropej u pajjiżi li qed jiżviluppaw f'termini ta' rati ta' twelid, rati ta' mwiet, rati ta' mwiet tat-trabi, l-għomor u l-proporzjon ta' dipendenza.
 IT-TAGĦLIM PERSONALI

2] Kapaċi nagħmel lista u nanalizza xi miżuri li qed jiġu implimentati minn pajjiżi Ewropej biex ikunu ta' appoġġ għall-popolazzjoni li qed tixjieħ.
 NITGĦALLEM KIF
3] Kapaċi nanalizza u niddiskuti xi fatturi li jnaffru u jattiraw il-migrazzjoni minn u lejn bosta pajjiżi Ewropej u dawk li mhumiex, eż. il-gwerra fis-Sirja bħala fattur li jnaffar u l-opportunitajiet ta' xogħol fil-Ġermanja bħala fattur li jattira.
 NITGĦALLEM KIF
4] Kapaċi nanalizza b'mod kritiku r-rabta bejn l-immigrazzjoni regolari fl-Ewropa u l-erba' libertajiet, kif ukoll mal-immigrazzjoni irregolari u kwistjonijiet relatati li qed jiffaċċjaw pajjiżi fil-periferija tal-Ewropa.
 IL-BIDLA SOĊJALI
5] Kapaċi niddiskuti l-effetti ta' kunflitti attwali fuq il-migrazzjoni fl-Ewropa, eż. il-kriżi tal-Ukrajna, il-gwerra ċivili fis-Sirja, l-attakki minn gruppi terroristiċi.
6]Kapaċi niddiskuti u nanalizza, billi nagħti eżempji, l-impatti pożittivi u negattivi tal-multikulturaliżmu fl-Ewropa.
 PRATTIKA

7] Kapaċi nevalwa l-impatt tat-turiżmu fuq il-multikulturaliżmu fl-Ewropa. Kapaċi nanalizza dan l-impatt billi nagħti l-eżempji.
 
IL-BIDLA SOĊJALI
8] Kapaċi nanalizza u niddiskuti l-benefiċċji tal-ekoturiżmu kif ukoll tal-aspetti soċjoekonomiċi.
 NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
9] Kapaċi niddiskuti u nanalizza b'mod kritiku l-miżuri li jistgħu jiġu implimentati mill-gvernijiet Ewropej biex inaqqsu l-effetti ambjentali negattivi tal-urbanizzazzjoni u tal-ħolqien ta' subborgi, eż. it-twaqqif ta' Żoni Barra mill-Iżvilupp (ODZs), żoni ambjentali madwar l-ibliet u l-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (EIA).
 
 KONJITTIVAL-Aspett tas-Suġġett: L-Edukazzjoni, ix-Xogħol u l-Istat Soċjali

1]Kapaċi nanalizza u niddiskuti l-miri edukattivi tal-UE 2020 u nevalwa u nqabbel il-miri u l-kisbiet Maltin
.
 
IT-TAGĦLIM SOĊJALI
2] Kapaċi nistħarreġ it-tendenzi ta' xogħol li qed jinbidlu fid-dawl tal-avvanz teknoloġiku, l-ekonomiji ta' skala u l-bidliet fit-talba u l-provvista. 
3] Kapaċi nanalizza u niddiskuti b'mod kritiku l-benefiċċji soċjali marbuta mal-qgħad u n-nuqqas ta' attività.
4] Kapaċi nevalwa l-Politika Soċjali Ewropea bħala gwida għall-istati membri tal-UE biex jifformulaw il-politika soċjali tagħhom fir-rigward tax-xogħol, il-qgħad u l-kundizzjonijiet ta' għajxien.
 NITGĦALLEM KIF
5] Kapaċi nispjega l-importanza tal-Indiċi tal-Iżvilupp tal-Bniedem (HDI) hekk kif imwaqqaf min-NU.
 NITGĦALLEM NGĦIX MA' ĦADDIEĦORIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: ​

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Konfini Ewropej, il-Pajsaġġi u l-Klimi

1] Kapaċi nidentifika, nirriċerka u nanalizza l-kunflitti storiċi li wasslu għall-konfini nazzjonali u Ewropej, eż. il-Kosovo u s-Serbja.
L-IMMANIĠĠJAR TAL-INFORMAZZJONI
2] Kapaċi nagħmel lista u niddeskrivi xi wħud mill-inizjattivi prinċipali internazzjonali li ttieħdu biex inaqqsu l-effett serra u t-tibdil tal-klima eż. il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) u l-Protokoll ta' Kjoto. 
 NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
3] Kapaċi nevalwa l-isfidi ewlenin li qed jiffaċċjaw organizzazzjonijiet Ewropej u internazzjonali meta jippruvaw jimplimentaw miżuri biex inaqqsu l-effett serra u t-tibdil tal-klima, eż. in-nuqqas ta' impenn, l-Amerika u ċ-Ċina li għadhom mhumiex firmatarji fil-Protokoll ta' Kjoto.
 NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
4] Kapaċi nirrifletti fuq ir-rwol tiegħi bħala ċittadin u nippratikka dan, nirrikonoxxi l-konsegwenzi tal-azzjonijiet tiegħi u nsir aġent ta' bidla għall-użu sostenibbli tal-ilma.
PRATTIKA
5]Kapaċi nanalizza u nevalwa b'mod kritiku l-bosta miżuri implimentati biex jittrattaw in-nuqqas ta' ilma.

NITGĦALLEM INKUN JIENL-Aspett tas-Suġġett: Il-Protezzjoni tal-Ambjent u l-Iżvilupp Sostenibbli

1] Kapaċi nidentifika u niddiskuti politika Ewropea u internazzjonali u inizjattivi li għandhom l-għan li jikkonservaw il-bijodiversità fl-Ewropa eż. in-netwerks ta' Natura 2000, Is-Siti ta' Importanza Komunitarja (SIK), id-Deċennju tan-NU fuq il-Bijodiversità.
NITGĦALLEM INKUN JIEN
2] Kapaċi nirrikonoxxi u nagħti raġunijiet għaliex pajjiżi Skandinavi huma l-iżjed li jbatu mix-xita aċiduża fl-Ewropa.
 NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
3] Kapaċi nanalizza fid-dettall il-kunċett elwieni tal-biedja organika permezz tal-użu ta' pestiċidi/fertilizzanti naturali u tan-newba tal-għelejjel.  Kapaċi norbot il-biedja organika mas-saħħa tal-ħamrija, l-ekosistemi u n-nies.
PERSONALI
4] Kapaċi niddiskuti u nanalizza b'mod kritiku l-kunflitti ta' interess bejn l-iżvilupp ekonomiku u l-konservazzjoni ambjentali fl-Ewropa billi nieħu eżempji marbuta mar-reġjun Mediterran.
 
IT-TAGĦLIM SOĊJALI
5] Kapaċi nanalizza l-benefiċji tal- industrija sostenibbli tas-sajd fil-Mediterran billi nagħti eżempji tat-tonn u l-pixxispad.
 
 
L-IPPJANAR U R-RIFLESSJONI
6] Konxju/konxja ta' liema sorsi nista' nirreferi għalihom biex nitgħallem iżjed dwar il-politika tal-UE dwar l-ambjent u s-sajd.
L-IMMANIĠĠJAR TAL-INFORMAZZJONIL-Aspett tas-Suġġett: L-Identità Nazzjonali, id-Diversità u l-Idea Ewropea

1] Kapaċi nanalizza r-relazzjoni bejn l-identità nazzjonali u l-identità Ewropea. Kapaċi niddiskuti l-influwenzi ta' waħda fuq l-oħra.
IL-BIDLA SOĊJALI
2] Kapaċi nanalizza u ninterpreta b'mod kritiku l-kunflitti fl-Ewropa, fosthom il-kriżi Ukrena, kif ukoll is-sitwazzjonijiet ta' nuqqas ta' qbil bħal dik ta' Ċipru.

 IL-BIDLA SOĊJALIL-Aspett tas-Suġġett: Il-Wirt Kulturali Ewropew u l-Esperjenza Ewropea

1] Kapaċi nanalizza b'mod kritiku u nagħti eżempji ta' kif il-wirt kulturali u l-ġrajjiet storiċi jiddefinixxu min huma l-Ewropej tal-lum.
 IT-TAGĦLIM KONJITTIV
2] Kapaċi nirrikonoxxi r-rabtiet bejn ġrajjiet storiċi differenti, bħal pereżempju billi norbot in-nazzjonaliżmu mal-iżviluppi storiċi fl-Ewropa fis-seklu 20 eż. L-Ewwel Gwerra Dinjija u T-Tieni Gwerra Dinjija.L-Aspett tas-Suġġett: L-Iżvilupp tad-Demokrazija Moderna fl-Ewropa

1] Kapaċi norbot il-prinċipji ewlenin li ħarġu waqt ir-Rivoluzzjoni Franċiża mal-prinċipji demokratiċi tal-lum, eż. il-libertà, l-ugwaljanza u d-Dikjarazzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u taċ-Ċittadini.
2] Kapaċi nanalizza u niddiskuti f'dettall l-ideoloġiji politiċi ewlenin fl-Ewropa tal-passat u tal-preżent, eż. il-Faxxiżmu fl-Italja taħt Mussolini u l-Komuniżmu fir-Russja u l-istati indipendenti imma taħt influwenza politika, ekonomika u militari qawwija minn pajjiż ieħor (satellite states) wara t-Tieni Gwerra Dinjija.
 
IL-BIDLA SOĊJALI
3] Kapaċi nanalizza u niddiskuti r-rabta bejn il-globalizzazzjoni u d-demokrazija.
 L-GĦARFIEN TIEGĦI NNIFSI
4]Kapaċi niddiskuti b'mod kritiku kif tipi ta' midja differenti jħallu effetti pożittivi jew negattivi fuq il-prinċipji demokratiċi ewlenin.
 L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
5] Kapaċi niddiskuti kif id-diversità kulturali tesprimi lilha nnifisha onlajn.
 
 IL-KOMUNIKAZZJONI GĦAD-DIVERSITÀ
Agħti r-rispons tiegħek hawn