Rispons
EN | MT  

Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar

Agħfas fuq l-icon t'hawn isfel biex tniżżel il-Gwida għall-Edukaturi fuq il-Pedagoġija u l-Assessjar


Il-Qasam tat-Tagħlim: L-Umanitajiet

Il-Kontabilità > LEVEL 9

Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Kapaċi nevalwa t-tagħlim tiegħi fl-istudji umanistiċi, u kapaċi ntejjeb u niżviluppa l-għarfien u l-fehim tiegħi.  

L-Aspett tas-Suġġett: In-Natura u l-Irwol tal-Kontabilità

1] Kapaċi nispjega l-irwol tal-kontabilità finanzjarja. 
2] Kapaċi nniżżel f'lista l-oqsma differenti tal-ispejjez u l-ġestjoni tal-kontabilità.  
3] Kapaċi nindika l-funzjonijiet ewlenin u l-benefiċċji fl-użu tat-teknoloġija tal-kompjuter u software tal-kontabilità biex tiġi rreġistrata informazzjoni finanzjarja.  
4] Naf li n-negożju għandu jieħu l-prekawzjonijiet meta tuża t-teknoloġija tal-kompjuter.  Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Kapaċi nalloka, nagħżel, ninterpreta u nevalwa informazzjoni fuq l-esperjenza umana, fil-passat u fil-preżent, u naħseb b'mod kritiku u kreattiv fuq kwistjonijiet umanistiċi.  

L-Aspett tas-Suġġett: Ir-Reġistrar, il-fehim, l-evalwar u l-komunikazzjoni tat-tranżazzjonijiet finanzjarji. 

1] Kapaċi nirreġistra tranżazzjonijiet billi nuża sistemi ta' kontabilità kompjuterizzati.  
 IL-KOMUNIKAZZJONI
2] Kapaċi naċċessa rendikont bankarju billi nuża s-servizzi bankarji onlajn. 
 L-IMMANIĠJAR TAL-UŻU TAL-INTERNET
3] Kapaċi ninterpreta rendikont bankarju kif ukoll nispjegah. 
4] Kapaċi nirrikonċilja rendikont bankarju mal-ktieb tal-flus miżmum f'negozju. 
5] Kapaċi nikkalkula fuq firxa ta' relazzjonijiet fil-kontijiet li jistgħu jintużaw biex tiġi analizzata l-prestazzjoni ta' kummerċjant waħdieni.  
6] Kapaċi niddistingwi bejn ir-relazzjonijiet tal-qligħ u relazzjonijiet tal-likwidità 
7] Kapaċi nikkalkula l-profittabilità u l-likwidità ta' kummerċjant waħdieni permezz tal-relazzjonijiet tal kontijiet.   
8] Kapaċi nispjega r-riżultati ta' relazzjonijiet tal-kontijiet partikolari. 
9] Kapaċi nispjega tibdiliet fil-likwidità u l-profittabilità matul is-snin.  Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Kapaċi nispjega l-proċessi tal-bidla u l-iżvilupp fil-passat u fil-preżent u nirrefletti fuqhom u nevalwa żviluppi possibbli fil-futur. 

L-Aspett tas-Suġġett: L-Applikazzjoni ta' Kunċetti tal-Kontabilità u Aspetti Regolatorji oħra. 

1] Kapaċi nispjega l-importanza tal-kontroll tal-inventarju u li nirreġistra l-valur preċiż tiegħu fir-rendikont finanzjarju.
2] Kapaċi nispjega l-metodu ta' valutazzjoni tal-inventarju FIFO. 
3] Kapaċi nipprepara u ninterpreta l-kartuna tal-materjal billi nuża l-metodu FIFO. 
4] Kapaċi napprezza sistema kompjuterizzata li tirreġistra l-muviment tal-inventarju. 
 L-IMMANIĠĠJAR TAT-TAGĦLIMIl-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Kapaċi nesplora u nevalwa s-similarità u d-differenza u l-bidla u l-kontinwità kemm fil-passat u kemm fil-preżent.  

L-Aspett tas-Suġġett: Preparazzjoni ta' rendikonti finanzjarji għal negozji u organizzazzjonijiet li ma jagħmlux qligħ, mill-Istadju tal-Bilanċ Proviżorju. 

1] Kapaċi niddeskrivi x'jiġri f'negozju tal-manifattura. 
2] Kapaċi nagħmel differenza bejn it-tipi differenti ta' inventarji.
3] Kapaċi nagħmel differenza bejn l-elementi tal-kost fi ħdan il-kont tal-manifattura.
4] Kapaċi nipprepara u nispjega l-Kont tal-Manifattura.
5] Kapaċi niddistingwi bejn negozji u organizzazzjonijiet li jaħdmu mhux bi skop ta' qligħ. 
6] Napprezza l-miri u l-istruttura differenti ta' organizzazzjonijiet li ma jaħdmux bi skop ta' qligħ. 
7] Kapaċi nispjega kif organizzazzjonijiet li ma jaħdmux bi skop ta qligħ jakkumulaw fondi u jiksbu dħul ieħor.  
8] Kapaċi nipprepara u nispjega r-rendikont finanzjarju tal-aħħar tas-sena flimkien ma kontijiet neċessarji oħra li għandhom bżonn organizzazzjonijiet li ma jaħdmux bi skop ta qligħ.   Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Kapaċi nsaqsi mistoqsijiet fuq l-esperjenza umana fil-passat u fil-preżent, nibni u niżviluppa l-għarfien u l-fehim tiegħi permezz ta' inkjesta.

L-Aspett tas-Suġġett: Il-Preparazzjoni ta' rendikont finanzjarju ta' kummerċjant waħdieni minn rekord mhux komplet. 

1] Kapaċi nispjega għaliex negozji jħossu l-bżonn ta' kontijiet tal-kontroll ghal-kontijiet tan-negozju riċevibbli u pagabbli.
2] Kapaċi nidentifika s-sorsi ta' informazzjoni użati fir-reġistri tal-kontijiet tal-kontroll. 
3] Kapaċi nipprepara l-kontijiet tal-kontroll. 
4] Kapaċi nidentifika r-riperkussjonijiet fiż-żamma ta' kontijiet bl-użu ta' entrata waħda jew rekord mhux komplet.
5] Kapaċi nispjega sitwazzjonijiet fil-ħajja ta' kuljum fejn kummerċjant waħdieni jista' jispiċċa b'rekord mhux komplet.   
KONJITTIVA
6] Kapaċi nipprepara sett sħiħ ta' Rendikont Finanzjarju sħiħ minn rekord mhux komplet.Il-Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett: Nifhem kif it-tagħlim fuq l-istudji umanistiċi jistgħu jarrikixxu l-esperjenza u l-fehim tiegħi tad-dinja, u kif tista' tkun ta' valur matul ħajti. Kapaċi naħseb kritikament u kreattivament fuq kwistjonijiet morali u etiċi fil-passat u fil-preżent, u fuq id-diversi modi kif dawn il-kwistjonijiet jistgħu jiġu mifhuma. 

L-Aspett tas-Suġġett: Aspetti ta' Litteriżmu Finanzjarju

1] Kapaċi nipprepara fattura tal-bejgħ għall-prodotti u servizzi li jġorru ħlas ta' taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) ta 18%. 
2] Nifhem ir-responsabbiltà ċivili u legali fir-rigward tal-ħruġ tal-irċevuti ghal prodotti/ servizzi mibjugħa.  
3] Kapaċi niddistingwi bejn metodi differenti li bijom jiġu kkalkulati l-pagi tal-ħaddiema,jiġifieri rata fissa, paga bl-imqietgħa u paga bil-ħin.    
4] Kapaċi nikkalkula l-paga ta' impjegat/a li tinkludi l-kontribuzzjoni għas-sigurta' soċjali u t-taxxa.   
5] Kapaċi nikkalkula l-paga netta tal-ħaddiema billi nnaqqas il-kontribuzzjoni għas-sigurtà soċjali u t-taxxa meta ningħata sett ta' figuri. 
6] Kapaċi nsegwi l-proċess involut fit-tranżazzjonijiet billi nuża sistemi ta' kontabilità kompjuterizzati.
7] Kapaċi nispjega t-tifsira ta' paga minima, il-valur kurrenti tagħha u li l-paga hija aġġustata perjodikament. 
8] Kapaċi nipprepara baġit personali sempliċi fuq bażi ta' xahar fejn nikkunsidra spejjez ippjanati, ħlasijiet dovuti u t-tfaddil ta' flus. 
 PRATTIKA
9] Kapaċi naġġusta bagit personali fuq bażi ta' xahar biex nikkunsidra tibdil fid-dħul jew ħruġ ta' flus ippjanat. 
IT-TAGĦLIM KONJITTIV
10] Kapaċi nipprepara baġit personali manwalment jew permezz ta' software xieraq. 
 L-IMMANIĠĠJAR TAT-TAGĦLIM
11] Kapaċi nidentifika l-importanza tal-kontribuzzjoni lejn kawżi soċjali mid-dħul personali.
 
 NITGĦALLEM BIEX INSIR NAF
Agħti r-rispons tiegħek hawn