Rispons
EN | MT  

Nitgħallem kif Nitgħallem u t-Tagħlim Koperattiv

 • Cross Curricular Themes Learning Outcomes Framework
  Introduction to the Cross Curricular Theme
  A definition and description of the purpose of learning within the cross curricular theme:
  ​L-għanijiet ta' Nitgħallem biex Nitgħallem huma biex l-istudenti:
  • Jiffokaw fuq il-proċessi tat-tagħlim kif ukoll il-prestazzjoni finali.
  • Ikollhom kunċett qawwi tat-tagħlim ibbażat fuq konvinzjoni personali biex jimmaniġġjaw it-tagħlim tagħhom stess.
  • Jiksbu firxa wiesgħa ta' strateġiji għat-tagħlim.
  • Jiżviluppaw strateġiji biex jippjanaw, jimmonitorjaw u jirrevedu t-tagħlim tagħhom stess.
  • Isiru kompetenti fl-awtoassessjar.
  Theme Learning Outcomes:
  It-Tagħlim Soċjali
  Kapaċi napprezza diversi opinjonijiet u personalitajiet.
  Niddiskuti l-opinjonijiet tiegħi mal-oħrajn b'kunfidenza.
  Kapaċi niddiskuti l-ideat tal-oħrajn u nikkummenta fuq l-opinjonijiet tagħhom b'kunfidenza.
  Kapaċi nsegwi diskussjonijiet fi gruppi u nikkollabora u nagħmel sommarju ta' dak li qed jintqal jew isir.
  Kapaċi nikkollabora ma' studenti oħra bħala parti mit-tagħlim tiegħi.
  Kapaċi nitgħallem billi niddisinja prodotti mal-oħrajn.
  Jiena nfittex u lest nilqa' gwida u appoġġ mill-pari u l-adulti.
  Kapaċi nitkellem mal-oħrajn fuq it-tagħlim.
  Kapaċi nisma' lill-oħrajn jitkellmu fuq it-tagħlim.
  Kapaċi niddiskuti għadd ta' suġġetti u strateġiji ta' tagħlim mal-pari.
  Kapaċi niddibatti u nappoġġja l-argumenti tiegħi mingħajr ma niġġudika u waqt li nempatizza mal-oħrajn. 
  Kapaċi nitgħallem dwar il-bżonnijiet tiegħi biex nagħmel deċiżjonijiet tajbin. 

  It-Tagħlim Personali
  Kapaċi nidentifika l-appoġġ u r-riżorsi li neħtieġ għat-tagħlim.
  Jiena konxju/konxja mill-mod ta' tagħlim preferut tiegħi u kapaċi nuża dan biex nippjana t-tagħlim tiegħi stess. 
  Kapaċi nimmaniġġja l-għanijiet u l-ħin tiegħi b'mod effettiv fit-tagħlim.
  Inħossni kompetenti fl-immaniġġjar tat-tagħlim tiegħi. 
  Jiena nilqa' rispons mingħand ħaddieħor u kapaċi nikkonsidrah għat-titjib personali tiegħi.
  Kapaċi norganizza lili nnifsi billi espliċitament inbiddel is-suppożizzjonijiet tiegħi matul iż-żmien. 
  Kapaċi nsegwi l-interessi tiegħi billi dan jgħinni nirrifletti fuq 'min jien'.
  Kuntent/a li rnexxieli nagħmel biċċiet tax-xogħol diffiċli.
  Nemmen li l-isforz iwassal għas-suċċess. 
  Kapaċi nirrifletti fuq l-iżbalji tiegħi u nitgħallem minnhom.


  It-Tagħlim Konjittiv
  Kapaċi niftakar billi nagħraf u nsib l-informazzjoni.
  Kapaċi norbot informazzjoni ġdida mal-għarfien eżistenti tiegħi.
  Kapaċi nanalizza informazzjoni li niltaqa' magħha.
  Kapaċi nevalwa l-għarfien f'termini tal-għanijiet tat-tagħlim u l-mod preferut ta' tagħlim tiegħi. 
  Kapaċi nsolvi problemi waħdi u f'kollaborazzjoni mal-oħrajn. 
  Kapaċi nassessja lili nnifsi għaliex dan jgħinni nifhem dak li naf u min jien. 
  Kapaċi nassessja lili nnifsi u nkompli niżviluppa l-ideat tiegħi. 
  Kapaċi nassessja l-pari tiegħi biex inqabbel dak li naf ma' dak li jaf ħaddieħor, nikseb l-għarfien ta' mudelli mentali li għandu ħaddieħor ta' kunċett partikolari u kif dawn il-mudelli mentali jevolvu biex iwasslu għall-fehim. 
  Kapaċi niffoka fuq is-suġġett ewlieni u nagħmel sommarju tal-punti importanti.
  Kapaċi napplika l-għarfien u l-fehim tiegħi f'kuntesti differenti.
  Kapaċi nimmaniġġja l-ħiliet tiegħi, inkluż il-ħiliet fil-litteriżmu u fl-għadd.
  Jiena nifhem li t-tagħlim jinvolvi proċessi differenti.


  It-Tagħlim Kreattiv
  Kapaċi nieħu inizjattiva fl-iddisinjar ta' prodotti ġodda.
  Kapaċi naħseb fuq modi ġodda ta' kif nagħmel użu tajjeb mill-oġġetti.  
  Kapaċi nuża l-immaġinazzjoni u l-kreattività tiegħi.
  Nippreferi nagħmel xogħol aktar ta' sfida milli nibqa' nagħmel xogħol ħafif.
  Kapaċi niffaċċja esperjenzi ġodda ta' sfida u nitgħallem minnhom.
  Kapaċi nitgħallem billi nesplora attivitajiet, esperjenzi tal-ħajja u l-ambjent fiżiku.
  Kapaċi ninvolvi ruħi f'logħob mhux ippjanat u spontanju.
  Kapaċi ninvolvi ruħi f'logħob ippjanat u bi skop.
  Nifhem li kapaċi nitjieb u nitgħallem u jekk neħel kapaċi nara x'inhuma d-diffikultajiet tiegħi, insolvi l-problemi tiegħi u nimxi 'l quddiem. 
SUBMIT YOUR FEEDBACK HERE