Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: L-Umanitajiet

L-Ekonomija > LEVEL 8

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Kapaċi nifformula u nesegwixxi diffikultajiet fl-aspetti tad-dinja kontemporanja billi nuża kunċetti umanistiċi u forom ta' raġunar biex niżviluppa, nestendi u norganizza l-għerf u l-fehim. Kapaċi nevalwa u nifformula fehim tal-linja tal-produzzjoni possibli u l-impatt tagħha fuq l-iżvilupp ekonomiku. Kapaċi nuża t-tagħlim tiegħi fl-istudji umanistiċi biex jgħinuni nispjega l-proċess tal-bidla u l-iżvilupp kemm fil-passat u kemm fil-preżent u biex nirrefletti fuq żviluppi possibbli fil-futur.

L-Aspett tas-Suġġett: L-Iskarsezza u l-Allokazzjoni tar-Riżorsi

1] Kapaċi nispjega li r-riżorsi mhumiex biżżejjed meta mqabla mal-infinità tad-domanda e.ż. prodott jew servizz.
 NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF

2] Kapaċi nindika għala u kif għażliet sostenibbli kapaċi jsiru f'sitwazzjoni fejn ir-riżorsi huma limitati. 
 
NITGĦALLEM KIF
3] Kapaċi niddeskrivi l-kunċett tal-impatt tal-għażla u napplikah fuq livell ta' individwi, negozji jew il-gvern. 
4] Kapaċi ng
ħaraf modi li bihom ir-riżorsi limitati għandhom jiġu allokati mill-mekkaniżmu tas-suq jew mill-gvern jew mit-tnejn. 
 KONJITTIVA
5] Kapaċi niddeskrivi l-karatteristiċi ta' sistemi ekonomiċi differenti, niddiskuti l-effettività tas-sistemi ekonomiċi biex jiġu allokati r-riżorsi u l-impatt tagħhom fuq l-individwi u n-negozji f'termini ta' ekwità, sostenibbiltà u kwistjonijiet ambjentali. 
6] Kapaċi nanalizza l-impatt tal-iskarsezza fuq pajjiżi anqas żviluppati. 

7] Kapaċi nispjega l-allokazzjoni tar-riżorsi permess tas-suq għas-sodisfazzjon tal-preferenzi tal-individwu i.e. skont id-domanda tal-individwu u kapaci nanalizza l-impatt ta' dawn il-preferenzi għall-prodotti ta' kwalità, waqt li nżomm f'moħħi l-protezzjoni ambjentali u l-involviment f'kummerċ ġust eż. il-ħlas deċenti lill-fatturi tal-produzzjoni.
 NITGĦALLEM KIF

8] Kapaċi noħloq npinġi linja tal-produzzjoni possibli u ninterpreta l-grafika f'termini ta' allokazzjoni tar-riżorsi u l-impatt tal-għażla. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Kapaċi nuża l-fehim tiegħi fid-dixxiplini tal-komponenti tal-istudji umanistiċi biex nillokalizza, nagħżel, nevalwa, u nirraġuna dejta li għandha x'taqsam ma' kwistjonijiet kontemporanji u biex nuża l-iżvilupp tal-fehim tiegħi fl-istudji umanistiċi biex nillokalizza dawn il-kwistjonijiet f'kuntesti storiċi, ġeografiċi u relatati usa'.

L-Aspett tas-Suġġett: Is-swieq

 1] Kapaċi nirraġuna l-fatturi li jaffettwaw id-domanda għall-prodott u għad-ditta u nispjega kif il-karatteristiċi tad-domanda jistgħu jvarjaw minn suq għal ieħor.
 Il-LINGWA ESPRESSIVA
2] Kapaċi npinġi linja tad-domanda li tirrappreżenta l-preferenzi tal-individwi għal prodott jew servizz partikolari.
3] Kapaċi nevalwa l-fatt li l-bidla fil-prezz għandha impatt differenti fuq id-domanda mill-bidla f'wieħed mid-determinanti l-oħra u nidentifika d-differenzi bejn moviment minn punt għal ieħor fuq l-istess linja jew ċaqliq tal-linja nifisha.  
4] Kapaċi nidentifika l-importanza ta' reklamar negattiv minn organizzazzjonijiet ambjentali u umanitarji varji biex nenfasizza kwistjonijiet bħalma huma t-tħaddim tat-tfal. 
Il-KITBA

5] Kapaċi niddeskrivi l-fatturi li jaffettwaw il-provvista ta' prodott jew servizz u niddiskuti kif il-karatteristiċi tal-provvista jistgħu jvarjaw minn suq għal ieħor.
 IL-LINGWA ESPRESSIVA
6] Kapaċi npin
ġi linja tal-provvista li tirrappreżenta l-ispejjeż tal-produzzjoni ta' prodott partikolari jew ditta.
7] Kapaċi nevalwa l-fatt li bidla fil-prezz għandha impatt differenti fuq il-provvista milli l-bidla f'wieħed mid-determinanti l-oħra u nidentifika d-differenzi bejn il-moviment minn punt g
ħal ieħor fuq l-istess linja jew ċaqliq tal-linja nifisha.
8] Kapaċi niddiskuti jekk prezzijiet irħas humiex risultat ta' użu metodi effiċjenti ta' produzzjoni jew ta' xogħol bl-irħis u t-tħaddim tat-tfal jew minħabba nuqqas fir-regolamenti tas-saħħa u s-sigurtà fil-fabbriki.
9] Kapaċi nirriċerka prattiċi kurrenti tal-provvista u nifforma attitudni soċjali biex 'il quddiem innaqqas l-isfruttament u l-estrazzjoni żejda tar- riżorsi minn kumpaniji bi skopijiet ta' profit eż. l-estrazzjoni żejda tal-ilma tal-pjan f'żona, li tpoġġi ħafna nies f'periklu tal-mewt minħabba n-nixfa tal-bjar u b'hekk l-ilma ma jkunx tajjeb għax-xorb.
 NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF

10] Kapaċi nispjega domanda efettiva, tiddependi mid-dħul tal-konsumatur. 
 IL-KITBA
11] Kapaċi npin
ġi linja grafika biex nuri l-ekwilibriju bejn il-provvista u d-domanda. 
12] Kapaċi nirriċerka u nanalizza sitwazzjoni ta' domanda jew provvista eċċessiva.

13] Kapaċi nuri x'jiġri mill-prezz tal-ekwilibriju meta d-domanda u l-provvista jew it-tnejn, jinbidlu, minħabba riżultat ta' bidla f'wieħed jew iktar mill-fatturi li jidetterminaw d-domanda jew il-provista. 
14] Kapaċi niddeskrivi l-elastiċità tad-domanda għal ċaqliq fil-prezz u nikkalkula l-elastiċità tad-domanda għal ċaqliq fil-prezz ta' prodotti differenti.
15] Kapaċi nifhem il-kunċett tal-kontroll tal-prezzijiet u l-implikazzjoni tal-prezz iffissat g
ħola jew taħt mill-ekwilibriju u niddistingwi bejn il-prezz minimu u l-prezz massimmu. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Nifhem kif is-suġġetti umanistiċi jistgħu jgħinuni niżviluppa għarfien fil-kwistjonijiet morali u etiċi u fid-diversi modi kif dawn il-kwistjonijiet ġew mifhuma, kemm fil-passat u kemm fil-preżent.

L-Aspett tas-Suġġett: L-Inugwaljanza

1] Kapaċi niddistingwi bejn id-dħul u l-ġid. 
2] Kapaċi nirriċerka informazzjoni rigward il-kunċett li d-dħul huwa mqassam b'mod li mhux indaqs. 
 IL-QARI U L-FEHIM

3] Kapaċi nevalwa għala d-dħul huwa mqassam b'mod li mhux indaqs bejn impjiegi differenti e.ż. billi jiġu identifikati l-fatturi li qed jaffettwaw id-domanda u l-provvista tax-xogħol. 
 NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF

4] Kapaċi niddiskuti d-differenza bejn distribuzzjoni u ridistribuzzjoni tad-dħul u d-differenza bejn taxxa progressiva u rigressiva.
 IL-KITBA

5] Kapaċi nanalizza u nikkummenta fuq l-impatt potenzjali tat-tassazzjoni u n-nefqa tal-gvern fuq id-distribuzzjoni tad-dħul. 
 IL-KITBA

6] Kapaċi nevalwa d-diffikultajiet prattiċi tal-gvernijiet fil-kisba tal-għanijiet tar-ridistribuzzjoni.
KONJITTIVAIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Kapaċi nuża l-kunċetti umanistiċi biex jgħinuni nesplora kwistjonijiet soċjali, ekonomiċi, ambjentali kontemporanji u relatati u biex naħseb fi sfidi u opportunitajiet li dawn il-kwistjonijiet joħolqu. 

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Falliment tas-Suq

1] Kapaċi nidentifika li n-negozji jfittxu dak li hu l-aħjar fl-interess tagħhom i.e. li jilħqu profitt massimu.
 KONJITTIVA
2] Konxju li xi prodotti mhumiex ser jiġu pprovduti mis-settur privat e.ż. beni pubbliċi ('public goods').

3] Konxju li l-intervent tal-gvern ikun meħtieġ sabiex jiżdied il-konsum / produzzjoni tal-prodotti ta' mertu u jipprojbixxi l-produzzjoni u l-konsum ta' prodotti li mhux ta' mertu.
4] Kapaċi niddiskuti l-modi differenti li bihom il-gvern jista' jipprova jisforza negozji biex inaqqsu l-attivitajiet negattivi tagħhom b'mezzi tas-suq eż. taxxa għal kull unità tat-tniġġis, liġijiet li jipprojbixxu jew jillimitaw attivitajiet tat-tniġġis.
5] Kapaċi niddistingwi bejn benefiċċji privati u benefiċċji soċjali u bejn spejjeż privati u spejjeż soċjali.
6] Kapaċi nanalizza għala ċertu spejjeż i.e. spejjeż soċjali kkawżati min-negozji iżda imposta fuq oħrajn, ma jiġux ikonsidratti għalihom. 
 KONJITTIVA

7] Kapaċi nevalwa li l-falliment biex jingħaddu dawn l-ispejjeż (benefiċċji) ifisser li m'hemm l-ebda raġuni biex jitnaqqsu (jiżdiedu) it-tendenzi li jikkawżaw l-ispejjeż (benefiċċji).
 NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF 
Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Naf kif nuża l-fehim tiegħi fil-kwistjonijiet umanistiċi biex ninforma l-ħsieb tiegħi fuq kif għandi nsolvi l-problemi fil-ħajja ta' kuljum f'kuntesti lokali u biex ngħin lili nnifsi naħseb fuq sfidi akbar fl-iskala globali.

L-Aspett tas-Suġġett: Kif Taħdem l-Ekonomija

1] Kapaċi nanalizza jekk oġġett jistax iservi bħala flus billi nirefferi għal-funzjonijiet li dak l-oġġett li ser jintuża bħala flus għandu jservi u l-karratteristiċi li għandu jkollu e.ż. il-funzjonijiet jistgħu jiġu spjegati f'relazzjoni mas-sistema tat-tpartit. 
2] Kapaċi nidentifika l-irwoli prinċipali tal-istituzzjonijiet tal-kreditu e.ż. l-aċċettar tad-depożiti, il-provvista tas-self, u s-servizzi tat-trasferiment tal-flus. 

3] Kapaċi nidentifika u nispjega s-sorsi differenti ta' finanzi disponibbli għad-ditti għal tul qasir ta' żmien kif ukoll għal tul twil ta' żmien.
4] Kapaċi nevalwa t-tfaddil u l-investiment u nuri kif ir-rati tal-interessi huma ddeterminati. 
5] Kapaċi nispjega d-dħul tal-gvern, minn taxxi u dħul minn sorsi oħra, nidentifika l-punti prinċipali tan-nefqa tal-gvern, il-pressjoni fuq il-gvern min-nefqa kkawżata minn popolazzjoni li qed tixjieħ u nevalwa l-bilanċ baġitarju tal-gvern.
 IL-KITBA
6] Kapaċi nidentifika l-investimenti fuq proġetti mill-gvern għal skopijiet ambjentali e.ż. biex jitnaqqsu s-sorsi tat-tniġġis.
 NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Nifhem kif l-istudji umanistiċi jistgħu jgħinuni nirrifletti fuq kwistjonijiet ta' identità u diversità f'kuntesti Maltin, Ewropej u dawk globalment usa' u kif dawn il-kuntesti jistgħu jkunu jinterrelataw u jinteraġixxu flimkien.

L-Aspett tas-Suġġett: Tibdil fil-Makroekonomija

1] Kapaċi nispjega l-Prodott Domestiku Gross (PDG) u l-użu tiegħu bħala indikatur tal-istat tal-ekonomija. 
2] Kapaċi niddefinixxi l-qgħad u nispjega r-raġunijiet rigward il-varjetà fir-rati tal-qgħad u l-opportunitajiet inugwali fi gruppi differenti ta' età, sess u gruppi soċjali oħra. 
3] Kapaċi niddefinixxi t-termini inflazzjoni u deflazzjoni u napplika l-impatt tal-bidliet fir-rati tal-inflazzjoni fuq il-familji u n-negozji. 
4] Kapaċi nispjega żewġ tipi ġenerali ta' inflazzjoni: l-inflazzjoni kkawżata miż-żieda fl-ispejjeż tal-produzzjoni u l-inflazzjoni kkawżata mid-domanda eċċessiva. 
5] Kapaċi niddefinixxi l-kummerċ internazzjonali u niddiskuti l-benefiċċji li joħorġu minnu. 

6] Kapaċi niddefinixxi r-rati tal-kambju, l-importanza tagħhom fil-kummerċ internazzjonali u nikkalkula l-impatt ta' tibdil fir-rati fuq il-prezzijiet.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Nifhem kif is-suġġetti umanistiċi jistgħu jgħinuni niżviluppa għarfien f'kwistjonijiet morali u etiċi u fil-modi differenti kif dawn il-kwistjonijiet ġew mifhuma kemm fil-passat u kemm fil-preżent.

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Produzzjoni, l-Ispejjeż u l-Effiċenza

1] Kapaċi niddefinixxi x'inhi l-produzzjoni.
2] Kapaċi nikklassifika u nispjega l-fatturi tal-produzzjoni.
3] Kapaċi nikklassifika l-produzzjoni f'setturi i.e. primarju, sekondarju u terzjarju.
4] Kapaċi niddefinixxi l-ispeċjalizzazzjoni u t-tqassim tax-xogħol. 
5] Kapaċi niddiskuti l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tat-tqassim tax-xogħol. 

6] Kapaċi niddistingwi bejn dawn it-tipi ta' spejjeż li ġejjin: spejje
ż monitarji u mhux monitarji, privati u soċjali, fissi u varjabbli, għal żmien qasir u għal żmien twil.
7] Kapaċi niddefinixxi, nikkalkula u noħloq skeċċ/pjanta ta' kurvi li jirrappreżentaw (i) Prodott Totali (PT), Prodott Medju (PM) u Prodott Marġinali (PM) u (ii) l-Ispiża Totali (TC), l-Ispiża Varjabbli (VC) u l-Ispiża Fissa (FC) u l-medja tagħhom.

 L-UŻU TAL-MIDJA DIĠITALI
Agħti r-rispons tiegħek hawn