Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: L-Edukazzjoni Reliġjuża u tal-Etika

L-Etika > LEVEL 10

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can learn about, and from, my own experience of the world and from the beliefs, practices and traditions of others.

L-Aspett tas-Suġġett: ​Nitgħallem dwar l-Esperjenza tad-Dinja mill-Esperjenza Tiegħi Nnifsi u mit-Twemmin, il-Prattiċi u t-Tradizzjonijiet tal-Oħrajn.

1] Kapaċi nuri kif azzjoni riflettiva hi influwenzata minn twemmin reliġjuż differenti. 
L-GĦARFIEN TIEGĦI NNIFSIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: ​I can understand how religious and secular cultures and belief systems sustain different ways of life, and can co-exist harmoniously in societies such as the Maltese society, where moral and cultural difference is respected and valued.

L-Aspett tas-Suġġett: ​Kulturi Reliġjużi u Sekulari u Sistemi ta' Twemmin 

1] Kapaċi nuri li fhimt l-impatt ta' diversi reliġjonijiet madwar id-dinja fuq il-paċi, il-ġustizzja soċjali, is-solidarjetà u r-rispett tal-karattru sagru u d-dinjità tal-ħajja umana, b'relazzjoni għal kwistjonijiet u avvenimenti kontemporanji.
IL-BIDLA SOĊJALI
2] Kapaċi napplika t-teoriji etiċi fl-analiżi ta' kwistjonijiet dwar il-ħajja u l-mewt. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: ​I am aware of the basic tenets, rituals and narratives of the major belief systems.​

L-Aspett tas-Suġġett: It-Tliet Reliġjonijiet Monoteistiċi ​

1] Kapaċi nindirizza l-problemi fil-ħajja tiegħi ta' kuljum, u nittratta l-problemi soċjali kontemporanji billi napplika t-tagħlim tar-reliġjonijiet u t-teoriji etiċi li studjajt.
IT-TAGĦLIM KONJITTIVIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I am able to understand and value the notion of a human community, and the diverse ways it expresses itself in, and to see this as a source of richness.​

L-Aspett tas-Suġġett: ​Il-Komunità Umana

1] Kapaċi nagħti eżempji ta' dilemmi relatati ma' kwistjonijiet ta' solidarjetà u d-drittijiet soċjali. 
2] Kapaċi nevalwa l-kontribut tan-nies meqjusa differenti, lejn il-komunità Maltija. Hawnhekk il-kelma 'differenti' tapplika għall-ġeneru, l-etniċità, ir-reliġjon, ir-razza, il-ħila u s-sesswalità.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I have a positive sense of myself which I nurture through self-care and self-mastery, and of my connectedness with others, with the natural environment (animal and material), and, if I am a believer, with an Ultimate reality.

L-Aspett tas-Suġġett: ​Inħaddnu Sens Pożittiv Tagħna Nfusna

1] Kapaċi nagħmel sommarju li l-mod kif nieħu ħsieb tiegħi nnifsi hu relatat ma' kif nieħu ħsieb tal-oħrajn.
IL-KITBA
2] Kapaċi nassessja l-azzjonijiet li ma jirrispettawx il-ħajja umana u ta' dawk li mhumiex umani.
3] Kapaċi nevalwa l-kunċetti ta' valur intrinsiku u strumentali, u nirrelatahom ma' teoriji etiċi.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can formulate and express questions that are fundamental to human experience and endeavour to find an answer.

L-Aspett tas-Suġġett: Mistoqsijiet Fundamentali għall-Esperjenza Umana 

1] Kapaċi napplika l-prinċipji tal-ġustizzja meta nirrifletti fuq ħajti, u fuq il-ħajja tal-oħrajn. 
TAGĦLIM KONJITTIV
2] Kapaċi niddiskuti punti favur u kontra t-teoriji etiċi bħal Kantjaniżmu u l-Utilitarjaniżmu, fost l-oħrajn.
3] Kapaċi napplika l-għarfien tiegħi fuq reliġjonijiet differenti u filosofiji umanisti biex neżamina kwistjonijiet ta' ħajja u mewt. 
TAGĦLIM KONJITTIV
4] Kapaċi nevalwa argumenti relatati ma' kwistjonijiet ta' ħajja u mewt. 
5] Kapaċi nirrifletti b'mod kritiku fuq il-vjolenza u l-paċifiżmu. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I am able to understand contemporary moral language and its central concepts and metaphors, including those of rights, virtues, duties, obligations, autonomy, self-regarding and other-regarding acts, side-effects, and consequences.

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Lingwa Morali Kontemporanja u l-Kunċetti u l-Metafori Ċentrali tagħha​

1] Kapaċi nagħti eżempji ta' dilemmi li fihom id-dritt tal-ħajja hu f'kunflitt ma' drittijiet umani oħra. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I am able to reflect on that language critically but with due respect for those with different beliefs and a different moral outlook

L-Aspett tas-Suġġett: Ir-Rispett Lejn l-Oħrajn

1] Kapaċi nasal għal konklużjonijiet wara li nqis diversi argumenti f'diskussjoni. 
2] Kapaċi nagħti eżempji ta' dilemmi morali relatati mad-dritt ta' individwu li jiddefendi ruħu. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can contribute meaningfully and reflectively to moral debate even on fundamental and contentious questions, duly respecting the right of others to think and argue differently.

L-Aspett tas-Suġġett: ​Is-Sehem f'Dibattitu Morali

1] Kapaċi nirrifletti b'mod kritiku fuq kwistjonijiet morali u nżomm ġurnal dettaljat ta' dawn ir-riflessjonijiet. Dan il-ġurnal juri li kapaċi nidentifika u nifforma dilemmi etiċi importanti, u li kapaċi nikkunsidra l-konsegwenzi ta' perspettivi varji. 
IL-KITBA
2] Kapaċi nieħu informazzjoni minn diskussjonijiet u attivitajiet li jsiru fil-klassi, u mill-qari personali tiegħi, u napplikaha kif jixraq meta nikteb argumenti fuq kwistjonijiet morali u etiċi. 
IS-SMIGĦ U L-FEHIM
3] Kapaċi nevalwa pożizzjonijiet morali differenti ta' filosofiji reliġjużi u umanisti meta nindirizza mistoqsijiet dwar il-ħajja u l-mewt. Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I am willing to give the other voice provided that that voice is not the voice of gratuitous insensitivity and irrational hate aimed against others, to seek compromise instead of confrontation where possible, and to respect disagreement where this is the case.

L-Aspett tas-Suġġett: ​Nagħtu Leħen lill-Oħrajn 

1] Kapaċi napprezza d-diversità f'reliġjonijiet u f'kulturi differenti. 
L-GĦARFIEN TIEGĦI NNIFSI
2] Kapaċi nuri attitudni pożittiva lejn nies li jħaddnu reliġjonijiet differenti, u nirrispetta twemminhom.
IL-BIDLA SOĊJALIIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I can collaborate with others in the construction of a shared and mutually enriching vision of life.

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Kollaborazzjoni mal-Oħrajn fl-Iżvilupp ta' Viżjoni Kollaborattiva u Rikka tal-Ħajja

1] Kapaċi napplika teoriji etiċi fl-analiżi ta' kwistjonijiet personali u soċjali.
2] Kapaċi nidentifika sitwazzjonijiet fejn irrid nagħżel lil liema valuri u virtujiet nagħti prijorità.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: I am committed to be fair and just towards myself and others, to live a reflective life subject to my moral and other values, and mindful of my obligations towards others who form my society and community and towards other beings who form the world community, human and non-human (or animal), of which I am also an active and responsible member.

L-Aspett tas-Suġġett: ​Il-Ġustizzja u l-Imparzjalità

1] Kapaċi nuri li konxju/a tal-kumplessitajiet involuti fit-teħid ta' deċiżjonijiet morali.
2] Kapaċi nuri li għandi moħħ miftuħ, u li jien konsistenti u tolleranti meta niddiskuti u nikteb dwar kwistjonijiet etiċi.
L-GĦARFIEN TIEGĦI NNIFSI
3] Kapaċi nuża l-ħsieb kritiku biex nieħu deċiżjonijiet morali raġunati u responsabbli f'diskussjonijiet fuq diversi kwistjonijiet etiċi.
IT-TAGĦLIM KONJITTIV
Agħti r-rispons tiegħek hawn